Slováci chcú definitívne stopnúť predaj vajíčok z nehumánneho klietkového chovu

Linda Cebrová / 7. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • V kliet­ko­vom chove u nás žije tak­mer 6 mi­li­ó­nov slie­pok a po­chá­dza z neho až 9 z 10 va­jec v na­šich ob­cho­doch
  • Firmy týmto za­ob­chá­dza­ním usi­lujú o ma­xi­ma­li­zá­ciu zis­kov
  • Kru­tosť kliet­ko­vého chovu v 21. sto­ročí na­ozaj nemá svoje miesto a mnohé kra­jiny ho už preto po­sta­vili mimo zá­kon
  • Te­raz ho mô­žeš po­môcť za­sta­viť aj na Slo­ven­sku
zdroj: pexels.com
  • V kliet­ko­vom chove u nás žije tak­mer 6 mi­li­ó­nov slie­pok a po­chá­dza z neho až 9 z 10 va­jec v na­šich ob­cho­doch
  • Firmy týmto za­ob­chá­dza­ním usi­lujú o ma­xi­ma­li­zá­ciu zis­kov
  • Kru­tosť kliet­ko­vého chovu v 21. sto­ročí na­ozaj nemá svoje miesto a mnohé kra­jiny ho už preto po­sta­vili mimo zá­kon
  • Te­raz ho mô­žeš po­môcť za­sta­viť aj na Slo­ven­sku

Kliet­kový chov slie­pok je typ chovu takz­va­ných „nos­níc“ s cie­ľom zís­ka­vať čo na­je­fek­tív­nej­šie ich vaj­cia. Sliepky sú na­miesto ich pri­ro­dze­ného pro­stre­dia umiest­nené v sties­ne­ných drô­te­ných kliet­kach, v kto­rých má každá z nich len o niečo viac miesta, ako je plo­cha jed­ného hárku pa­piera A4. Ob­me­dzo­va­nie po­hybu je pre cho­va­te­ľov vý­hod­nej­šie, pre­tože po­tom ušet­ria na kr­mive. Tieto klietky sú na­s­kla­dané na seba na nie­koľko po­schodí a ná­sledne po­sta­vené v dl­hých ra­doch vo veľ­kých prie­my­sel­ných ha­lách, do kto­rých sa vojdú ne­raz aj stá­ti­síce slie­pok.

Kliet­kový chov má v sú­čas­nosti hneď nie­koľko al­ter­na­tív, ktoré sú často po­u­ží­vané v os­tat­ných kra­ji­nách Európy. Ha­lový pod­stieľ­kový chov, voľný chov, alebo BIO chov síce nie sú do­ko­nalé, ale umož­ňujú sliep­kam ich pri­ro­dzené sprá­va­nie a vý­razne zvy­šujú kva­litu ich ži­vota. Pri­tom sa ne­jedná o tech­no­lo­gicky ná­ročné rie­še­nia a tieto al­ter­na­tívy sú do­stupné už dnes. Pre po­rov­na­nie, vo voľ­nom vý­behu má sliepka k dis­po­zí­cii až 4 metre štvor­cové pries­toru, mož­nosť pre­hra­bo­vať sa v zemi, vy­le­tieť na strom, ale aj unik­núť pred ag­re­sív­nymi je­din­cami.

V sú­čas­nosti sa v Európe čo­raz viac kra­jín a fi­riem roz­hodlo skon­co­vať s kliet­ko­vým cho­vom. Do­konca via­cero re­ťaz­cov pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku sa už v iných kra­ji­nách za­via­zalo skon­čiť s kliet­ko­vými vaj­cami, av­šak na­ďa­lej ich pre­dáva na na­šom trhu. V prie­mere je v Európe zhruba po­lo­vica slie­pok v kliet­ko­vých cho­voch, pri­čom toto číslo ne­us­tále klesá.

Kliet­kový chov je ak­tu­álne za­ká­zaný v Ra­kúsku, pri­čom vo vy­spe­lých kra­ji­nách ako Dán­sko, Švéd­sko, či Ho­land­sko, žije v kliet­kach len me­nej než každá piata sliepka. V Ne­mecku je to do­konca len každá 15 sliepka. Me­nej slie­pok ži­jú­cich v kliet­kach ako u nás je aj v Ma­ďar­sku, Bul­har­sku, Ru­mun­sku a Chor­vát­sku. Slo­ven­sko sa tak v kva­lite ži­vota slie­pok radí na chvost Európy.

Tak­tiež väč­šina veľ­kých me­dzi­ná­rod­ných vý­rob­cov a pre­daj­cov už pri­sľú­bila, že skončí s po­u­ží­va­ním va­jec z kliet­ko­vých cho­vov. Zrejme je už naj­väčší čas, aby sme sa aj my po­su­nuli do 21. sto­ro­čia a skon­co­vali s kru­tou pra­xou kliet­ko­vého chovu. Pr­vým krok by mohlo byť pod­pí­sa­nie pe­tície za ukon­če­nie kliet­ko­vého chovu a vy­zva­nie vý­rob­cov, pre­daj­cov, ale aj re­štau­rá­cie a po­li­ti­kov/čky, aby po­su­nuli našu kra­jinu do 21. sto­ro­čia a skon­co­vali s kliet­ko­vým cho­vom. Za ini­cia­tí­vou Viac Ne­zne­siem stojí zdru­že­nie pre roz­voj ľud­skosti a udr­ža­teľ­nosti – Hu­mánny po­krok .

Pridať komentár (0)