Šéfom Štátnych lesov TANAP-u nebude developer. Ministerstvo vyhlásilo nové výberové konanie

  • Nášmu národnému parku nebude šéfovať developer a lovec zvierat
  • Pred pár minútami to potvrdila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
hora
pixabay.com
  • Nášmu národnému parku nebude šéfovať developer a lovec zvierat
  • Pred pár minútami to potvrdila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Po tom, ako sa mé­diami za­čala ší­riť in­for­má­cia, že re­zort pô­do­hos­po­dár­stva od­vo­lal po ne­ce­lom roku ria­di­teľa Štát­nych le­sov Ta­trans­kého ná­rod­ného parku Ta­transká Lom­nica, Pavla Fa­biána, mnohí ča­kali, kto ho na­hradí.

Hneď na na­sle­du­júci deň bolo zve­rej­nené vý­be­rové ko­na­nie, kto­rého vý­sledky boli zve­rej­nené 20.02.2019 s vy­bra­ným uchá­dza­čom, ktorým mal byť Ras­ti­slav Hutta. Cel­kovo sa do vý­be­ro­vého ko­na­nia pri­hlá­sili dvaja uchá­dzači, av­šak je­den z nich sa po­ho­voru ne­zú­čast­nil, a tak ne­bol vý­ber ví­ťaza až tak ná­ročný.

Podľa in­for­má­cií, ktoré pri­niesli Pod­ta­transké no­viny, ide o veľmi zvučné meno v oblasti developingu. V sú­čas­nosti je Ras­ti­slav Hutta ko­na­te­ľom, šta­tu­tá­rom či spo­loč­ní­kom vo via­ce­rých fir­mách, me­dzi ktoré patrí na­prí­klad EE­NER­GIA s.r.o., Ko­liba Be­še­ňovka s.r.o., LIP­TOV­SKÁ IN­VES­TIČNÁ SPO­LOČ­NOSŤ s.r.o. či LIP­TO­VIA a.s..

Ok­rem vyš­šie spo­mí­na­ných spo­loč­nosti stojí Ras­ti­slav Hutta za vý­stav­bou jed­ného z pr­vých aqu­apar­kov na Slo­ven­sku, Tat­ra­lan­dia, a jeho meno sa spo­mína aj v me­gap­ro­jekte ly­žiar­ského stre­diska Šuľ­kovo za 13 mi­li­ó­nov eur.

K jeho ofi­ciál­nemu vy­me­no­va­niu malo dôjsť 15. marca a ná­sledne po usta­no­vení do fun­kcie mala začať ply­núť doba 30 dní, po­čas kto­rých je po­vinný ukon­čiť inú zá­rob­kovú čin­nosť či pod­ni­ka­nie.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR len pred pár minútami oznámilo na svojej facebookovej stránke dobrú správu v nasledovnom znení.

„Nestotožňujem sa s rozhodnutím výberovej komisie. Rastislav Hutta nebude riaditeľom Štátnych lesov TANAPu. Ministerstvo vyhlási nové výberové konanie,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

zdroj:podtatranske-noviny.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech