Slo­ven­ská appka Catchme, aby si už nikdy nebol sám

Ráchel Matušková / 17. augusta 2015 / Business

Krá­čaš sám po ulici a tak rád by si sa s nie­kým poroz­prá­val, ale nikto známy naokolo nie je? Puber­ťácke neko­nečné pís­men­ko­va­nie ťa už nebaví, dávaš pred­nosť osob­nému kon­taktu? Rád spoz­ná­vaš nových ľudí, ale nie­kedy nevieš ako na to, aby to nebolo trápne a neprí­jemné? Nová slo­ven­sko-česká appka CatchMe rýchlo vyrieši všetky tieto prob­lémy.

Cie­ľom CatchMe je vytr­hnúť ľudí z vir­tu­ál­nej rea­lity inter­netu a zabez­pe­čiť reálne stret­nu­tie mini­málne dvoch ľudí. CatchMe fun­guje na prin­cípe vytvá­ra­nia osob­ných výziev na stret­nu­tie pou­ží­va­teľmi. Jeden pou­ží­va­teľ vytvorí výzvu, ktorá sa zobrazí iným pri­hlá­se­ným pou­ží­va­te­ľom v ich okolí. Pou­ží­va­teľ, kto­rému sa výzva zapáči ju môže pri­jať a následne začína odbí­jať 30 minúť, počas kto­rých by mal nájsť zadá­va­teľa a pri­blí­žiť sa k nemu mini­málne na vzdia­le­nosť 10 met­rov. Appka navi­guje pou­ží­va­te­ľov k sebe podobne ako naprí­klad hra Hunt the thim­ble. V momente, keď sa tak stane apli­ká­cia pípa­ním upo­zorní oboch pou­ží­va­te­ľov. Teraz je už len na nich ako sa toto stret­nu­tie bude ďalej vyví­jať.

Apli­ká­cia má dva pou­ží­va­teľ­ské módy. Jeden pre jed­not­liv­cov, ktorí chcú stret­núť iných ľudí a druhý pre komerčné využi­tie. V komerč­nom, teda busin­ness stave, je prin­cíp podobný ako pri jed­not­liv­coch. Appka zobra­zuje výzvy, na kto­rých je čas nachy­te­nie takisto 30 minút. Výzvy zadá­vajú komerčné sub­jekty, naprí­klad reštau­rá­cie, kaviarne, obchody. Ak sa pou­ží­va­teľ roz­hodne pri­jať takúto výzvu, podarí sa mu ju aj spl­niť, získa objekt tejto výzvy. Odme­nou môže byť pro­dukt zadarmo, zľava alebo aj dar­ček k nákupu. Appka tak fun­guje ako mar­ke­tin­gový nástroj, ktorý pri­ne­sie sku­toč­ných zákaz­ní­kov priamo do pries­to­rov pod­ni­ka­teľa, naprí­klad priamo do obchodu. Pod­nik hra­vou for­mou zís­kava nových poten­ciál­nych zákaz­ní­kov, roz­ši­ruje tak pove­do­mie o svo­jom pod­niku. Veľ­kou výho­dou je samoz­rejme aj to, že výzva sa zobrazí len ľuďom v okolí a tak majú reálnu šancu výzvu aj odmenu hneď využiť.

Prí­klad komerč­nej výzvy CatchMe môže vyze­rať aj takto. V jed­nom pod­niku v cen­tre Olo­mouca sa roz­hodli vytvo­riť výzvu, v kto­rej ponú­kali zmrz­linu k poháru vína zadarmo. Nuž, či to bola práve naj­lep­šia kom­bi­ná­cia, neviem.

Komerčné výzvy v appke fun­gujú zatiaľ len 2 týždne a sú v tes­to­va­cej fáze najmä v Olo­mouci, ale v najb­liž­šom čase zavíta appka aj do Bra­ti­slavy a neskôr do ďal­ších väč­ších slo­ven­ských a čes­kých miest.

Prí­beh CatchMe začal tvo­riť Michal Šnaj­dar, ktorý sa pre­sťa­ho­val do nového mesta, kde samoz­rejme chcel spoz­nať nových ľudí, zís­kať nové kon­takty a pria­te­ľov. Keďže Micha­lovi nevy­ho­vuje len vir­tu­álne pria­teľ­stvo a časom zis­til, že dostať vir­tu­ál­nych kamo­šov do reál­neho sveta je mis­sion impos­sible, roz­ho­dol sa s tým niečo uro­biť. A tak v jeho hlave skr­sol nápad na appku, ktorá hra­vou a vese­lou for­mou spro­stred­kuje náhodné stret­nu­tie reál­nych ľudí. Michal svoje nad­še­nie z nápadu pre­nie­sol aj na kolegu z práce Jin­dři­cha Dvou­le­tého, a tak spo­ločne začali pra­co­vať na tech­nic­kom zre­a­li­zo­vaní appky. Následne sa k nim pri­po­jil Vla­di­mír Kli­mant, ktorý sa začal veno­vať obchod­nej stra­té­gii a mar­ke­tingu appky.

CatchMe zís­kala titul naj­lep­šieho pod­ni­ka­teľ­ského zámeru v súťaži Pod­ni­kavá hlava, ktorú pri­pra­vuje Vedec­ko­tech­nický park Uni­ver­zity Palac­kého v Olo­mouci (VTP UP). Teraz sa chlapci nasťa­ho­vali do nových kan­ce­lár­skych pries­to­rov VTP UP, odkiaľ ďalej aktívne pra­cujú na vývoji a zdo­ko­na­ľo­vaní appky a na nových výzvach.

Appka je dostupná pre­An­droid aj iOS a je úplne zadarmo.

Tak stiah­nime appku, zare­gis­trujme sa a stret­nime sa ako reálni ľudia, nie len ako pís­menká na obra­zovke! Pri väč­šom počte pou­ží­va­te­ľov môže CatchMe skvelo fun­go­vať ako nástroj na pri­tia­hnu­tie zákaz­ní­kov. Ľudia cho­diaci po ulici s pohľa­dom zapic­hnu­tým do smartp­ho­nov už nemu­sia byť len závis­láci na sociál­nych sie­ťach, možno práve plnia novú výzvu v CatchMe a možno je to Váš nový kama­rát, či dokonca zákaz­ník.

CatchMe má v dneš­nom svete, v kto­rom pomaly ľudia zabú­dajú, že ústa nie sú len na jede­nie, ale aj na roz­prá­va­nie, svoje opod­stat­ne­nie a miesto. Vytvorte výzvu alebo ju prij­mite a stret­nite sa z očí do očí.

Zdroj: gocatchme.com

Pridať komentár (0)