Slovensko je konečne v jadre Európy. Bohužiaľ, len vo výdavkoch za alkohol

  • Obyvatelia EÚ minuli v roku 2017 na alkohol viac ako 130 miliárd eur
  • Slováci sa ani v najnovších štatistikách „nedali zahanbiť“ a umiestnili sa v celoeurópskom rebríčku na desiatom mieste
pivo
pexels.com
  • Obyvatelia EÚ minuli v roku 2017 na alkohol viac ako 130 miliárd eur
  • Slováci sa ani v najnovších štatistikách „nedali zahanbiť“ a umiestnili sa v celoeurópskom rebríčku na desiatom mieste

Pi­tie al­ko­holu v na­šej kra­jine ni­kto ob­zvlášť ne­rieši. Be­rieme ho ako sú­časť na­šej kul­túry, ako niečo čo ne­od­mys­li­teľne patrí k ha­luš­kám a va­laške. Ak nám tá fľaša vína ne­za­sa­huje do ro­diny, ne­vi­díme dô­vod, prečo by sme sa mali vzdať po­citu em­pa­tie a vtipu, kto­rým sr­šíme po­čas opo­je­nia.

To, že nám to s al­ko­ho­lom cel­kom ide, po­tvr­dzujú aj naj­nov­šie pries­kumy tý­ka­júce sa spot­reby al­ko­holu. Tie uka­zujú, že Slo­ven­sko v tomto smere stále dr­žíme v top 10 kra­jín EÚ. V roku 2017 domácnosti v Európskej únii (EÚ) minuli 1,6 % svojich celkových spotrebných výdavkov na alkoholické nápoje. To predstavuje vyše 130 miliárd eur, čo zodpovedá 0,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) EÚ alebo viac ako 300 eurám na obyvateľa.

Tieto výsledky pritom nezahŕňajú alkoholické nápoje zaplatené v reštauráciách a hoteloch. Informoval o tom v tlačovej správe Štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Uká­zalo sa, že bežná slo­ven­ská do­mác­nosť, nemá prob­lém siah­nuť hl­b­šie do vrecka, ak sa jedná o ná­poje s per­cen­tami. Suma zodpovedá viac ako jeden a pol percentu celkových spotrebných výdavkov. Najväčšiu časť výdavkov dávajú na alkohol míňajú obyvatelia pobaltských krajín. Nasledujú naši susedia Poliaci, Česi a Maďari. Slovensko sa v tabuľke výdavkov domácností na alkohol umiestnilo za rok 2017 v hornej polovici členských krajín EÚ, konkrétne na desiatom mieste za Rumunskom a Luxemburskom.

Aj keď sa u na­šich českých su­se­dov si­tu­ácie mierne zhor­šuje, vy­zerá to tak, že as­poň ve­dia ako na alkohole za­ro­biť. Kým české úrady na jedno euro vý­dav­kov zís­kajú späť na spot­reb­ných da­niach 222 eur, na Slo­ven­sku je to šty­ri­krát me­nej. Na jedno euro vý­dav­kov získa slo­ven­ský úrad 52 eur da­ňo­vých príj­mov.

Celkom najmenej v pomere k celkovým výdavkom dali vlani za alkoholické nápoje Španieli, nasledovaní Grékmi a Talianmi. Podľa Eurostatu sa tieto čísla za ostatných desať rokov výrazne nezmenili.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech