Slo­ven­sko má prvého komerč­ného Mes­sen­ger bota. Ove­ruje domény a zjed­náva ceny

Michal Sorkovský / 14. júla 2016 / Zo Slovenska

Cha­to­vací boti boli pred­sta­vení spo­loč­nos­ťou Face­book na aprí­lo­vej kon­fe­ren­cii F8. Zatiaľ čo mnohí vyčká­vajú, ako sa táto tech­no­lo­gická novinka ujme, naj­väčší slo­ven­ský posky­to­va­teľ inter­ne­to­vého pries­toru, spo­loč­nosť Web­Sup­port, prišla s vôbec prvým slo­ven­ským komerč­ným cha­to­va­cím Mes­sen­ger botom.

Vo Web­Sup­porte radi pri­ná­šame ino­va­tívne rie­še­nia pre našich zákaz­ní­kov a Over­Bot je jed­ným z nich. Vieme, že svet sa zjed­no­du­šuje a auto­ma­ti­zá­cia číha na kaž­dom rohu, preto sme sa roz­hodli vkro­čiť do týchto vôd ako prví a skú­siť tak pri­niesť na Slo­ven­sko opäť raz niečo sve­tové. Takto vznikla idea vytvo­riť auto­ma­ti­zo­va­ného cha­to­va­cieho Mes­sen­ger bota — nášho vlast­ného Over­Bota, ktorý má meno a s kto­rým sa dá sku­točne poke­cať,“ pove­dal Rchard Čer­mák, Brand & Con­tent Mana­ger spo­loč­nosti Web­Sup­port. „Over­Bot je jed­no­du­cho prí­tomný tak­mer odkiaľ­koľ­vek, stačí mať pri sebe mobil a inter­ne­tové pri­po­je­nie, ktoré je dnes doslova vša­dep­rí­tomné. Over­Bot následne v rámci jed­no­du­chých prí­ka­zov pre­zistí, či je zvo­lená doména voľná a ak budete súhla­siť, skúsi s vami vyjed­nať jej cenu,“ dodal Čer­mák.

overbot-6a

Tým však výpo­čet schop­ností prvého slo­ven­ského komerč­ného Mes­sen­ger bota a vôbec jed­ného z prvých na svete ani zďa­leka nekončí. Over­Bot je totiž plno­krvný Slo­vák a zvláda aj rôzne ďal­šie témy, ktoré s ním môžeš kedy­koľ­vek pre­brať. Pri­márne však slúži na ove­re­nie voľ­ných domén a vyjed­ná­va­nie ceny za .eu doménu. Ak sa totiž roz­hod­neš pre regis­trá­ciu tejto popu­lár­nej kon­covky a nie si spo­kojný s jej cenou, Over­Bot sa s tebou pokúsi zjed­nať pri­ja­teľnú zľavu. Na konci dňa tak môžeš pri regis­trá­cii vlast­nej značky využi­tím Over­Bota výrazne ušet­riť. A ak pat­ríš k neroz­hod­ným, vyskú­šaj jeho inte­li­gen­ciu a nechaj ho navr­hnúť ti vlastný kre­a­tívny názov.

overbot-6b

Prvý slo­ven­ský cha­to­vací bot – Over­Bot – vzni­kol pod tak­tov­kou agen­túry Triad Adver­ti­sing a od dneš­ného dňa je pri­pra­vený odpo­ve­dať na tvoje otázky a požia­davky pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie Face­book Mes­sen­ger pre smart­fóny alebo zada­ním uni­kát­nej adresy m.me/overbot.

zdroj: tla­čová správa, zdroj titul­nej foto­gra­fie: www.fastcodesign.com/ts

Pridať komentár (0)