Samuel Chlpek: Súťaž Barista nie je len o káve, ale aj o vizuálnom či kultúrnom zážitku

Alexandra Valkova / 7. februára 2019 / Rozhovory

  • Bra­ti­slava sa cez ví­kend pre­me­nila na ká­vove cen­trum Európy
  • Pries­tor Mo­zar­tovho domu na Ven­túr­skej ulici pri­ví­talo de­siatky sú­ťa­žia­cich a ďal­ších vzác­nych hostí z ká­vo­vého sveta
  • Pre­čí­tajte si roz­ho­vor s jed­ným z or­ga­ni­zá­to­rov po­du­ja­tia Ba­rista 2019, Sa­mu­e­lom Chl­pe­kom
zdroj: Archív Samuel Chĺpek
  • Bra­ti­slava sa cez ví­kend pre­me­nila na ká­vove cen­trum Európy
  • Pries­tor Mo­zar­tovho domu na Ven­túr­skej ulici pri­ví­talo de­siatky sú­ťa­žia­cich a ďal­ších vzác­nych hostí z ká­vo­vého sveta
  • Pre­čí­tajte si roz­ho­vor s jed­ným z or­ga­ni­zá­to­rov po­du­ja­tia Ba­rista 2019, Sa­mu­e­lom Chl­pe­kom

Mi­nulý ví­kend sa v pries­to­roch bra­ti­slav­ského FA­CHU ko­nal ďalší roč­ník ná­rod­ných ba­ris­tic­kých maj­strovs­tiev a ká­vo­vého fes­ti­valu pod záš­ti­tou SCA Slo­va­kia a Stan­dart Cze­cho­slo­va­kia. Ba­rista 2019 je naj­dô­le­ži­tej­šou sú­ťa­žou ka­via­ren­ského sveta na Slo­ven­sku. V tejto sú­ťaži si sily zme­rali naj­lepší do­máci ba­risti a ba­ris­tky v príp­rave es­pressa, fil­tro­va­nej kávy, ká­vo­vých kok­tej­lov, latte artu a v ochut­ná­vaní kávy.

Ví­ťazi pia­tich ka­te­gó­rii budú mať mož­nosť re­pre­zen­to­vať Slo­ven­sko na maj­strov­stvách sveta v Bos­tone a Ber­líne v ka­te­gó­riach Ba­rista, Cup Tas­ters, Latte Art, Cof­fee in Good Spi­rits a Bre­wers Cup.

My sme sa po­roz­prá­vali s ba­ris­tom a or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťaže, Sa­mu­e­lom Chl­pe­kom, ktorý mal na sta­rosti kom­pletný mar­ke­ting a ko­mu­ni­ká­ciu eventu.

V čom bol Ba­rista 2019 vý­ni­močný a iný od os­tat­ných roč­ní­kov?

Dalo by sa cha­rak­te­ri­zo­vať, že už po­sledné dva roč­níky, teda aj tento aj pre­došlý, boli iné. Do ko­or­di­ná­tor­ských ra­dov Spe­cialty Cof­fee As­so­cia­tion Slo­va­kia za­sadli nové, mladé tváre, ktoré sa po­hy­bujú v káve nie­len na ná­rod­nej úrovni, ale na ce­lo­sve­to­vej. Maj­strov­stvá ba­ris­tov tak chy­tili nový dych, nový look a sna­žili sa viac cie­liť aj na laickú ve­rej­nosť, ktorá sa tak mohla do­zve­dieť viac o kva­lite kávy.

Oba roč­níky sme spá­jali event s dl­ho­dobo pô­so­bia­cim Stan­dart Cof­fee fes­ti­va­lom a tento ce­lok sme pre­niesli do zau­jí­ma­vých pries­to­rov. Rok 2018 to bolo no­vo­zre­kon­štru­ované tr­nav­ské Ná­dvo­rie, tento rok sme sa ocitli v Mo­zar­to­vom dome pre­vádzky FACH Bra­ti­slava. Ľu­dia to ne­sku­točne oce­nili, čo nás po­te­šilo.

O čo vlastne v tejto sú­ťaži ide? Ide iba o vy­hlá­se­nie naj­lep­šieho ba­ristu?

Ide o vy­hlá­se­nie naj­lep­ších ba­ris­tov v jed­not­li­vých ka­te­gó­riách. Sú­ťaž trvala od sko­rých ran­ných ho­dín až do prí­chodu tmy. Nie­koľko členná po­rota v jed­not­li­vých ka­te­gó­riách hod­no­tila chu­ťovú, vi­zu­álnu, tech­nickú, ale aj pre­zen­tačnú stránku sú­ťa­žia­ceho. Tí sa nie­koľko me­sia­cov pred svo­jim vý­stu­pom dô­kladne pri­pra­vo­vali, chceli dať do toho všetko. Ne­ču­du­jem sa im, veď ví­ťazi jed­not­li­vých ka­te­gó­rií pôjdu Slo­ven­sko re­pre­zen­to­vať do Ber­lína a Bos­tonu a stretnú sa tam s naj­lep­šími ce­lo­sve­to­vými ba­ris­tami.

S akými zvuč­nými me­nami sa mohli hos­tia tohto po­du­ja­tia stret­núť?

V rámci sú­ťaž­nej časti sme do po­roty po­zvali cer­ti­fi­ko­va­ných SCA po­rot­cov, ktorí tak majú ce­lo­sve­tovo právo hod­no­tiť jed­not­li­vých ba­ris­tov. Za­bez­pe­čiť ko­or­di­ná­ciu dva­nás­tich ľudí nie je ľahké, no mys­lím, že or­ga­ni­zá­tor­sky sme to zvládli na vý­bornú o čom sved­čia aj všetky re­ak­cie od sa­mot­ných po­rot­cov. Vo fes­ti­va­lo­vej časti sme si pre náv­štev­ní­kov pri­pra­vili ta­kých hostí, kto­rých po iné roky ne­mali mož­nosť stret­núť, res­pek­tíve ak­tu­álne pat­ria me­dzi top od­bor­ní­kov na kávu vo svete.

Emi Fu­ka­hori – sve­tová maj­sterka v príp­rave fil­tro­va­nej kávy za rok 2018 (2018 World Bre­wers Cup Cham­pion), ktorá po­chá­dza z Ja­pon­ska, ale te­raz žije vo Švaj­čiarku, kde ot­vo­rila vlastnú ka­via­reň, Ri­chard Stil­ler za­stu­pu­júci Spe­cialty Cof­fee As­so­cia­tion v Lon­dýne ako vy­hla­so­va­teľ­ská or­ga­ni­zá­cia ce­lo­sve­to­vých maj­strovs­tiev, Mo­nika Pa­lová – Slo­venka, ktorá už 10 ro­kov žije v Ír­sku a pra­cuje pre veľmi známu pra­žia­reň kávy 3FE ako hlavná pra­žiarka, no a v ne­po­sled­nom rade aj Gwi­lym Da­vies a Petra Da­vies Ve­selá – dve veľké ká­vové „ce­leb­rity“. Žijú síce v Če­chách, kde majú vlastné ško­liace stre­disko a te­raz už aj pra­žia­reň kávy, no ich ka­len­dár je taký plný skrz even­tov vo svete, že je ťažké do­stať ich „pár ki­lo­met­rov“ od Prahy, na Slo­ven­sko. Nám sa to po­da­rilo.

Na tomto po­du­jatí mali mož­nosť od­pre­zen­to­vať sa aj slo­ven­skí pra­žiari. Máme teda na Slo­ven­sku kva­litnú kávu?

Dali sme mož­nosť od­pre­zen­to­vať sa v pr­vom rade slo­ven­ským pra­žiar­ňam na brew a es­presso ba­roch. Nie­ktorí túto po­nuku pri­jali, iní nie. Na Slo­ven­sku je veľmi veľa pra­žiarní kva­lit­nej vý­be­ro­vej kávy. Mys­lím si však, že dô­le­ži­tej­šie ako ro­biť si mar­ke­ting na svo­jom pie­sočku, je stre­tá­va­nie sa s od­bor­nou a laic­kou ve­rej­nos­ťou na ta­kýchto even­toch.

Čo všetko si mal v rámci mar­ke­tingu a or­ga­ni­zá­cie na sta­rosti?

Asi to ne­bu­dem cel­kom roz­ví­jať, ale bolo to 6 me­sia­cov tvr­dej práce. Nie­len mo­jej, ale nášho SCA Slo­va­kia tímu, ktorý toto všetko robí bez ná­roku na aký­koľ­vek ho­no­rár, po no­ciach a často s vy­pä­tím po­sled­ných síl. Často sa pý­tame, prečo to ro­bíme, ale keď vi­díme tie spo­kojné tváre ľudí po­čas eventu, je to jed­no­značná od­po­veď. Mo­jou hlav­nou prá­cou bolo za­bez­pe­čiť ko­mu­ni­kačne celú ak­ciu a do­slova spra­viť takú kam­paň, aby na kaž­dého, nie len od­bor­níka v káve, ale aj laic­kého ká­vo­vého mi­lov­níka, vy­ska­ko­vala táto uda­losť z kaž­dej strany a on ne­mal inú šancu, len sa jej zú­čast­niť. A v tomto prí­pade to nie je len spra­viť pár Fa­ce­book a Ins­ta­gram prís­pev­kov, ale dô­kladne cie­liť a po­znať ľudí, ich ná­vyky.

Sa­moz­rejme, ko­or­di­ná­cia dob­ro­voľ­ní­kov, kto­rých bolo tento rok okolo 22, pre­tože ich práca je ex­tra dô­le­žitá a veľmi nám po­má­hajú po­čas ko­na­nia uda­losti. Všetky os­tatné veci mu­sia ísť ako ho­dinky, takže hos­tia a po­rota mu­sia nie­kde bý­vať, ne­smie to byť ďa­leko od miesta ko­na­nia, aby stihli včas ráno prísť a ve­čer ne­mu­seli cez celé mesto krá­čať na ho­te­lovú izbu, za­bez­pe­čiť ich le­tenky, jedlo, ra­ňajky na ur­čitú ho­dinu, pre­tože po­rota sa musí špe­ciálne ka­lib­ro­vať a jedlo im ne­smie za­tie­niť chu­ťové vnemy. No a dô­le­ži­tou sú­čas­ťou je aj ko­mu­ni­ká­cia s par­tnermi, bez nich a ich fi­nanč­nej po­moci by sme túto ak­ciu ne­do­ká­zali pri­pra­viť a ne­do­ká­zali by sme ani za­bez­pe­čiť cestu jed­not­li­vým ví­ťa­zom na ce­lo­sve­tové maj­strov­stvá.

Mal tento roč­ník sil­ných sú­pe­rov? Ako hod­no­tíš vý­sledky sú­ťaže?

V nie­kto­rých ka­te­gó­riách boli me­dzi pr­vým a dru­hým mies­tom vý­sledky tesné len o 0,5 bodu, čo je veľmi veľmi tesné. O čom to svedčí? Že sú­ťa­žiaci sa dô­kladne pri­pra­vo­vali, tré­no­vali, že im táto sú­ťaž nie je ľa­hos­tajná a idú na­plno. Čo sa týka vý­sled­kov sú­ťaže, ne­do­vo­lil by som si ni­kdy o nich po­chy­bo­vať. Po­rota, ktorú vy­be­ráme, po­chá­dza z nie­koľ­kých miest na svete (Ne­mecko, Ma­ďar­sko, Poľ­sko, Česko, Slo­ven­sko, An­glicko, Ame­rika). Je tak ne­prav­de­po­dobné, že by prišlo k aké­mu­koľ­vek stretu zá­uj­mov alebo pri­lep­še­niu vý­sled­kov nie­kto­rému sú­ťa­žia­cemu. Na­viac, po­rotu ne­pred­sta­vu­jeme do­predu a sú­ťa­žiaci sa s ňou spoz­najú až v deň svojho sú­ťaž­ného vy­stú­pe­nia.

Kto sa umiest­nil na pr­vých mies­tach v jed­not­li­vých sú­ťaž­ných ka­te­gó­riách? Čo táto vý­hra pre jed­not­li­vých ví­ťa­zov zna­mená?

Vy­hla­so­va­nie bolo veľmi na­pí­navé, no Slo­ven­sko budú re­pre­zen­to­vať ľu­dia ako Ja­kub Jan­dík v ka­te­gó­rii Cup Tas­ters (pôjde do Ber­lína), Du­šan Pa­velka v ka­te­gó­rii Cof­fee in Good Spi­rits (pôjde tak­tiež do Ber­lína), Lu­cia On­druš­ková v ka­te­gó­rii Latte Art (pôjde rov­nako do Ber­lína), Ši­mon Ja­ník v ka­te­gó­rii Ba­rista (re­pre­zen­to­vať bude v Bos­tone) a Má­rio Adam­čík v ka­te­gó­rii Bre­wers Cup (pôjde do Bos­tonu).

Z časti táto vý­hra pre jed­not­li­vých sú­ťa­žia­cich zna­mená pre­stíž. Sú naj­lep­šími ba­ris­tami za rok 2019 na Slo­ven­sku – toto im už ni­kto ne­zo­be­rie a ni­kto ich ne­pred­behne. Sú to ľu­dia denne pra­cu­júci v pre­vádz­kach po ce­lom Slo­ven­sku, čiže ďal­šou cha­rak­te­ris­ti­kou pre nich je, že zís­kali zo strany ľudí po­cit dô­very – v zmysle, že v pre­vádz­kach, ktoré za­stu­pujú ne­smú po­ľa­viť v kva­lite a pri­pra­vo­vať kávu poc­tivo, kva­litne a s dô­ra­zom na per­fek­ci­oniz­mus. No a ako po­sledné, zís­kali mož­nosť ísť re­pre­zen­to­vať Slo­ven­sko na ce­lo­sve­tové ba­ris­ticke maj­strov­stvá. Te­raz mu­sia po­cho­piť, že ener­giu a ná­mahu, ktorú in­ves­to­vali na ná­rodné kolo mu­sia zdvoj­ná­so­biť, pre­tože sú­peri, ktorí ich ča­kajú v Ber­líne a Bos­tone sú veľmi, ale veľmi na­ma­kaní a vy­tré­no­vaní.

Takže vý­hrou sa to pre nich ne­končí, ale prá­veže za­čína. Je už len na nich, ako sa k tomu po­sta­via, no krás­nym dô­ka­zom úspeš­nosti vďaka vý­hre je náš Mar­tin Hu­dák, ro­dák zo Slo­ven­ska, ktorý sa v roku 2017 stal Maj­strom sveta v ka­te­gó­rii Cof­fee in Good Spi­rits a táto vý­hra mu ot­vo­rila dvere do ce­lého sveta. Je re­špek­to­va­ným od­bor­ní­kom na kávu a keď vi­dím na jeho Fa­ce­bo­oku, kde všade ces­tuje, len ti­cho zá­vi­dím. Ale do­stať sa až na jeho miesto nie je ne­možné. Chce to len vy­trva­losť a množ­stvo tré­ningu. Ve­rím, že sa toh­to­ročné naše ho­rúce že­liezka v ohni po­sna­žia naj­viac ako ve­dia.

Tento rok bola táto ak­cia obo­ha­tená o je­di­nečné pries­tory ná­rod­nej kul­túr­nej pa­miatky Mo­zar­tovho domu z 18. sto­čo­čia. Vieš nám pre­zra­diť, na čo špe­ciálne sa mô­žeme te­šiť v ďal­šom roč­níku sú­ťaže Ba­rista?

Mo­men­tálne sme vo fáze, kedy sme asi všetci or­ga­ni­zá­tori do­spá­vali pol rok nons­top práce, v týchto dňoch za­čí­name pra­co­vať na fo­to­gra­fiách a af­ter­mo­vie – z mar­ke­tin­go­vého hľa­diska sú tieto veci veľmi dô­le­žité.

Nie­kedy okolo mája však končí dvoj­ročné ob­do­bie ak­tu­ál­nych ko­or­di­ná­to­rov SCA Slo­va­kia. Budú teda nové voľby a snáď budú aj nové tváre, ktoré budú ak­ciu ro­biť pl­no­hod­notne a hlavne pre dobro ká­vo­vej ko­mu­nity, od­hliad­nuc od aké­ho­koľ­vek bo­ha­pus­tého obo­ha­co­va­nia sa na úkor tejto skve­lej ká­vo­vej ko­mu­nity a mi­lov­ní­kov vý­be­ro­vej kávy. Možno opä­tovne zvo­lia nie­kto­rých z nás, ktorí sa roz­hod­neme kan­di­do­vať na post ko­or­di­ná­to­rov, ale to uvi­díme až na zá­klade vý­sled­kov. Ak sa to po­darí, bu­deme po­kra­čo­vať v in­ten­zite ak­cie, ktorá nie je len kla­sic­kou ká­vo­vou sú­ťa­žou, ale aj zá­žit­kom vi­zu­ál­nym, chu­ťo­vým a kul­túr­nym.

Pridať komentár (0)