Slovenské rodiny môžu od štátu získať viac ako 2 000 eur. Takto o ne požiadaš (NÁVOD)

 • Rodiny s deťmi to často nemajú z finančného hľadiska ľahké
 • Štát poskytuje rôzne príspevky vo výške dokopy viac ako 2 000 eur
 • Získať ich môžeš takto
Slovenské rodiny majú nárok na tieto dávky
Ilustračná foto Canva/Zurijeta, Canva/martaposemuckel
 • Rodiny s deťmi to často nemajú z finančného hľadiska ľahké
 • Štát poskytuje rôzne príspevky vo výške dokopy viac ako 2 000 eur
 • Získať ich môžeš takto

Príchod nového člena do rodiny je radostná udalosť, ktorá však so sebou prináša aj množstvo nových výdavkov. Finančné nároky spojené s narodením a výchovou dieťaťa môžu byť pre mnohé rodiny značnou záťažou. Na pomoc prichádza štát so svojimi príspevkami, ktoré majú za cieľ zmierniť tieto finančné tlaky. Financie pritom pochádzajú najmä zo štátneho rozpočtu.

Prostredníctvom rôznych finančných príspevkov zabezpečuje štát rodinám lepšie podmienky na starostlivosť o deti. Po sčítaní všetkých dávok môžu získať rodiny s deťmi dokopy až 2 661 eur, nakoľko však niektoré nie je možné poberať súčasne, reálnejšie číslo, ku ktorému sa vieš dopracovať, je niečo cez 2 000 eur.

Rodinám s deťmi poskytuje štát tieto príspevky

 • tehotenská dávka
 • príspevok pri narodení dieťaťa 
 • prídavok na dieťa 
 • otcovská dávka
 • rodičovský príspevok 
 • príspevok na starostlivosť o dieťa

Budúce mamičky majú nárok aj na príspevok ešte pred narodením dieťaťa. 

Tehotenská dávka

Budúce matky majú ešte pred narodením dieťaťa nárok aj na takzvané tehotenské. Poskytuje sa ženám, ktoré sú nemocensky poistené v Sociálnej poisťovni. Podmienkou je aspoň 270 dní poistenia v posledných dvoch rokoch. Príspevok pre tehotné môžu budúce matky začať poberať od 4. mesiaca tehotenstva. Presnejšie je to 13. týždeň tehotenstva alebo 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu.

Výška tehotenského príspevku je v roku 2024 minimálne 257,30 eur a maximálne 398,80 eur. Dávka sa líši o zopár eur v jednotlivých mesiacoch podľa toho, či majú 30 alebo 31 dní. Pri výpočte tohto príspevku sú dôležité vymeriavacie základy. Dôležitý je teda hrubý príjem ženy. 

Výška tehotenského predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) alebo úhrnu DVZ/PDVZ (ak sa dávka poskytuje z viacerých nemocenských poistení) s tým, že výška nesmie byť nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu. 

Pri tomto finančnom príspevku je potrebné urobiť najskôr tieto kroky:

 1. Navštíviť lekára (gynekológa)
 2. Vyplniť a podpísať „Vyhlásenie poistenky“
 3. Žiadosť zaslať elektronicky prostredníctvom eFormulára

Žiadosť je možné doručiť aj v papierovej forme, pokiaľ nevyužiješ eFormulár. 

Príspevok pri narodení dieťaťa 

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je až 829,86 eura, pokiaľ ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu. Ak sa dieťa narodí z piateho a ďalšieho pôrodu, príspevok sa znižuje, a to až na sumu 151,37 eura. Ak sa narodí viac detí súčasne, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Prvou podmienkou, ktorú musíš splniť, je trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky. Ide o miesto, kde má oprávnená osoba sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú: 

 • vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sústavná príprava na povolanie štúdiom alebo starostlivosť o ďalšie dieťa do šesť rokov veku
 • dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti: so všeobecným lekárom a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (týka sa len matky dieťaťa)
 • povinné verejné zdravotné poistenie
 • návšteva školy alebo vysokej školy ďalšieho dieťaťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti

Musíš pritom splniť aspoň dve z týchto podmienok. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorazovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe s trvalým pobytom a bydliskom na území Slovenskej republiky.

Nemusíš podávať žiadnu žiadosť ani dokladovať potvrdenie, pretože informácie o narodení dieťaťa budú automaticky dostupné z registra fyzických osôb. 

Prídavok na dieťa

Ide o štátnu sociálnu dávku. Štát takto prispieva na výchovu a výživu dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností. Jeho výška je v súčasnosti 60 eur. Nárok na tieto peniaze má vždy len jeden z rodičov. Suma sa zvýši o 110 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Prídavok vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnenej osobe, ktorá si naň uplatní nárok a spĺňa podmienky nároku. Prídavok vyplatí za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Na to isté dieťa sa vyplatí prídavok za kalendárny mesiac len raz.

Na tento finančný príspevok majú rodičia nárok až do 25 rokov dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Za nezaopatrené dieťa sa na účely prídavku na dieťa považuje dieťa, ktoré:

 • sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz
 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy
 • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
 • je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť , avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa

Za nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa sa nepovažuje dieťa:

 • ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo
 • ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Zoznam ďalších príspevkov pokračuje na druhej strane 

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Sociálna poisťovňa

Najnovšie videá

Trendové videá