Slovenská firma vďaka jedinému vtipnému bilboardu zasiahla masy ľudí

  • Tla­čia­ren­ska firma An­well re­a­guje svo­jou re­klam­nou kam­pa­ňou na kauzy, o kto­rých ho­vorí celé Slo­ven­sko
  • Ich co­py­wri­ting po­sta­vili aj na pi­lie­roch škan­dálu An­dreja Danka a jeho sko­pí­ro­va­nej ri­go­rózky
  • Vý­sle­dok stojí za to
cel
youtube.com/EMEFKA
  • Tla­čia­ren­ska firma An­well re­a­guje svo­jou re­klam­nou kam­pa­ňou na kauzy, o kto­rých ho­vorí celé Slo­ven­sko
  • Ich co­py­wri­ting po­sta­vili aj na pi­lie­roch škan­dálu An­dreja Danka a jeho sko­pí­ro­va­nej ri­go­rózky
  • Vý­sle­dok stojí za to

Niet po­chýb o tom, že súčasný śéf parlamentu Andrej Danko v našej krajine púta po­zor­nosť a vy­vo­láva dis­ku­siu. Ide o dva fak­tory, ktoré by mala spĺňať aj dobre uro­bená re­klama. Vie to ur­čite aj tla­čia­ren­ská spo­loč­nosť An­well, ktorá spus­tila kam­paň po­sta­venú práve na škan­dále ka­pi­tána Danka a jeho ri­go­róz­nej práce. Tla­čia­ren­ská spo­loč­nosť vy­slala do svete bil­bordy s jed­no­du­chou gra­fi­kou, ktorá však ne­sie trefné a zá­ro­veň vtipné po­sols­tvo.

Na­koľko jed­nou z pri­már­nych slu­žieb, ktoré An­well po­sky­tuje, je ko­pí­ro­va­nie štu­dent­ských prác, na škan­dál ka­pi­tána Danka do­ká­zali ša­lá­mún­sky re­a­go­vať. Zá­kaz­ní­kov lá­kajú na to, aby do­tiahni svoje štú­dium do úspeš­ného konca a vy­tla­čili si svoju dip­lo­movku či ri­go­rózku práve u nich.

„V Anwelli záverečné práce tlačíme a ‚kopírujeme‘, hoc trošku v inom zmysle slova, ako to urobil pán Kapitán. Páčilo sa nám tiež, že našou reklamnou kampaňou opätovne upriamime pozornosť na vážnu spoločenskú tému a problém, ktorý by sme u politikov nemali tolerovať,“ povedal pre Fičí Michal Porubský z Anwellu.

Na bilboarde na Mlynoch sa objavilo aj takéto posolstvo: „Tlačiť rýchlo, lacno, kvalitne, bez zvýšeného tlaku, je vždy lepšie ako zadarmo zhorieť vo vlaku.“ O kva­lite ich slu­žieb má zase na­po­ve­dať dvoj­zmy­selný slo­gan: „Aj keď nie sme ka­pi­táni, ko­pí­ru­jeme jak páni. A to do­konca bez ob­me­dzení a hod­ností.“

Uchytil sa však aj slogan: Vytlač prácu ako pánko, odporúča Andrej…” Posledný príspevok spoločnosti Anwell naráža aj na kauzu Maznák. Upozorňuje tak na výpredaj posledných kusov Maznákov-plyšových hračiek.

Okrem toho firma vyhlásila na Facebooku súťaž o fľašu Captaina Morgana. Vyhrá ju človek, ktorý napíše, koľko minimálne zdrojov by mala mať pravá kapitánska rigorózka.

Ako jeden billboard zbúral internet

Náš klient Anwell mal k dispozícii jediný biboard, chcel zaujať a pobaviť študentov na Mlynoch, ktorí čakajú na zastávke na bus. Téma s kapitánovou rigorózkou sa nám zdala vhodná, trošku kontroverzná a stačila jedna náhodná fotka,” vyjadrila sa Digitalka, agentúra stojaca za kampaňou firmy Anwell.

Malej tlačiarenskej firme sa vďaka podarenej reakcii na aktuálnu horúcu spoločenskú tému podarilo dosiahnuť masívny úspech. Články o kapitánovej kampani si pozrelo viac ako 80-tisíc ľudí. Kampaň sa z offlinu dostala aj na online, kde dosiahla 16-tisíc lajkov, 2077 zdieľaní, 740 komentárov.

Najnovšie videá

Trendové videá