Slo­ven­ská apli­ká­cia umožní naku­po­vať priamo z telky!

PO / 14. augusta 2015 / Business

Slo­váci budú milo­vať naku­po­va­nie priamo z tele­víz­nych reklám, seriá­lov a fil­mov. Aspoň to pred­po­kladá pre­lo­mová apli­ká­cia, ktorú vymys­leli slo­ven­skí vývo­jári. Ich TVBAY a TVBET totiž uni­kát­nym spô­so­bom pra­cuje s rekla­mou, pro­duct pla­ce­men­tom a on-line naku­po­va­ním a stáv­kami. Naviac apli­ká­cia slo­ven­ského start-upu patrí medzi prvé svojho druhu.

TVBAY je uží­va­teľ­sky jed­no­du­chá apli­ká­cia, imple­men­to­va­teľná pre posky­to­va­te­ľov tele­víz­neho vysie­la­nia (IPTV, OTT/TVE ope­rá­tori) a efek­tívna pre zadá­va­te­ľov inzer­cie. Jej cie­ľom je maxi­málne zjed­no­du­šiť a zefek­tív­niť naku­po­va­nie priamo počas sle­do­va­nia tele­ví­zie bez nut­nosti využi­tia ďal­ších zaria­dení ako sú naprí­klad tele­fon, tab­let či počí­tač. Pre divá­kov je to pohodlné a rýchle, nemu­sia nikde dohľa­dá­vať ceny či infor­má­cie na inter­nete, uvi­dia ich priamo v tele­ví­zii a bez nut­nosti pre­ru­šiť prog­ram,“ zhr­nula výhody apli­ká­cie Erika Luz­sicza.

TVBAY v praxi umožní to, že v prí­pade imple­men­tá­cie na plat­formu sa objaví v rohu tele­víz­nej obra­zovky malá špe­ciálna ikona. Tá bude ozna­mo­vať, že v ten daný moment, sa na obra­zovke obja­vil výro­bok, ktorý je možné okam­žite zakú­piť pro­stred­nic­tvom tele­viz­ního ovlá­dača prí­padne mobil­ným tele­fó­nom, ktorý môže ovlá­dač nahra­diť. Rov­nako fun­guje aj apli­ká­cia TVBET, ktorá je však zame­raná na online stáv­ko­va­nie.

Divák tak môže jed­ným klik­nu­tím vsa­diť na svoj obľú­bený zápas počas pre­nosu bez toho, aby pre­pol nie­kam inam či musel pre­sme­ro­vať svoju pozor­nosť na iné zaria­de­nie. Apli­ká­cia pri­tom nie je len zjed­no­du­še­ním pre zákaz­ní­kov, ale aj ino­va­tív­nym dopl­n­ko­vým nástro­jom pre inze­ren­tov.

V Ame­rike sme s našou tvbay boli už dru­hý­krát a rov­nako ako v San Fran­ciscu, aj tu sa nám potvr­dilo, že ame­rický trh je k star­tu­pom a netra­dič­ným rie­še­niam otvo­rený a pozi­tívne naklo­nený. O tvbay bol veľký záu­jem zo strany vysie­la­te­ľov, ale aj IT špe­cia­lis­tov a vývo­já­rov. Sami pra­cu­jeme okrem tvbay na rie­še­niach, ktoré nie­ktoré spo­loč­nosti pre­zen­tujú ako novinky.

Dokonca sme ako IT spo­loč­nosť zís­kali mož­nosť pri­niesť na európ­sky trh zau­jí­mavé paten­to­vané rie­še­nie a spo­ločne s istou kórej­skou spo­loč­nos­ťou pra­co­vať na jeho neus­tá­lom vylep­šo­vaní,“ hovorí o skú­se­nos­tiach z poza oce­ána gene­rálny ria­di­teľ iTVSi, a.s. Michal Suchoba.

Michal Suchoba

Vďaka pre­po­je­niu TV vysie­la­nia s inter­ne­tom sa nie­koľ­kými klik­nu­tiami môže divák počas roz­po­ze­ra­ného prog­ramu roz­hod­núť pre nákup výrobku, objed­na­nie služby či tes­to­va­cej jazdy. Apli­ká­cia totiž pro­dukt či službu ukáže v detaile, s popi­som a záro­veň mu povie cenu a spro­stred­kuje zapla­te­nie, pri­čom ide o zjed­no­du­šenú formu on-line naku­po­va­nia. Odpa­dáva totiž vyhľa­dá­va­nie v celom zozname pro­duk­tov, tak ako to býva obvyklé vo všet­kých e-sho­poch,“ samoz­rej­mos­ťou je i ochrana proti zne­uži­tiu, naprí­klad malými deťmi. Apli­ká­cia je totiž zabez­pe­čená hes­lom, ktoré si zadá každý divák či domác­nosť.

Zdroj: TS, freshtrends.sk, about.me

Pridať komentár (0)