Vďaka Slido budú pre­zen­tá­cie o krok bliž­šie k divá­kom

Alexandra Dulaková / 28. augusta 2015 / Business

Jed­no­du­chý a rýchly prí­stup k pre­zen­tá­ciám z pred­ná­šok, ktoré nás zau­jali a ku kto­rým by sme sa radi vrá­tili – to sľu­buje nová ino­vá­cia slo­ven­ského star­tupu Slido. 

Pro­jekt nesie meno Live Sli­des a je pre všet­kých, ktorí by si radi z pred­ná­šok aj niečo odniesli. Či už ide o pred­nášky na vyso­kej, works­hopy alebo ško­le­nia, nie­kedy predsa len nastane ten moment, v kto­rom sa pre­bu­díme zo zim­ného spánku a na pre­zen­tá­cii nás niečo zaujme. Ak je teda pred­po­klad dob­rého pred­ná­ša­jú­ceho a zau­jí­ma­vej témy spl­nený, pop­rí­pade ak niečo z pre­zen­tá­cie musíme vedieť – aj keby sme nech­celi – Live Sli­des nám môžu zachrá­niť kožu.

Opi­so­vať zo sli­dov nie je vždy prak­tické a rov­nako ani fote­nie mobi­lom nemusí všet­kých prí­tom­ných vždy nad­c­hnúť. Preto je fajn, že vďaka Live Sli­des bude pre­zen­tá­cia dostupná pre všet­kých prí­tom­ných, ktorí si apli­ká­ciu stiahnu a následne sa pri­hlá­sia na event podľa vlast­ného výberu. Sprí­stup­nia sa im tak všetky pred­nášky, ktoré si môžu pri­dať do svojho Live Sli­des reper­to­ára a veselo sa vydať sme­rom do pred­náš­ko­vých miest­ností.

Spolu s pred­ná­ša­jú­cim budú všetky slidy vidieť aj účast­níci, presne v tom istom čase a presne tým istým tem­pom. Ak ich nejaká infor­má­cia zaujme a budú si ju chcieť zapa­mä­tať, stačí, ak do slidu jedi­ným klik­nu­tím vlo­žia vlastnú záložku. Po pred­náške im e-mai­lom prídu všetky slidy, v kto­rých si záložky nechali a už sa teda nebudú môcť na nič vyho­vá­rať, ak si dôle­žité infor­má­cie predsa len nebudú vedieť zapa­mä­tať.

Sys­tém je veľmi pria­mo­čiary a prie­beh podu­jatí, na kto­rých sa účast­níci nachá­dzajú pod paľ­bou infor­má­cií, tým značne zjed­no­du­šia. Či už ide o infor­má­cie, ktoré vás sku­točne zaujmú alebo také, ktoré si kvôli vyš­ším auto­ri­tám zapa­mä­tať musíte – Live Sli­des s tým dokážu efek­tívne pomôcť.

Zdroj: blog.sli.do

Pridať komentár (0)