Slováci predstavili skvelý dokument o hudbe, ktorý mal premiéru za hranicami

Mária Ambrozová / 25. januára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Slo­váci si po­ve­dali, že je po­trebné, aby o Slo­ven­sku bolo za hra­ni­cami viac po­čuť
  • Na­krú­cali roz­ho­vory, to­čili v klu­boch, s ka­me­rami nav­ští­vili do­kopy osem fes­ti­va­lov
  • Vý­sledný do­ku­ment Os­trov hudby si už dnes mô­žeš po­zrieť aj ty
  • O de­tai­loch zo zá­ku­li­sia sme sa po­roz­prá­vali s jeho tvor­cami, Mar­ti­nou Slo­vá­ko­vou a Ri­char­dom Čer­má­kom
zdroj: Ostrov hudby/Archív
  • Slo­váci si po­ve­dali, že je po­trebné, aby o Slo­ven­sku bolo za hra­ni­cami viac po­čuť
  • Na­krú­cali roz­ho­vory, to­čili v klu­boch, s ka­me­rami nav­ští­vili do­kopy osem fes­ti­va­lov
  • Vý­sledný do­ku­ment Os­trov hudby si už dnes mô­žeš po­zrieť aj ty
  • O de­tai­loch zo zá­ku­li­sia sme sa po­roz­prá­vali s jeho tvor­cami, Mar­ti­nou Slo­vá­ko­vou a Ri­char­dom Čer­má­kom

Váš pro­jekt Os­trov hudby sa do­stal k ľu­ďom len pred pár dňami, no už dnes o ňom po­čuť z kaž­dej strany. O čom je a od­kiaľ po­chá­dzal ná­pad niečo také vy­tvo­riť?

Ri­chard: Na za­čiatku je dô­le­žité po­ve­dať, že pro­jekt “Os­trov hudby” za­čal už pred tromi rokmi stret­nu­tím nie­koľ­kých ľudí zo slo­ven­ských ne­zá­vis­lých vy­da­va­teľs­tiev, ktorí chceli upo­zor­niť na dô­le­ži­tosť spá­ja­nia sa, nie­len na hu­dob­nej scéne. Tak vznikla prvá hu­dobná kom­pi­lá­cia, ktorá spo­jila nie­koľko zau­jí­ma­vých hu­dob­ných mien z rôz­nych vy­da­va­teľs­tiev. Pi­lotný pro­jekt “os­trovu” so se­bou však nie­sol aj silný od­kaz a fi­lo­zo­fiu, kto­rej sa drží do­dnes. Chcel nad­via­zať na od­kaz zo­snu­lého no­vi­nára Ju­raja Kuš­nie­rika, ktorý ne­únavne pre­pá­jal rôzne tá­bory slo­ven­skej scény, ve­ril jej a po­vzbu­dzo­val ju v za­hra­nič­ných am­bí­ciách.

Mar­tina: Ri­chard ma pri­zval do pro­jektu v roku 2017, pri­šiel s myš­lien­kou na­krú­tiť do­ku­ment “Os­trov hudby” a celý pro­jekt po­su­núť na ďalší le­vel. Pô­vodná po­nuka bola za­stre­šiť do­ku­ment re­ži­sér­sky a spo­lu­au­tor­sky. Ja som sa pre pro­jekt nadchla na­toľko, že som ho za­stre­šila aj pro­du­cent­sky.

Ako dlho ste na pro­jekte pra­co­vali a kto za ním stojí?

Ri­chard: Pro­jekt sa za tri roky roz­rás­tol do cel­kom veľ­kých roz­me­rov. Svetlo sveta uzreli tri hu­dobné kom­pi­lá­cie Os­trov hudby (ko­nečnú ver­ziu si mô­žeš po­zrieť priamo pod člán­kom), pre­behla tour po slo­ven­ských klu­boch, zor­ga­ni­zo­vali sa vzde­lá­va­cie po­du­ja­tia, zú­čast­ňo­vali sme sa na za­hra­nič­ných sho­wcase fes­ti­va­loch a vy­tvo­rili sa­mos­tatný stage na fes­ti­vale Sharpe. Celú his­tó­riu, kom­pi­lá­cie aj do­ku­ment si mô­žete po­zrieť na no­vej stránke os­trov­hudby.sk. Práve tento rok za­vŕ­šil pro­jekt svoju tri­ló­giu do­ku­men­tom. Za pro­jek­tom už dnes stojí množ­stvo ľudí, nie je­den člo­vek.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Os­trov hudby/Ar­chív

Mar­tina: Na sa­mot­nom do­ku­mente sme pra­co­vali od leta 2017 a práce sme do­kon­čili v ja­nu­ári 2019. Pra­co­valo na ňom množ­stvo ľudí, no kľú­čo­vými po­sta­vami tímu sme my dvaja a hlavný ka­me­ra­man Jo­zef Pa­jer­ský. Vý­roba zna­me­nala do­kopy 60 na­tá­ča­cích dní roz­lo­že­ných v spo­mí­na­nom ča­so­vom ho­ri­zonte. Na­krú­cali sme roz­ho­vory, to­čili sme v klu­boch, s ka­me­rami sme nav­ští­vili aj 8 fes­ti­va­lov. Chceli sme na­krú­tiť hu­dobné dia­nie na čo naj­väč­šom po­čte rôz­nych miest. Dali sme si na­prí­klad pra­vidlo, že chceme mať v do­ku­mente zá­bery as­poň z jed­ného klubu z kaž­dého kraj­ského mesta. Dô­le­žité boli pre nás aj po­ci­tové zá­bery na Slo­ven­sko, prí­rodu, či ar­chi­tek­túru a mestá.

Účin­kuje tu mnoho umel­cov (nie len slo­ven­ských), no špe­ciálne po­ďa­ko­va­nia pat­ria iným. Ako vám pri pro­duk­cii po­mo­hol na­prí­klad Po­hoda Fes­ti­val, Rá­dio_FM či vy­da­va­teľ­stvá?

Ri­chard: Os­trov hudby sme my všetci, scéna, mé­diá, hu­dob­níci, vy­da­va­te­lia. Po­čas troch ro­kov sa do pro­jektu za­po­jilo množ­stvo ľudí, ktorí in­ves­to­vali množ­stvo fi­nanč­ných zdro­jov a času len pre to, aby upo­zor­nili a po­mohli slo­ven­skej hudbe. Vďaka preto patrí vy­da­va­teľ­stvám, mé­diám, ka­pe­lám a pro­du­cen­tom, or­ga­ni­zá­to­rom fes­ti­va­lov, di­zaj­né­rom, kó­de­rom a v ne­po­sled­nom rade všet­kým fa­nú­ši­kom. V do­ku­mente svoje po­ďa­ko­va­nia na­šli najmä tí, vďaka kto­rým sme mohli len pred pár dňami do­ku­ment pre­mi­é­ro­vať v ho­land­skom Gro­nin­gene na fes­ti­vale Euro­so­nic, alebo pro­mo­vať me­diálne naše ak­ti­vity.

Bolo jed­no­du­ché „roz­ho­vo­riť“ umel­cov o tom, ako vní­majú slo­ven­skú hu­dobnú scénu?

Mar­tina: Ne­bolo to ni­jako ob­zvlášť ná­ročné. Špe­ci­fi­kom a nie­kedy aj li­mi­tom však ur­čite bolo to, že roz­ho­vory sme na­krú­cali v an­glič­tine. Chceli sme to­tiž vy­tvo­riť pre­zen­tačný ná­stroj slo­ven­skej hudby sme­rom von, do za­hra­ni­čia. Prišlo nám úplne pri­ro­dzené na­krú­cať v an­glič­tine a rov­nako po­va­žu­jem za úplne pri­ro­dzený slo­ven­ský prí­zvuk. Takto to na­ozaj je a takto to je v po­riadku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Os­trov hudby/Ar­chív

Aké boli in­ves­tí­cie do pro­jektu (ok­rem množ­stva času sa­moz­rejme). Tech­nika? Po­st­pro­duk­cia?

Mar­tina: Roz­po­čet do­ku­mentu bol 40 000 EUR. Tieto ná­klady som po­kryla zo svo­jich vlast­ných zdro­jov, bez ďal­ších fi­nanč­ných par­tne­rov, gran­tov či bez am­bí­cie akej­koľ­vek fi­nanč­nej ná­vrat­nosti. Je to môj dob­ro­voľný vklad pred pod­poru tejto scény a fi­lo­zo­fia spo­loč­nosti Cukru pro­duc­tion. Pra­vi­delne pod­po­ru­jeme rôzne ne­zis­kovky či za­čí­na­júce pro­jekty a ten­to­krát sme sa roz­hodli pre pod­poru v šir­šom vý­zname, pod­po­rili sme hudbu.

Roz­hodli ste sa pre pre­mi­éru mimo Slo­ven­ska. Prečo?

Mar­tina: Keď sme na pro­jekte za­čali pra­co­vať, ne­mali sme žiadny de­ad­line. Po­ve­dali sme si, že bu­deme to­čiť dl­ho­dobo a uvi­díme, kedy skon­číme. Proste bu­deme zbie­rať ma­te­riál. Po­tom prišlo ozná­me­nie o čes­kom a slo­ven­skom fo­kuse v rámci pre­stíž­neho sho­wcase fes­ti­valu Euro­so­nic v Ho­land­sku a my sme si po­ve­dali, že by bolo per­fektné to spo­jiť. Kedy, keď nie te­raz a kde, keď nie tu. Oslo­vili sme Po­hodu, pred­sta­vili im náš zá­mer a do­hodli sme sa na pre­mi­ére v Ho­land­sku. Za pro­duk­ciu pre­mi­éry ďa­ku­jeme ce­lému tímu Po­hody, no špe­ciálne Su­zanne Vers­chu­e­ren.

Aká bola bez­pro­stredná re­ak­cia pr­vého pub­lika?

Mar­tina: Mys­lím, že pre­mi­éra do­ku­mentu za­padla do cel­ko­vej at­mo­sféry ho­land­skej vý­pravy Slo­vá­kov, ktorá bola veľmi sr­dečná, prajná a vzá­jomne sa pod­po­ru­júca. A to je skvelé! Je to niečo, o čo sa snaží aj pro­jekt “Os­trov hudby” cel­kovo od svojho za­čiatku. Spá­jať a pre­pá­jať, nie roz­de­ľo­vať.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Os­trov hudby/Ar­chív

Čo by ste chceli vy, aby si z do­ku­mentu di­vák zo­bral?

Mar­tina: Vi­díme troch di­vá­kov. Prvý je za­hra­ničný di­vák, nad­še­nec či hu­dobný pro­fe­si­onál, ktorý cez náš krátky do­ku­ment do­stane vhľad do slo­ven­ského dia­nia. Sa­moz­rejme, ba­víme sa o vý­seku hu­dob­ného prie­myslu, dra­ma­tur­gicky nad­vä­zu­jeme na kom­pi­lá­cie Os­trov hudby. Li­mi­tom je aj sta­no­vená dĺžka, a preto tam ne­môže byť úplne každý, ale zá­ro­veň to ne­zna­mená, že iba týchto ľudí po­va­žu­jeme za scénu. Ne­jako však treba za­čať a toto bola naša se­lek­cia.

Ak bude chcieť lep­šie spoz­nať účin­ku­jú­cich v do­ku­mente, cez nich sa do­stane k ďal­ším, my sme sta­no­vili via­ceré body tejto siete, od kto­rých sa môže od­pic­hnúť. Dru­hým di­vá­kom je slo­ven­ský fa­nú­šik tejto hudby. Ak po­cíti hr­dosť a ra­dosť zo scény, v ktorú verí a sto­tožní sa s tým, ako ju vy­kres­líme, bu­deme veľmi radi, ak bude po­ve­do­mie o nej ší­riť ďa­lej. Preto je do­ku­ment krat­šieho for­mátu, na­krú­tený dy­na­mic­kým štý­lom on­line promo vi­deí a preto je už te­raz na You­tube na voľné ší­re­nie. Ďal­ším di­vá­kom môže byť Slo­vák, ktorý do­po­siaľ o ta­kejto hudbe na Slo­ven­sku ne­ve­del, alebo si mys­lel, že je to rov­naký biz­nis ako slo­ven­ský mains­tream a jed­no­du­cho sa do­zvie niečo nové.

Kde si môže fa­nú­šik slo­ven­skej hudby do­ku­ment po­zrieť? Pri­pra­vu­jete na­prí­klad pre­mie­ta­nia na­živo?

Mar­tina: Do­ku­ment náj­deš na You­tube alebo na stránke os­trov­hudby.sk. Zo­pár pre­mie­taní a dis­ku­sií je už pri­pra­ve­ných.

A čo te­raz? Máte v hlave ďal­šie pro­jekty alebo sa plá­nu­jete ve­no­vať práci?

Mar­tina: U mňa je práca pre­po­jená s “ďal­šími pro­jek­tami v hlave”. Sú to dve sú­vi­siace ná­doby a som rada, že sa mi Cukru po­da­rilo vy­bu­do­vať tak, že to je nor­málna firma, ktorá do­káže uži­viť seba aj svoj tím, ale zá­ro­veň si v rámci Cukru viem vy­tvo­riť do­sta­točný pries­tor na vlastné pro­jekty. Mo­men­tálne si však po­tre­bu­jem dať od­dych, na­be­hnúť iba na bežnú pra­covnú ru­tinu a možno v po­lo­vici roka za­čnem pra­co­vať na no­vom au­tor­skom pro­jekte. Tá bežná pra­covná ru­tina však tiež zna­mená sta­va­nie no­vých pro­jek­tov, len nie au­tor­ských.

Ri­chard: Pre mňa sa ka­pi­tola “Os­trov hudby” tento rok de­fi­ni­tívne končí. I keď sa to nezdá, práca na tomto pro­jekte mi dá­vala v rôz­nych ob­do­biach po­čas troch ro­kov za­brať a chcem si tro­cha od­dých­nuť. V najb­liž­ších me­sia­coch sa roz­hodne bu­dem na­plno ve­no­vať Web­Sup­portu (web­sup­port.sk) a on­line mé­diu Meet the He­roes (he­roes.sk), ktoré ma ži­via.

Pridať komentár (0)