Slo­ven­skí štu­denti vyvi­nuli apli­ká­ciu pre autis­tov

Martina Horváthová / 15. augusta 2016 / Zo Slovenska

Ďal­ším dôka­zom toho, že Slo­váci sú šikovní, sú štu­denti STU v Bra­ti­slave, ktorí vyvi­nuli apli­ká­ciu pre autis­tické deti, vďaka kto­rej sa naučia komu­ni­ko­vať s rodičmi alebo uči­teľmi.

Štu­dentky dizajnu pod vede­ním peda­góga Mar­tina Baláža, nav­šte­vo­vali škôlky pre autis­tické deti, hrali sa s nimi, hovo­rili s uči­teľmi, rodičmi aj lekármi, aby do detailu zis­tili, ako malí autisti vní­majú svet. Výsled­kom boli stovky obráz­kov s posta­vič­kami. Malá žltá posta­vička, ktorá vyko­náva bežné denné úkony, ako naprí­klad hygiena, hra, spá­nok. Ďal­šia posta­vička pre­ja­vuje emó­cie a uka­zuje, aké sprá­va­nie je dobré a aké nie.

foto-i-web

zdroj: nadaciapontis.sk

Celé to vyzerá prí­liš jed­no­du­cho. Oby­čajná žltá posta­vička. Avšak žltá alebo oran­žová farba upo­ko­juje a je pre autis­tov prí­jemná. Komu­ni­ká­cia musí byť jed­no­du­chá, to zna­mená, že posta­vička nemá žiadne detaily, ako naprí­klad vlasy. Je to z toho dôvodu, aby tieto detaily neod­pú­ta­vali pozor­nosť detí od obsahu.

hudba_dizajn_autisti_610_700

zdroj: stu.sk

Tím štu­den­tov pri vývoji Iko­no­gra­fic­kého komu­ni­kač­ného sys­tému pre ľudí s autiz­mom spo­lu­pra­co­val s via­ce­rými orga­ni­zá­ciami a edu­kač­nými zaria­de­niami pre autis­tov. Pri týchto spo­lu­prá­cach a ich náv­šte­vách sa uká­zalo, že peda­gó­go­via pou­ží­vajú vlast­no­ručne kres­lené komu­ni­kačné kar­tičky s obráz­kami den­ného har­mo­no­gramu, či sprá­va­nia. Apli­ká­cia, ktorá je dostupná cez inter­net, by teda v mno­hých veciach uľah­čila prácu uči­te­ľom, bola by skve­lou pomôc­kou. Apli­ká­cia slúži ako otvo­rená plat­forma. To zna­mená, že je možné data­bázu obráz­kov neus­tále dopĺňať a roz­ši­ro­vať o ďal­šie emó­cie alebo úkony den­ného har­mo­no­gramu. Teraz obsa­huje ikony pre jede­nie, zábavu, relax, kul­túru, oble­če­nie, hygienu, vzde­lá­va­nie, šport, spá­nok a ikony pre komu­ni­ká­ciu.

DSC07033

zdroj: fa.stuba.sk

Apli­ká­ciu si pochva­ľujú nie­len peda­gó­go­via cen­tier a zaria­dení ale aj rodi­čia autis­tic­kých detí. Učí ich, aké akti­vity a úkony majú počas dňa uro­biť a oni si to môžu sle­do­vať a ozna­čo­vať, čo uro­bili. Samotní autisti pomo­cou nej môžu pove­dať, čo v danej chvíli potre­bujú alebo vysvet­liť svoje pocity. Táto komu­ni­ká­cia je upred­nost­ňo­vaná, pre­tože je jasná, pre­hľadná a rýchla.

DSC07129

zdroj: fa.stuba.sk

Na apli­ká­cií sa podie­ľali štu­dentky FA STU Domi­nika Ber­ki­ová, Eva Hudá­ková a Bar­bora Rutová pod vede­ním peda­góga Mar­tina Baláža v spo­lu­práci s Evou Kubá­ňo­vou zo somA Cen­tra kre­a­tív­neho mys­le­nia o.z. Jej tvorbu ini­ci­ovala Nadá­cia Pon­tis s pod­po­rou Lenovo. Na pro­jekte plá­nujú pra­co­vať aj v ďal­šom aka­de­mic­kom roku. Chcú vytvo­riť nové ver­zie aj s ďal­šími diag­nó­zami, apli­ká­ciu pre­lo­žiť do anglič­tiny a najmä nájsť inves­tora, vďaka kto­rému by appku dostali do pove­do­mia širo­kej verej­nosti. Kódiť sa nemu­sia len hry, ale aj nápo­mocné a pros­pešné apli­ká­cie a mys­lím si, že tento pro­jekt si zaslúži pozor­nosť a inves­tora. Všetky palce hore!

zdroj: science.dennikn.sk, touchit.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: seemybest.com, fa.stuba.sk

Pridať komentár (0)