Slovenská značka prišla s jedinečným konceptom prírodných čistiacich prostriedkov, ktoré nahrádzajú klasickú „chémiu“

Mária Ambrozová / 10. marca 2019 / Rozhovory

  • Téma eko­ló­gie dnes re­zo­nuje už snáď kaž­dou slo­ven­skou do­mác­nos­ťou
  • Kom­pos­tu­jeme, re­cyk­lu­jeme, kon­číme s plas­tami a ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou je aj zdrav­šie upra­to­va­nie
  • Slo­ven­ská značka Chis­tee prišla so sku­točne je­di­neč­ným kon­cep­tom prí­rod­ných čis­tia­cich pros­tried­kov, ktoré môžu na­hra­diť kla­sickú ché­miu, kto­rou dnes leš­tíme sklá, drh­neme kú­peľne a umý­vame riad
  • Viac sme sa o fi­lo­zo­fii Chis­tee po­roz­prá­vali s Pet­rom Fal­tu­som, jed­ným so za­kla­da­te­ľov značky
zdroj: Instagram/Chistee, Facebook/Malinna
  • Téma eko­ló­gie dnes re­zo­nuje už snáď kaž­dou slo­ven­skou do­mác­nos­ťou
  • Kom­pos­tu­jeme, re­cyk­lu­jeme, kon­číme s plas­tami a ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou je aj zdrav­šie upra­to­va­nie
  • Slo­ven­ská značka Chis­tee prišla so sku­točne je­di­neč­ným kon­cep­tom prí­rod­ných čis­tia­cich pros­tried­kov, ktoré môžu na­hra­diť kla­sickú ché­miu, kto­rou dnes leš­tíme sklá, drh­neme kú­peľne a umý­vame riad
  • Viac sme sa o fi­lo­zo­fii Chis­tee po­roz­prá­vali s Pet­rom Fal­tu­som, jed­ným so za­kla­da­te­ľov značky

Kto stojí za znač­kou Chis­tee a ako vlastne vzni­kol ná­pad vy­rá­bať „zdravé“ čis­tiace pros­triedky?

Za znač­kou CHIS­TEE stojí v pr­vom rade pán Strá­ňav­sky, zvu­kový in­ži­nier, ktorý si po­tre­bo­val vy­čis­tiť svoj ná­stroj na na­hrá­va­nie zvuku. Tak vzni­kol ná­pad vy­rá­bať  100% prí­rodné čis­tiace pros­triedky. Na­sle­do­valo 9 ro­kov vý­skumu, expe­ri­men­to­va­nia a úžas­ných ob­ja­vov aj mimo seg­mentu čis­tia­cich pros­tried­kov. Prí­kla­dom je par­tner­ská značka Ma­linna, ktorá vy­rába je­di­nečné pro­dukty v ob­lasti sta­rost­li­vosti o telo a zdra­vie. Po­stupne sa okolo vý­skumu vy­tvo­rila sku­pina ľudí, ktorí by radi ve­rej­nosti pri­blí­žili tieto ob­javy vo forme krás­nych a účin­ných pro­duk­tov.  Ve­rím, že za ná­pa­dom vy­rá­bať a po­u­ží­vať „zdravé“ čis­tiace pros­triedky bude stáť v na­šom okolí čo­raz viac ľudí. Už te­raz sa te­šíme na bu­dúce spo­lu­práce.

zdroj: Ar­chív Chis­tee

In­špi­ro­vali ste sa za­hra­ni­čím?

V dneš­nej dobe sme denne v rôz­nych sme­roch  in­špi­ro­vaní za­hra­ni­čím a v tomto smere ur­čite chceme aj po­kra­čo­vať. Naše čis­tiace pro­dukty sú vý­sled­kom vlast­ného vý­skumu a vý­voja. Vo svete sme za­tiaľ pro­dukty s po­dob­nými pa­ra­met­rami ne­našli. Ok­rem toho, že sa za­hra­ni­čím denne in­špi­ru­jeme, máme am­bí­cie in­špi­ro­vať aj za­hra­ni­čie najmä v té­mach eko­lo­gic­kého a be­z­od­pa­do­vého čis­te­nia. Do­pad po­u­ží­va­nia čis­tia­cich pros­tried­kov na ži­votné pro­stre­die je mo­men­tálne veľ­kým prob­lé­mom tak­mer všade vo svete. Ži­votné pro­stre­die nás po­stupne ale isto tlačí k po­treb­ným zme­nám a CHIS­TEE pri­náša efek­tívne rie­še­nia. Sme pre­sved­čení, že k rých­lemu zlep­še­niu stavu ži­vot­ného pro­stre­dia je po­trebná ši­roká spo­lu­práca na rôz­nych úrov­niach a na­prieč štátmi aj kon­ti­nen­tami.

Ste ešte len v za­čiat­koch. Čo je podľa vás za­tiaľ na pod­ni­kaní (na Slo­ven­sku) naj­ťaž­šie a čo vás teší?

Naj­ťaž­šie pre­ko­ná­vam strach. Strach svoj vlastný ale aj strach svojho oko­lia. Voči pod­ni­ka­niu sme na Slo­ven­sku vše­obecne ne­ga­tívne na­sta­vení. Máme strach pod­ni­kať, máme strach ne­us­pieť, na­vzá­jom sa často de­mo­ti­vu­jeme. Roz­prá­vame si ne­ga­tívne prí­hody, kto­rých sa za tých di­vo­kých ča­sov roz­voja pod­ni­ka­nia u nás ur­čite stalo dosť. Je tu veľa ne­dô­very a z toho pra­me­niaca ne­is­tota.

Od­ra­zom tohto stavu ve­rej­nosti je aj stav pod­ni­ka­nia a stav ve­rej­nej správy, kde tak­tiež pa­nuje veľká ne­is­tota. V ne­is­tote sa veľa upo­doz­rie­vame, veľa vy­ža­du­jeme, málo sa na­vzá­jom po­čú­vame a vzni­kajú časté kon­flikty. Vý­voj a pro­ces zmeny k lep­šiemu je tak veľmi po­malý.  Možno preto tak ľahko za­re­a­gu­jeme, keď nám nie­kto v takto ustrá­cha­nom pro­stredí po­núkne ne­jaké is­toty.

Vaše vý­robky majú 100 % prí­rodné zlo­že­nie. Od­kiaľ sú všetky in­gre­dien­cie? Pes­tu­jete? Do­vá­žate?

Rád by som od­po­ve­dal, že všetky oleje sú zo Slo­ven­ska. Otáz­kou je, aké oleje Slo­ven­sko pro­du­kuje v do­sta­toč­nom množ­stve a kva­lite? S re­pkou olej­kou ani ku­ku­ri­cou by sme asi prob­lém ne­mali aj tam by sme asi na­ra­zili na otázku kva­lity. Ešte rad­šej by som na vašu otázku od­po­ve­dal, že plo­diny pes­tu­jeme sami. Na to nám dajte pro­sím ešte ne­jaký čas. Ve­rím, že tam sme­ru­jeme. Mo­men­tálne ro­bíme všetko preto, aby sme zo­hnali tie naj­kva­lit­nej­šie oleje z ce­lého sveta. Ve­ríme, že slo­ven­ské poľ­no­hos­po­dár­stvo čaká trans­for­má­cia a že po­stupne u nás budú pri­bú­dať pes­to­va­te­lia a vý­rob­co­via kva­lit­ných prí­rod­ných ole­jov vo väč­ších množ­stvách. Možno by vý­rob­com mo­hol po­môcť aj do­pyt po ole­joch od vý­rob­cov čis­tia­cich pros­tried­kov a ten zase zá­visí od do­pytu spot­re­bi­te­ľov.

zdroj: Fa­ce­book/Chis­tee

S kým ste spo­lu­pra­co­vali na vý­voji svo­jich pro­duk­tov a ako táto spo­lu­práca pre­bie­hala?

Všetky pro­dukty vy­vi­nul už spo­me­nutý zvu­kový in­žie­nier, pán Strá­ňav­ský. Spo­lu­pra­co­val na tom s re­no­mo­va­nými pra­co­vis­kami v Čes­kej re­pub­like, Ne­mecku aj USA. Spo­lu­pra­cu­jeme aj s La­bo­ra­tó­riom mo­le­ku­lár­nej mik­ro­bi­oló­gie na Vy­so­kej škole zdra­vot­níc­tva a so­ciál­nej práce v Tr­nave. La­bo­ra­tó­rium na­prí­klad re­a­li­zo­valo me­ra­nia účin­nosti čis­tia­cich kon­cen­trá­tov CHIS­TEE na kľučke dám­skych to­aliet v jed­nom ná­kup­nom cen­tre v Bra­ti­slave. Po na­ne­sení čis­tia­ceho kon­cen­trátu a pô­so­bení 1 mi­núty klesla miera biel­ko­vi­no­vého a mik­ro­biál­neho zne­čis­te­nia o 94,6%. CHIS­TEE na­vyše vy­tvára pro­stre­die, v kto­rom sa bak­té­rie ne­do­kážu ďa­lej roz­mno­žo­vať ani si vy­tvo­riť voči pros­triedku re­zis­ten­ciu. Uni­ver­zita v Tr­nave vý­sledky spo­lu­práce zve­rej­nila aj na kon­fe­ren­cii IC­PIC v Že­neve v roku 2017 a na ďal­sie roky vy­čle­nila vo svo­jom tíme sku­pinu od­bor­ní­kov s cie­ľom ďal­šieho vý­voja a vý­skumu na­šich čis­tia­cich pros­tried­kov.

Ob­sah je síce or­ga­nický, no obaly plas­tové. Plá­nu­jete zmeny aj v tejto ob­lasti?

Prvá pro­duk­tová rada CHIS­TEE je na svete asi 3 me­siace. Za náš pri­márny obal už dnes po­va­žu­jeme uni­ver­zálnu sk­le­nenú fľašu od mlieka. V tejto fľaši si mô­žete kú­piť na­prí­klad náš uni­ver­zálny čis­tiaci kon­cen­trát a iný čis­tiaci pros­trie­dok doma možno ani ne­bu­dete po­tre­bo­vať. Sk­le­nenú fľašu nám mô­žete vrá­tiť, prí­padne si do nej prísť opäť na­ča­po­vať pros­trie­dok do ob­chodu. Naj­rých­lej­šia cesta k be­z­od­pa­do­vému čis­te­niu podľa mňa mo­men­tálne ve­die cez zmenu zá­kaz­níc­keho sprá­va­nia. Teda zmenu v tom, ako každý z nás na­ku­puje a po­u­žíva čis­tiace pros­triedky. Téma spot­reby plas­tov na Slo­ven­sku aj ce­lo­svo­tovo po­sledné roky veľmi ožila. Sme radi, že aj väč­šie pre­dajné  siete za­čí­najú s té­mou ča­po­va­nia čis­tia­cich pros­tried­kov expe­ri­men­to­vať.  S do­sta­toč­nou mar­ke­tin­go­vou pod­po­rou by mohlo dôjsť k vý­raz­nému ná­rastu tohto spô­sobu pre­daja a šet­re­nia ži­vot­ného pro­stre­dia.

Ako je na tom slo­ven­ský trh so „zdrav­šími“ pro­duktmi? Máte do­sta­tok zá­kaz­ní­kov?

O slo­ven­skom trhu so zdrav­šími pro­duk­tami by asi naj­lep­šie ho­vo­rili pre­dajné dáta. Ja vi­dím na Slo­ven­sku ale aj inde vo svete za po­sled­ných de­sať ro­kov veľký po­sun. Ve­rím, že to je aj dl­ho­dobý a ne­vy­hnutný trend. Veľa ľudí dnes už ne­bo­juje len o pre­ži­tie a tak pri­ro­dzene hľa­dáme cesty ako sa ďa­lej zlep­šo­vať. Ne­ni­čiť si zdra­vie che­mic­kým čis­te­ním a pra­ním je dnes už re­la­tívne ľahké a do­stupné. Chce to len vôľu k zmene a často ani nie vyšší roz­po­čet.

 

Mys­líte si, že jed­ného dňa by Chis­tee mohli vďaka jeho vlast­nos­tiam vy­uží­vať na­prí­klad aj veľké in­šti­tú­cie ako ne­moc­nice, školy alebo re­štau­rá­cie?

Ro­bíme a uro­bíme preto všetko. Školy a škôlky by vzhľa­dom na cie­ľovú sku­pinu svo­jej čin­nosti mohli prejsť ako prvé na čis­te­nie bez po­u­ží­va­nia che­mic­kých lá­tok. Re­štau­rá­cie a školy môžu spo­lu­prácu s nami za­čať už dnes a via­ceré v Bra­ti­slave už aj za­čali. Che­mické pros­triedky v styku s ria­dom a jed­lom pred­sta­vujú značné zdra­votné ri­ziko pre zá­kaz­ní­kov aj za­mest­nan­cov. Čis­tiace a pra­cie pros­triedky vše­obecne často  vy­vo­lá­vajú rôzne zá­paly a ne­vhodné re­ak­cie or­ga­nizmu. Od­pad z čis­te­nia v pre­vádz­kach zase pred­sta­vuje značnú en­vi­ron­men­tálnu zá­ťaž pre našu vodu a celý jej ko­lo­beh. A ne­moc­nice? CHIS­TEE má vý­ni­močné  vý­sledky v ne­zá­vis­lých me­ra­niach čo sa týka an­ti­bak­te­riál­nej sily a od­stra­ňo­va­nia biel­ko­vi­no­vého zne­čis­te­nia. Na­priek tomu podľa le­gis­la­tívy ne­môžu byt naše pro­dukty po­u­ží­vané ako de­z­in­fekčný pros­trie­dok, keďže ne­ob­sa­hujú žiadnu zo schvá­le­ných che­mic­kých de­z­in­fekč­ných lá­tok.

Ne­dávno sa vám po­da­rilo ot­vo­riť svoj prvý ka­menný ob­chod. Veľká gra­tu­lá­cia. Kde všade teda mô­žeme pro­dukty Chis­tee nájsť?

V na­šej ka­men­nej pre­vádzke, na in­ter­nete v ob­chode www.chis­tee.sk a každý deň pri­bú­dajú nove spo­lu­práce s ka­men­nými, in­ter­ne­to­vými aj be­z­o­ba­lo­vými ob­chodmi. Za dve­rami je aj veľký skok v do­stup­nosti na­šich pro­duk­tov na Slo­ven­sku.

Koľko pro­duk­tov v sú­čas­nosti tvorí vaše port­fó­lio a čo plá­nu­jete v najb­liž­šej bu­dúc­nosti?

V sta­bil­nej po­nuke je ak­tu­álne asi 15 pro­duk­tov. Zís­ka­vame spätné väzby a ďa­lej podľa nich vy­la­ďu­jeme zlo­že­nie aj obaly pro­duk­tov. Vy­ro­bili sme v týchto dňoch úplne novú po­nuku čis­tia­cich pros­tried­kov. Veľmi sa na ňu už te­raz te­šíme. A čo ešte chys­táme? Veľa spo­lu­prác s par­tnermi, ktorí zdie­ľajú rov­naké hod­noty a ví­zie. Veľmi radi spo­lu­pra­cu­jeme v té­mach  eko­lo­gic­kého a be­z­od­pa­do­vého čis­te­nia a bu­deme radi, ak nás bude čo­raz viac.

Pridať komentár (0)