Slo­ven­skí štu­den­ti vyvi­nu­li apli­ká­ciu pre autis­tov

Martina Horváthová / 15. augusta 2016 / Zo Slovenska

Ďal­ším dôka­zom toho, že Slo­vá­ci sú šikov­ní, sú štu­den­ti STU v Bra­ti­sla­ve, kto­rí vyvi­nu­li apli­ká­ciu pre autis­tic­ké deti, vďa­ka kto­rej sa naučia komu­ni­ko­vať s rodič­mi ale­bo uči­teľ­mi.

Štu­dent­ky dizaj­nu pod vede­ním peda­gó­ga Mar­ti­na Balá­ža, nav­šte­vo­va­li škôl­ky pre autis­tic­ké deti, hra­li sa s nimi, hovo­ri­li s uči­teľ­mi, rodič­mi aj lekár­mi, aby do detai­lu zis­ti­li, ako malí autis­ti vní­ma­jú svet. Výsled­kom boli stov­ky obráz­kov s posta­vič­ka­mi. Malá žltá posta­vič­ka, kto­rá vyko­ná­va bež­né den­né úko­ny, ako naprí­klad hygie­na, hra, spá­nok. Ďal­šia posta­vič­ka pre­ja­vu­je emó­cie a uka­zu­je, aké sprá­va­nie je dob­ré a aké nie.

foto-i-web

zdroj: nadaciapontis.sk

Celé to vyze­rá prí­liš jed­no­du­cho. Oby­čaj­ná žltá posta­vič­ka. Avšak žltá ale­bo oran­žo­vá far­ba upo­ko­ju­je a je pre autis­tov prí­jem­ná. Komu­ni­ká­cia musí byť jed­no­du­chá, to zna­me­ná, že posta­vič­ka nemá žiad­ne detai­ly, ako naprí­klad vla­sy. Je to z toho dôvo­du, aby tie­to detai­ly neod­pú­ta­va­li pozor­nosť detí od obsa­hu.

hudba_dizajn_autisti_610_700

zdroj: stu.sk

Tím štu­den­tov pri vývo­ji Iko­no­gra­fic­ké­ho komu­ni­kač­né­ho sys­té­mu pre ľudí s autiz­mom spo­lu­pra­co­val s via­ce­rý­mi orga­ni­zá­cia­mi a edu­kač­ný­mi zaria­de­nia­mi pre autis­tov. Pri tých­to spo­lu­prá­cach a ich náv­šte­vách sa uká­za­lo, že peda­gó­go­via pou­ží­va­jú vlast­no­ruč­ne kres­le­né komu­ni­kač­né kar­tič­ky s obráz­ka­mi den­né­ho har­mo­no­gra­mu, či sprá­va­nia. Apli­ká­cia, kto­rá je dostup­ná cez inter­net, by teda v mno­hých veciach uľah­či­la prá­cu uči­te­ľom, bola by skve­lou pomôc­kou. Apli­ká­cia slú­ži ako otvo­re­ná plat­for­ma. To zna­me­ná, že je mož­né data­bá­zu obráz­kov neus­tá­le dopĺňať a roz­ši­ro­vať o ďal­šie emó­cie ale­bo úko­ny den­né­ho har­mo­no­gra­mu. Teraz obsa­hu­je iko­ny pre jede­nie, zába­vu, relax, kul­tú­ru, oble­če­nie, hygie­nu, vzde­lá­va­nie, šport, spá­nok a iko­ny pre komu­ni­ká­ciu.

DSC07033

zdroj: fa.stuba.sk

Apli­ká­ciu si pochva­ľu­jú nie­len peda­gó­go­via cen­tier a zaria­de­ní ale aj rodi­čia autis­tic­kých detí. Učí ich, aké akti­vi­ty a úko­ny majú počas dňa uro­biť a oni si to môžu sle­do­vať a ozna­čo­vať, čo uro­bi­li. Samot­ní autis­ti pomo­cou nej môžu pove­dať, čo v danej chví­li potre­bu­jú ale­bo vysvet­liť svo­je poci­ty. Táto komu­ni­ká­cia je upred­nost­ňo­va­ná, pre­to­že je jas­ná, pre­hľad­ná a rých­la.

DSC07129

zdroj: fa.stuba.sk

Na apli­ká­cií sa podie­ľa­li štu­dent­ky FA STU Domi­ni­ka Ber­ki­ová, Eva Hudá­ko­vá a Bar­bo­ra Ruto­vá pod vede­ním peda­gó­ga Mar­ti­na Balá­ža v spo­lu­prá­ci s Evou Kubá­ňo­vou zo somA Cen­tra kre­a­tív­ne­ho mys­le­nia o.z. Jej tvor­bu ini­ci­ova­la Nadá­cia Pon­tis s pod­po­rou Leno­vo. Na pro­jek­te plá­nu­jú pra­co­vať aj v ďal­šom aka­de­mic­kom roku. Chcú vytvo­riť nové ver­zie aj s ďal­ší­mi diag­nó­za­mi, apli­ká­ciu pre­lo­žiť do anglič­ti­ny a naj­mä nájsť inves­to­ra, vďa­ka kto­ré­mu by app­ku dosta­li do pove­do­mia širo­kej verej­nos­ti. Kódiť sa nemu­sia len hry, ale aj nápo­moc­né a pros­peš­né apli­ká­cie a mys­lím si, že ten­to pro­jekt si zaslú­ži pozor­nosť a inves­to­ra. Všet­ky pal­ce hore!

zdroj: science.dennikn.sk, touchit.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: seemybest.com, fa.stuba.sk

Pridať komentár (0)