Slo­ven­ské star­tupy a ich kon­ku­ren­cia vo svete

Martin Bohunický / 27. decembra 2015 / Business

Nie jeden slo­ven­ský star­tup má našliap­nuté na obrov­ský úspech. Nie je to však záruka, že robia niečo, čo nikoho iného vo svete nena­padlo.

Na Slo­ven­sku o nich hovorí každý, majú množ­stvo fanú­ši­kov (a hej­te­rov), ich pro­dukty majú vyni­ka­júcu kva­litu a úro­veň spra­co­va­nia. Nie­ktoré z niž­šie meno­va­ných pro­duk­tov sa už v zahra­ničí pre­sa­dili, iné to ešte majú pred sebou. V kaž­dom prí­pade ich tam vonku čaká poriadne tvrdá kon­ku­ren­cia.

aeromobil-3

Vybrali sme si nie­koľko slo­ven­ských star­tu­pov a našli im hlavnú kon­ku­ren­ciu, ktorá ich na glo­bál­nom trhu čaká. Kva­litu na pre­sa­de­nie sa určite majú, zostáva im len dobre sa pre­dať. A byť lepší, ako spo­me­nutá kon­ku­ren­cia. Podˇme na to!

Aero­mo­bil

Aero­mo­bil patrí zo slo­ven­ských star­tu­pov medzi tie najob­ľú­be­nej­šie a naj­dis­ku­to­va­nej­šie. Ak nie­kto zo Slo­ven­ska robí v zahra­ničí roz­ruch, tak je to práve lie­ta­júce auto Juraja Vacu­líka a Šte­fana Kle­ina.

Posta­viť takýto stroj nie je žiadna sranda a pre­chá­dzajú tomu dlhé roky tes­tov, neko­neč­ných úprav a míňa­nia obrov­ského množ­stva pros­tried­kov. Kon­ku­ren­cie teda náj­deme vo svete dosta­tok, no takú, ktorú by mal Aero­mo­bil tím brať vážne poznám len jedinú — Ter­ra­fu­gia.

Ter­ra­fu­gia je ame­rický pro­jekt, ktorý sa let­mým pohľa­dom pohy­buje vo vývoji zhruba tam, kde aj Aero­mo­bil. Obe značky sa sna­žia dostať svoje “auto” na trh skôr, než ten druhý. Ter­ra­fu­gia zatiaľ nič kon­krét­nej­šie neprez­ra­dila, Aero­mo­bi­láci dúfajú, že by prvý pro­dukt mohli pre­dať v roku 2017. Dôle­ži­tým fak­to­rom bude cena. Tá sa pri Aero­mo­bile bude pohy­bo­vať podľa pred­bež­ných odha­dov okolo 200,000 eur, Ter­ra­fu­gia by mala byť o pár desia­tok tisíc drah­šia. A dizajn? Pre mňa je jas­ným víťa­zom Aero­mo­bil. Už len mini­málne preto, že na ceste naozaj vyzerá ako auto. V kaž­dom prí­pade, toto bude tvrdý boj.

Sygic

Okej, Sygic nie je v žiad­nom prí­pade star­tup, ale zabe­hnutá a veľmi úspešná slo­ven­ská firma. Snáď len o Eset-e môžme ešte pove­dať, že sku­točne mie­šia karty na glo­bál­nom trhu.

Treba však pove­dať, že veľkú úlohu zohralo v tomto prí­pade roz­ší­re­nie mobil­ného pri­po­je­nia. Vtedy nastú­pil Google so zakom­po­no­va­nou navi­gá­ciou v Google Maps. A aby im nebolo smutno, pre istotu vyso­lil viac ako miliardu dolá­rov za Waze. Proti takému gigan­tovi sa bojuje sku­točne ťažko.

V Sygicu sa však nevzdali, zakom­po­no­vali do svo­jich pro­duk­tov mnoho novej fun­kci­ona­lity a dnes si trú­fam tvr­diť, že je jed­ným z naj­kom­plex­nej­ších navi­gač­ných soft­vé­rov na trhu. Ok, možno si na cestu zo Šale do Bra­ti­slavy vysta­číš aj s Waze, no ten zďa­leka nie je tak nabitý fun­kciami, ako práve slo­ven­ský Sygic. 

V tomto ohľade je potom kon­ku­ren­ciou skôr holand­ský Tom­Tom.

unnamed

Cul­Charge

Cha­lani z Cul­Charge to fakt tra­fili. V čase, keď si power­banky začí­najú nachá­dzať cestu do našich vre­ciek prišli s dizaj­nom, vďaka kto­rému už nevy­ze­ráš, ako stav­bár. Malička power­banka, nabí­jací kábel a data kábel v jed­nom si môžeš zave­siť na kľúče. Cul­Charge má z môjho pohľadu jed­no­značne sve­tový poten­ciál a je naj­men­ším zaria­de­ním svojho druhu na svete.

Ver­ziu pre iOS kúpiš za $40 dolá­rov, ver­ziu pre Android za $33 dolá­rov. Čo na to kon­ku­ren­cia?

CulCharge-01

Ani sa mi nechce hovo­riť, koľko podob­ných pro­duk­tov oveľa niž­šej ceny som našiel na Ali­babe. No ja si nech­cem odpá­liť mobil pri dru­hom nabí­janí, preto som hľa­dal ďalej. A našiel som Boost Band.

Boost Band, ako názov napo­vedá, nosíš ako nára­mok. Dizaj­novo v pohode, cena $25 dolá­rov za uni­ver­zálny kus slušná a aj kapa­cita je pri 1500 mAh o 50% väč­šia, ako pri Cul­Charge. Na druhú stranu, takýto nára­mok by som si na rande fakt v žiad­nom prí­pade neb­ral a na mož­nosti ako pre­nos súbo­rov z počí­tača do mobilu, alebo nabí­ja­nie z PC môžeš rovno zabud­núť. Navyše, pri Cul­Charge nepot­re­bu­ješ žiadne zby­točné káble.

Boost-Band-800x500_c

Bat­Su­ite

Čoraz viac star­tu­pov myslí na tých, ktorí nemali toľko šťas­tia a sú urči­tými spô­sobmi hen­di­ke­po­vaní. Slo­ven­ský Bat­Su­ite, ktorý sa po zalo­žení spo­jil s Remote Assis­tant, ponúka nevi­dia­cim šancu na jed­no­duch­šiu orien­tá­ciu v pries­tore. Zaria­de­nie Bat­Su­ite Sonar vysiela ultra­zvu­kové vlny a pomo­cou vib­rá­cií upo­ve­do­muje nevi­dia­ceho o vzdia­le­nosti objektu.

Bat­Su­ite nie je prvým star­tu­pom, ktorý sa snaží pomôcť slabo vidia­cim, no prak­ticky každý star­tup to robí iným spô­so­bom. Je teda ťažké určit priamu kon­ku­ren­ciu, mňa však pri pries­kume zau­jali dva kon­cepty. Prvým je Step-Hear.

maxo_suit_1

Step-Hear sú vlastne základne a náramky. Keď sa člo­vek s náram­kom pri­blíži k umiest­ne­nému zaria­de­niu, to mu vyšle zvu­kovú správu, kto­rou ho navi­guje, prí­padne infor­muje. Fun­go­vať to môže naprí­klad na sema­fo­roch, kedy sa pou­ží­va­teľ pri­blíži a sys­tém ho infor­muje, že nasko­čila zelená. Nápad nie zlý, no pova­žu­jem to za prí­liš kom­pli­ko­vané.

Oveľa viac ma nad­chol pro­jekt doktora Step­hena Hicksa z uni­ver­zity v Oxforde. Jeho oku­liare samoz­rejme pred­po­kla­dajú, že väč­šina sle­pých nie sú úplne 100% slepí. Takých je koniec kon­cov veľmi málo. Jeho špe­ciálne oku­liare ponú­kajú slabo vidia­cim pri­bližne takýto pohľad.

assisted_vision_image-625x625

V kaž­dom prí­pade ponú­kajú oba kon­cepty úplne iné rie­še­nia, než slo­ven­ský Bat­Su­ite. Skvelý pro­jekt a má obrov­ský poten­ciál, tešíme sa, čo bude ďalej.

Záver

Mnoho slo­ven­ských star­tu­pov sa ešte nevy­dalo na dob­ro­družnú cestu na glo­bálny trh. Kaž­dého jed­ného tam vonku čaká poriadne tvrdá kon­ku­ren­cia, no keby sme sa mali zľak­núť kaž­dého stra­šiaka, tak kde sme dnes? Slo­váci majú na to, aby dieru do sveta uro­bili, preto sa nesmierne teším na to, čo pri­nesú najb­liž­šie roky. Mám také tiché podoz­re­nie, že sa čoskoro začnú diať veľké veci.

Pridať komentár (0)