Slovenská firma vďaka jedinému vtipnému bilboardu zasiahla masy ľudí

Linda Cebrová / 4. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Tla­čia­ren­ska firma An­well re­a­guje svo­jou re­klam­nou kam­pa­ňou na kauzy, o kto­rých ho­vorí celé Slo­ven­sko
  • Ich co­py­wri­ting po­sta­vili aj na pi­lie­roch škan­dálu An­dreja Danka a jeho sko­pí­ro­va­nej ri­go­rózky
  • Vý­sle­dok stojí za to
zdroj: youtube.com/EMEFKA
  • Tla­čia­ren­ska firma An­well re­a­guje svo­jou re­klam­nou kam­pa­ňou na kauzy, o kto­rých ho­vorí celé Slo­ven­sko
  • Ich co­py­wri­ting po­sta­vili aj na pi­lie­roch škan­dálu An­dreja Danka a jeho sko­pí­ro­va­nej ri­go­rózky
  • Vý­sle­dok stojí za to

Niet po­chýb o tom, že sú­časný śéf par­la­mentu An­drej Danko v na­šej kra­jine púta po­zor­nosť a vy­vo­láva dis­ku­siu. Ide o dva fak­tory, ktoré by mala spĺňať aj dobre uro­bená re­klama. Vie to ur­čite aj tla­čia­ren­ská spo­loč­nosť An­well, ktorá spus­tila kam­paň po­sta­venú práve na škan­dále ka­pi­tána Danka a jeho ri­go­róz­nej práce. Tla­čia­ren­ská spo­loč­nosť vy­slala do svete bil­bordy s jed­no­du­chou gra­fi­kou, ktorá však ne­sie trefné a zá­ro­veň vtipné po­sols­tvo.

Na­koľko jed­nou z pri­már­nych slu­žieb, ktoré An­well po­sky­tuje, je ko­pí­ro­va­nie štu­dent­ských prác, na škan­dál ka­pi­tána Danka do­ká­zali ša­lá­mún­sky re­a­go­vať. Zá­kaz­ní­kov lá­kajú na to, aby do­tiahni svoje štú­dium do úspeš­ného konca a vy­tla­čili si svoju dip­lo­movku či ri­go­rózku práve u nich.

„V An­welli zá­ve­rečné práce tla­číme a ‚ko­pí­ru­jeme‘, hoc trošku v inom zmysle slova, ako to uro­bil pán Ka­pi­tán. Pá­čilo sa nám tiež, že na­šou re­klam­nou kam­pa­ňou opä­tovne upria­mime po­zor­nosť na vážnu spo­lo­čen­skú tému a prob­lém, ktorý by sme u po­li­ti­kov ne­mali to­le­ro­vať,“ po­ve­dal pre Fičí Mi­chal Po­rub­ský z An­wellu.

Na bil­bo­arde na Mly­noch sa ob­ja­vilo aj ta­kéto po­sols­tvo: „Tla­čiť rýchlo, lacno, kva­litne, bez zvý­še­ného tlaku, je vždy lep­šie ako za­darmo zho­rieť vo vlaku.“ O kva­lite ich slu­žieb má zase na­po­ve­dať dvoj­zmy­selný slo­gan: „Aj keď nie sme ka­pi­táni, ko­pí­ru­jeme jak páni. A to do­konca bez ob­me­dzení a hod­ností.“

Uchy­til sa však aj slo­gan: Vy­tlač prácu ako pánko, od­po­rúča An­drej…” Po­sledný prís­pe­vok spo­loč­nosti An­well na­ráža aj na kauzu Maz­nák. Upo­zor­ňuje tak na vý­pre­daj po­sled­ných ku­sov Maz­ná­kov-ply­šo­vých hra­čiek.

Ok­rem toho firma vy­hlá­sila na Fa­ce­bo­oku sú­ťaž o fľašu Cap­taina Mor­gana. Vy­hrá ju člo­vek, ktorý na­píše, koľko mi­ni­málne zdro­jov by mala mať pravá ka­pi­tán­ska ri­go­rózka.

Ako je­den bill­bo­ard zbú­ral in­ter­net

Náš kli­ent An­well mal k dis­po­zí­cii je­diný bi­bo­ard, chcel zau­jať a po­ba­viť štu­den­tov na Mly­noch, ktorí ča­kajú na za­stávke na bus. Téma s ka­pi­tá­no­vou ri­go­róz­kou sa nám zdala vhodná, trošku kon­tro­verzná a sta­čila jedna ná­hodná fotka,” vy­jad­rila sa Di­gi­talka, agen­túra sto­jaca za kam­pa­ňou firmy An­well.

Ma­lej tla­čia­ren­skej firme sa vďaka po­da­re­nej re­ak­cii na ak­tu­álnu ho­rúcu spo­lo­čen­skú tému po­da­rilo do­siah­nuť ma­sívny úspech. Články o ka­pi­tá­no­vej kam­pani si po­zrelo viac ako 80-ti­síc ľudí. Kam­paň sa z off­linu do­stala aj na on­line, kde do­siahla 16-ti­síc laj­kov, 2077 zdie­ľaní, 740 ko­men­tá­rov.

Pridať komentár (0)