Slo­ven­ské star­tu­py a ich kon­ku­ren­cia vo sve­te

Martin Bohunický / 27. decembra 2015 / Business

Nie jeden slo­ven­ský star­tup má našliap­nu­té na obrov­ský úspech. Nie je to však záru­ka, že robia nie­čo, čo niko­ho iné­ho vo sve­te nena­pad­lo.

Na Slo­ven­sku o nich hovo­rí kaž­dý, majú množ­stvo fanú­ši­kov (a hej­te­rov), ich pro­duk­ty majú vyni­ka­jú­cu kva­li­tu a úro­veň spra­co­va­nia. Nie­kto­ré z niž­šie meno­va­ných pro­duk­tov sa už v zahra­ni­čí pre­sa­di­li, iné to ešte majú pred sebou. V kaž­dom prí­pa­de ich tam von­ku čaká poriad­ne tvr­dá kon­ku­ren­cia.

aeromobil-3

Vybra­li sme si nie­koľ­ko slo­ven­ských star­tu­pov a našli im hlav­nú kon­ku­ren­ciu, kto­rá ich na glo­bál­nom trhu čaká. Kva­li­tu na pre­sa­de­nie sa urči­te majú, zostá­va im len dob­re sa pre­dať. A byť lep­ší, ako spo­me­nu­tá kon­ku­ren­cia. Podˇme na to!

Aero­mo­bil

Aero­mo­bil pat­rí zo slo­ven­ských star­tu­pov medzi tie najob­ľú­be­nej­šie a naj­dis­ku­to­va­nej­šie. Ak nie­kto zo Slo­ven­ska robí v zahra­ni­čí roz­ruch, tak je to prá­ve lie­ta­jú­ce auto Jura­ja Vacu­lí­ka a Šte­fa­na Kle­i­na.

Posta­viť taký­to stroj nie je žiad­na sran­da a pre­chá­dza­jú tomu dlhé roky tes­tov, neko­neč­ných úprav a míňa­nia obrov­ské­ho množ­stva pros­tried­kov. Kon­ku­ren­cie teda náj­de­me vo sve­te dosta­tok, no takú, kto­rú by mal Aero­mo­bil tím brať váž­ne poznám len jedi­nú — Ter­ra­fu­gia.

Ter­ra­fu­gia je ame­ric­ký pro­jekt, kto­rý sa let­mým pohľa­dom pohy­bu­je vo vývo­ji zhru­ba tam, kde aj Aero­mo­bil. Obe znač­ky sa sna­žia dostať svo­je “auto” na trh skôr, než ten dru­hý. Ter­ra­fu­gia zatiaľ nič kon­krét­nej­šie neprez­ra­di­la, Aero­mo­bi­lá­ci dúfa­jú, že by prvý pro­dukt moh­li pre­dať v roku 2017. Dôle­ži­tým fak­to­rom bude cena. Tá sa pri Aero­mo­bi­le bude pohy­bo­vať pod­ľa pred­bež­ných odha­dov oko­lo 200,000 eur, Ter­ra­fu­gia by mala byť o pár desia­tok tisíc drah­šia. A dizajn? Pre mňa je jas­ným víťa­zom Aero­mo­bil. Už len mini­mál­ne pre­to, že na ces­te naozaj vyze­rá ako auto. V kaž­dom prí­pa­de, toto bude tvr­dý boj.

Sygic

Okej, Sygic nie je v žiad­nom prí­pa­de star­tup, ale zabe­hnu­tá a veľ­mi úspeš­ná slo­ven­ská fir­ma. Snáď len o Eset-e môž­me ešte pove­dať, že sku­toč­ne mie­šia kar­ty na glo­bál­nom trhu.

Tre­ba však pove­dať, že veľ­kú úlo­hu zohra­lo v tom­to prí­pa­de roz­ší­re­nie mobil­né­ho pri­po­je­nia. Vte­dy nastú­pil Goog­le so zakom­po­no­va­nou navi­gá­ci­ou v Goog­le Maps. A aby im nebo­lo smut­no, pre isto­tu vyso­lil viac ako miliar­du dolá­rov za Waze. Pro­ti také­mu gigan­to­vi sa boju­je sku­toč­ne ťaž­ko.

V Sygi­cu sa však nevzda­li, zakom­po­no­va­li do svo­jich pro­duk­tov mno­ho novej fun­kci­ona­li­ty a dnes si trú­fam tvr­diť, že je jed­ným z naj­kom­plex­nej­ších navi­gač­ných soft­vé­rov na trhu. Ok, mož­no si na ces­tu zo Šale do Bra­ti­sla­vy vysta­číš aj s Waze, no ten zďa­le­ka nie je tak nabi­tý fun­kcia­mi, ako prá­ve slo­ven­ský Sygic. 

V tom­to ohľa­de je potom kon­ku­ren­ci­ou skôr holand­ský Tom­Tom.

unnamed

Cul­Char­ge

Cha­la­ni z Cul­Char­ge to fakt tra­fi­li. V čase, keď si power­ban­ky začí­na­jú nachá­dzať ces­tu do našich vre­ciek priš­li s dizaj­nom, vďa­ka kto­ré­mu už nevy­ze­ráš, ako stav­bár. Malič­ka power­ban­ka, nabí­ja­cí kábel a data kábel v jed­nom si môžeš zave­siť na kľú­če. Cul­Char­ge má z môj­ho pohľa­du jed­no­znač­ne sve­to­vý poten­ciál a je naj­men­ším zaria­de­ním svoj­ho dru­hu na sve­te.

Ver­ziu pre iOS kúpiš za $40 dolá­rov, ver­ziu pre Andro­id za $33 dolá­rov. Čo na to kon­ku­ren­cia?

CulCharge-01

Ani sa mi nech­ce hovo­riť, koľ­ko podob­ných pro­duk­tov ove­ľa niž­šej ceny som našiel na Ali­ba­be. No ja si nech­cem odpá­liť mobil pri dru­hom nabí­ja­ní, pre­to som hľa­dal ďalej. A našiel som Boost Band.

Boost Band, ako názov napo­ve­dá, nosíš ako nára­mok. Dizaj­no­vo v poho­de, cena $25 dolá­rov za uni­ver­zál­ny kus sluš­ná a aj kapa­ci­ta je pri 1500 mAh o 50% väč­šia, ako pri Cul­Char­ge. Na dru­hú stra­nu, taký­to nára­mok by som si na ran­de fakt v žiad­nom prí­pa­de neb­ral a na mož­nos­ti ako pre­nos súbo­rov z počí­ta­ča do mobi­lu, ale­bo nabí­ja­nie z PC môžeš rov­no zabud­núť. Navy­še, pri Cul­Char­ge nepot­re­bu­ješ žiad­ne zby­toč­né káb­le.

Boost-Band-800x500_c

Bat­Su­ite

Čoraz viac star­tu­pov mys­lí na tých, kto­rí nema­li toľ­ko šťas­tia a sú urči­tý­mi spô­sob­mi hen­di­ke­po­va­ní. Slo­ven­ský Bat­Su­ite, kto­rý sa po zalo­že­ní spo­jil s Remo­te Assis­tant, ponú­ka nevi­dia­cim šan­cu na jed­no­duch­šiu orien­tá­ciu v pries­to­re. Zaria­de­nie Bat­Su­ite Sonar vysie­la ultra­zvu­ko­vé vlny a pomo­cou vib­rá­cií upo­ve­do­mu­je nevi­dia­ce­ho o vzdia­le­nos­ti objek­tu.

Bat­Su­ite nie je prvým star­tu­pom, kto­rý sa sna­ží pomôcť sla­bo vidia­cim, no prak­tic­ky kaž­dý star­tup to robí iným spô­so­bom. Je teda ťaž­ké určit pria­mu kon­ku­ren­ciu, mňa však pri pries­ku­me zau­ja­li dva kon­cep­ty. Prvým je Step-Hear.

maxo_suit_1

Step-Hear sú vlast­ne základ­ne a náram­ky. Keď sa člo­vek s náram­kom pri­blí­ži k umiest­ne­né­mu zaria­de­niu, to mu vyšle zvu­ko­vú sprá­vu, kto­rou ho navi­gu­je, prí­pad­ne infor­mu­je. Fun­go­vať to môže naprí­klad na sema­fo­roch, kedy sa pou­ží­va­teľ pri­blí­ži a sys­tém ho infor­mu­je, že nasko­či­la zele­ná. Nápad nie zlý, no pova­žu­jem to za prí­liš kom­pli­ko­va­né.

Ove­ľa viac ma nad­chol pro­jekt dokto­ra Step­he­na Hick­sa z uni­ver­zi­ty v Oxfor­de. Jeho oku­lia­re samoz­rej­me pred­po­kla­da­jú, že väč­ši­na sle­pých nie sú úpl­ne 100% sle­pí. Takých je koniec kon­cov veľ­mi málo. Jeho špe­ciál­ne oku­lia­re ponú­ka­jú sla­bo vidia­cim pri­bliž­ne taký­to pohľad.

assisted_vision_image-625x625

V kaž­dom prí­pa­de ponú­ka­jú oba kon­cep­ty úpl­ne iné rie­še­nia, než slo­ven­ský Bat­Su­ite. Skve­lý pro­jekt a má obrov­ský poten­ciál, teší­me sa, čo bude ďalej.

Záver

Mno­ho slo­ven­ských star­tu­pov sa ešte nevy­da­lo na dob­ro­druž­nú ces­tu na glo­bál­ny trh. Kaž­dé­ho jed­né­ho tam von­ku čaká poriad­ne tvr­dá kon­ku­ren­cia, no keby sme sa mali zľak­núť kaž­dé­ho stra­šia­ka, tak kde sme dnes? Slo­vá­ci majú na to, aby die­ru do sve­ta uro­bi­li, pre­to sa nesmier­ne teším na to, čo pri­ne­sú najb­liž­šie roky. Mám také tiché podoz­re­nie, že sa čosko­ro začnú diať veľ­ké veci.

Pridať komentár (0)