Slovenská sporiteľňa nahradí svoje reklamy v slovenských mestách umením

  • Slovenská sporiteľna sa zbavila reklamných plôch na jej pobočkách
  • Tie nahradila originálnymi dielami slovenských umelcov
slspp
fb:Peter Fiabáne, SLSP
  • Slovenská sporiteľna sa zbavila reklamných plôch na jej pobočkách
  • Tie nahradila originálnymi dielami slovenských umelcov

Už pred časom sme ťa informovali, že Slovenská sporiteľňa prestane využívať vo svojej komunikácii vonkajšiu reklamu. To znamená, že zmiznú všetky bilbordy, citylighty a ostatné vonkajšie reklamné plochy.

Reklamu nahradili umením

Aj v roku 2019 sme sa ako zodpovedný a inovatívny líder rozhodli inšpirovať k zmene. Zvesili sme reklamné plochy na našich pobočkách a nahradili ich umeleckými dielami. Originálne grafiky na tému Budúcnosť nášho mesta nájdete až v 20 mestách Slovenska,” vyjadrila sa Slovenská sporiteľňa.

V 20-tich mestách tak traja slovenskí umelci znázornili tému Budúcnosť nášho mesta. Veríme, že postupne máme na to zmeniť ich vízie na realitu, a vytvoriť tak spokojné a krásne miesta, aké si zaslúži moderná krajina.”

Banka sa tak rozhodla, že viac nebude prispievať k vizuálnemu smogu vo verejnom priestore. Súčasne spustila historicky najvyšší grant v rámci svojej nadácie vo výške 250 000 eur, ktorý už pozná svojich víťazov. Tí pomôžu posúvať Slovensko na ceste k modernej krajine.

Umelecké diela namiesto reklamy nájdeš v Pezinku, Banskej Bystrici, Čadci, Detve, Holíči, Košiciach, Kráľovskom Chmelci, Leviciach, Liptovskom Hrádku, Michalovciach, Partizánskom, Podbrezovej, Prešove, Starej Ľubovni, Svidníku, Turčianskych Tepliciach, Vranove nad Topľou a Žiline.

„Za posledných desať rokov naša banka spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne venovali takmer 25 miliónov eur na rozvoj projektov z oblasti vzdelávania, športu, kultúry, životného prostredia, sociálnej pomoci a podpory komunít. Ako líder na trhu a najmä zodpovedná veľká firma chceme zvyšovať mieru sebadôvery Slovákov, ktorá je predpokladom občiansky aktívnej a dobre prosperujúcej spoločnosti. Inšpirovať  ľudí ale aj firmy na Slovensku sa snažíme aj našou novou kampaňou. Veríme, že Slovensko potrebuje ľudí, ktorí si veria,“ povedal Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.


Koniec letákov aj potvrdeniek

Slo­ven­ská spo­ri­teľňa taktiež oznámila, že končí s po­tvr­den­kami z ban­ko­ma­tov a le­tákmi v po­boč­kách. Spolu tak ušetrí pri­bližne 23 ton pa­piera ročne. Banka zá­ro­veň po­u­žíva in­terne tak­mer vý­hradne re­cyk­lo­vaný pa­pier a stopku dala všetkým letákom v pobočkách. Na pro­pa­gá­ciu svo­jich pro­duk­tov bude vy­uží­vať di­gi­tálne mož­nosti ako sú tab­lety či LCD ob­ra­zovky, vďaka tomu ušetrí banka ďal­ších zhruba 14 ton pa­piera.

„Len zru­še­ním pa­pie­ro­vých po­tvr­de­niek ušet­ríme ročne zhruba 9 ton pa­piera, čo bude mať priaz­nivý dô­sle­dok na ži­votné pro­stre­die,“ vy­svet­ľuje člen pred­sta­ven­stva Slo­ven­skej spo­ri­teľne, ktorý je zod­po­vedný aj za en­vi­ro­men­tálnu po­li­tiku banky Pa­vel Cet­kov­ský.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech