Slo­ven­ské Pyja­mas Aca­demy — Odte­raz štu­duj aj v pyžame!

Simona Budinská / 7. december 2015 / Business

Kto z nás po tom netú­žil? Neopus­tiť vrúcnu náruč svo­jej postele, keď ho povin­nosti volali. Šikovná Slo­venka s medzi­ná­rod­nými koreňmi pre­žila zrejme podobnú situ­áciu, keď vymys­lela svoj pro­jekt a pri­niesla tak nový pries­tor pre online uče­nie.

Dnes, keď sa štú­dium čím ďalej, tým viac pre­súva do vir­tu­ál­nej rea­lity, vzniká aj na Slo­ven­sku uži­točná plat­forma pre eLe­ar­ning pod vtip­ným náz­vom Pyja­mas Aca­demy

Autorka pro­jektu, Slo­venka, Lujza Olsen, je vyštu­do­vaná žur­na­lis­tka a vďaka čas­tému ces­to­va­niu ovláda nie­koľko jazy­kov. Pôvo­dom je síce z Alžír­ska, ale istú dobu žila v Bri­tá­nii a dokonca aj v Nór­sku, kde sa vydala. Momen­tálne žije a pôsobí v Prahe. Aj vďaka týmto ces­to­va­teľ­ským život­ným náho­dám a aktív­nemu štú­diu jazy­kov sa dostala k uče­niu na diaľku. „Mala som žiačku, ktorá bývala v Lon­dýne a hodiny sme mali cez Skype. Zdalo sa mi to veľmi prak­tické, a tak som sa pus­tila do hľa­da­nia strá­nok, ktoré by takéto služby posky­to­vali u nás. Nič som nenašla, ale v Ame­rike a Bri­tá­nii už podobné služby boli, len naši­nec by na ich využi­tie najprv musel vedieť po anglicky. To sa mi už až tak prak­tické nez­dalo, a tak vzni­kol nápad s Pyja­mas Aca­demy.“ hovorí autorka pro­jektu Lujza Olsen.

12309966_721741047858133_6554536264957478490_o

A presne na tomto základe fun­guje Pyja­mas Aca­demy. Zdru­žuje „uči­te­ľov“, ktorí majú poznatky a „štu­den­tov“, ktorí sa chcú či potre­bujú učiť. Pre regis­trá­ciu ako uči­teľ nie je dôle­žité, či je člo­vek pro­fe­si­onál alebo nad­še­nec, pod­statné je, že má čo naučiť iných. Na stránke si vytvorí pro­fil, kde pred­staví seba a pred­met, ktorý chce učiť. Kon­trolu týchto „uči­te­ľov“ vyko­ná­vajú sami štu­denti – hod­no­tia ich bodmi. Čím viac spo­koj­ných žia­kov bude uči­teľ mať, tým viac bodov od nich získa a jeho pro­fil stúpne v reb­ríčku uči­te­ľov vyš­šie. To mu opäť pri­ne­sie viac štu­den­tov. Cenu za hodinu si určí uči­teľ sám. Žiak si na stránke zare­zer­vuje hodinu, a keď sa obaja s uči­te­ľom pri­hlá­sia, hodina sa môže začať!

hero-aspect-eq-elearning-870x370

Plat­forma „Pyža­mo­vej aka­dé­mie“ tiež spro­stred­ko­váva naj­mo­der­nej­šie metódy uče­nia – ako obra­zový a zvu­kový pre­nos, vir­tu­álna tabuľa, mož­nosť učiť viac štu­den­tov naraz či zdie­ľa­nie obra­zovky.

Autorka plat­formy hovorí, že jej „ cie­ľom je vytvo­riť stránku, kde sa ľudia navzá­jom nájdu a budú si môcť odo­vzdá­vať vedo­mosti. Veľa ľudí tiež už dnes nechce a ani nie je via­za­ných na jedno miesto. Ces­tujú, sťa­hujú sa, sú v pohybe a pre takýchto ľudí je ťažké via­zať sa na kurz na jed­nom mieste. Sú tu aj men­šie sku­pinky ľudí, ktorí bývajú v zahra­ničí a potre­bujú pre deti slo­ven­ských či čes­kých uči­te­ľov alebo bývajú na odľah­lej­šom mieste a z rôz­nych dôvo­dov nemôžu nikam cho­diť.“ Pre týchto ľudí je tento pries­tor ako stvo­rený. Inšpi­rá­ciou pre tento nápad bola aj anglická babička, ktorá učila jazyk online z domova dôchod­cov.

Stránka Pyjamasacademy.sk momen­tálne fun­guje v beta ver­zii, a je otvo­rená pre regis­trá­ciu uči­te­ľov. Pre štu­den­tov bude spus­tená v janu­ári 2016.

Screen Shot 2015-12-07 at 12.03.14

Pridať komentár (0)