Slovensko zažíva renesanciu nových foriem bannerov

Veronika A. / 29. januára 2019 / Marketing/Sketcher

zdroj: mockup.com

Dnešnú dobu ozna­ču­jeme nie­len za dobu di­gi­tálnu, ale tak­tiež za dobu mo­bilnú. Con­su­mer­ba­ro­me­ter od Go­ogle uvá­dza vo svo­jej štú­dii, že in­ter­net nav­šte­vuje pro­stred­níc­tvom smart­fónu viac ako 59 per­cent opý­ta­ných Slo­vá­kov. Toto číslo stále stúpa vo všet­kých skú­ma­ných kra­ji­nách.

Práve preto bol podľa Con­su­mer­ba­ro­metru už rok 2017 – ro­kom mo­bil­nej ma­jo­rity.

zdroj: con­su­mer­ba­ro­me­ter.com

Šta­tis­tiky zo štú­die po­u­ka­zujú na to, že čo­raz viac ľudí sur­fuje na in­ter­nete, sle­duje so­ciálne siete či vi­deá práve pro­stred­níc­tvom svojho smart­fónu.  Aj z tohto dô­vodu ban­ne­rová re­klama ešte viac ožíva a to no nie len na desk­tope, ale hlavne v mo­bile.

Po vlne AdB­loc­kov, kedy boli či­ta­te­lia za­hl­tení ban­ne­ro­vým od­pa­dom, pri­chá­dza re­ne­san­cia v tvorbe in­te­rak­tív­nych, per­so­na­li­zo­va­ných a vi­zu­álne kre­a­tív­nych ban­ne­rov, s kto­rými či­ta­te­lia do­kážu a chcú in­te­ra­go­vať. Aj keď po­čet na­in­šta­lo­va­ných AdB­loc­kov ras­tie, vý­voj tvorby ban­ne­rov sa kva­li­tou po­sú­vajú stále k lep­šiemu a vďaka tomu si do­kážu udr­žať silné CTR.

75 % na­šej náv­štev­nosti bolo za me­siac de­cem­ber 2018 práve zo smart­fónu. 

 

Z tohto dô­vodu sme sa roz­hodli túto prí­pa­dovú štú­diu za­me­rať na ban­ne­rovú re­klamu v mo­bile, ktorá je ča­sto­krát „utlá­čaná“ tou desk­to­po­vou aj na­priek tomu, že do­káže byť efek­tív­nej­šia. V na­šej prí­pa­do­vej štú­dii po­u­ká­žeme na to, že:

  1. kli­ent do­káže byť do­sta­točne vi­di­teľný aj pro­stred­níc­tvom mo­bil­nej re­klamy
  2. exis­tujú efek­tívne tra­dičné, ale aj nové for­máty mo­bil­nej re­klamy, ktoré po­tvr­dzujú bod č. 1
  3. exis­tujú ino­va­tívne prvky, ktoré môžu ob­sa­ho­vať ban­nery, no veľa kli­en­tov o nich ne­vie

Množ­stvo kli­en­tov má strach z mo­bil­nej re­klamy práve z toho dô­vodu, že ne­budú do­sta­točne vi­di­teľní. Áno, plo­cha smart­fónu je pod­statne men­šia. To však ne­mení nič na tom, že aj v mo­bil­nej re­klame vieme vy­tvo­riť pre kli­enta miesto, na kto­rom bude do­sta­točne vi­di­teľný a ro­zo­zna­teľný.

Pri ba­ne­roch je veľmi dô­le­žité to, na akú cie­ľovú sku­pinu je re­klama za­cie­lená. Star­ti­tup Group má 8 por­tá­lov a vďaka nim do­ká­žeme za­cie­liť ban­ne­rovú re­klamu na na­ozaj ši­roké pub­li­kum mla­dých ľudí vo veku 18 – 40 ro­kov.

Vy­tvo­ríme ti kam­paň na mieru

Vy­plň ná­zov svo­jej firmy a email. Náš tím ťa kon­tak­tuje a po­zve na kávu.
Odo­sla­ním vy­jad­ru­jete sú­hlas s Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

 

To, čo by malo zau­jí­mať kaž­dého za­dá­va­teľa mo­bil­nej re­klamy je:

Opti­ma­li­zo­vaný web na mo­bile – často sa stáva, že kli­enti ne­majú opti­ma­li­zo­vaný web práve pre mo­bil. A ak ná­ho­dou majú, mo­bilná ver­zia webu nemá skoro ni­kdy 100 % fun­kci­ona­litu ako desk­to­pová ver­zia. Preto mo­bilné ban­nery od­mieta veľa fi­riem. Je veľmi dô­le­žité, aby bol tvoj web funkčný aj v mo­bile a aby po­u­ží­va­teľ do­ká­zal na tvo­jej stránke vy­ko­nať všetky úkony.

Vi­di­teľ­nosť ban­neru – opti­ma­li­zá­cia a pris­pô­so­be­nie ban­neru na všet­kých ty­poch mo­bil­ných za­ria­dení.

CTR ban­neru – pred­sta­vuje po­diel po­čtu klik­nutí na ban­ne­rovú re­klamu a po­čtu zo­bra­zení ban­ne­ro­vej re­klamy

 

Ne­exis­tuje taká vec, ako uni­ver­zálny ban­ne­rový for­mát, ktorý bude fun­go­vať pri kaž­dej re­klam­nej kam­pani v mo­bile.

Preto ti uká­žeme tie naj­pou­ží­va­nej­šie a naj­lep­šie fun­gu­júce for­máty tra­dič­ných a no­vých mo­bil­ných ban­ne­rov, ktoré po­nú­kajú do­sta­točný pries­tor na ko­mu­ni­ko­va­nie tvojho cieľa.

 

MO­BILE BRAN­DING (floor ad)

Skladá sa z 320×50 sticky ban­neru, ktorý je vi­di­teľný po celý čas na ob­ra­zovke tvojho smart­fónu. Ozna­čuje sa tak­tiež ako „mo­bile bran­ding”, ktorý môže byť po­u­žitý sa­mos­tatne, ale tak­tiež môže byť pre­po­jený viď ukážka niž­šie s „click 2 fullsc­reen“ ban­ne­rom. Mo­bile bran­ding do­sa­huje v prie­merne 0,82 % CTR.

Sticky ban­ner (320×50) v tomto prí­pade slúži ako te­a­sin­gový ban­ner, ktorý sa po klik­nutí zmení na veľký ban­ner cez celú ob­ra­zovku.

IN­TERSC­ROL­LER

Ban­ner, ktorý mo­men­tálne za­žíva veľký boom je práve in­tersc­rol­ler. Ide o naj­vý­raz­nejší a naj­väčší mo­bilný for­mát, ktorý sa ti zo­brazí pri sc­rol­lo­vaní stránky.

Je to full sc­reen for­mát, do kto­rého sa dá umiest­niť aj kla­sický 300×600 „do­uble-squ­are“ ban­ner, ale aj vi­deo či iné in­te­rak­tívne prvky. Ak si týmto poj­mom úplne ne­ro­zu­mel, sle­duj ukážku, ktorá ti to ob­jasní.

Ban­ner s tý­mito roz­mermi sedí ide­álne do ob­sahu. Na na­šich we­boch do­sa­huje In­tersc­rol­ler nad­prie­merné tr­hové CTR – 0,52 %.

Jeho vý­ho­dou je vi­di­teľ­nosť. Di­vák ho len veľmi ťažko pre­hliadne, no nie je ru­šivý a ne­za­sa­huje či­ta­te­ľovi do ob­sahu.

 

KLA­SICKÝ ROZ­MER BAN­NERU 336 x 280 ne­musí zna­me­nať nudný ban­ner.

Vi­deo ako ban­ner ne­musí byť na stránke umiest­nené sa­mos­tatne, dá sa po­u­žiť aj na oži­ve­nie kla­sic­kého 300×250 „top squ­are“ ban­neru a ak sa na­vyše umiestni na za­čia­tok stránky, bude mať vy­sokú vi­di­teľ­nosť, tak ako je to v tomto prí­pade. Od­ha­do­vané CTR tohto typu ban­neru je 0,45 %.

 

BAN­NER ROZ­MERU 320×480

Tento for­mát patrí me­dzi ob­ľú­bené mo­bilné ban­nery, ktoré kli­en­tovi po­sky­tujú sku­točne veľkú plo­chu na ko­mu­ni­ko­va­nie cieľa. Jeho roz­mer je 320×480 a vďaka tejto veľ­kosti umož­ňuje kli­en­tovi vlo­žiť do ban­neru do­sta­točne veľa textu, čis­tejší call-to-ac­tion but­ton, kre­a­tív­nejší kon­tent ako na­prí­klad vi­deo, od­po­čí­ta­va­nie času a veľa ďal­ších rich me­dia kom­po­ten­tov.

320 x 480 ban­ner sa vy­zna­čuje veľmi dob­rým per­cen­tom CTR. Treba si však dobre pre­mys­lieť, ako naj­lep­šie kre­a­tívne vy­užiť plo­chu, ktorú ban­ner po­núka. Je dô­le­žité, udr­žať po­zor­nosť či­ta­teľa bez vy­vo­la­nia ru­ši­vých efek­tov.

Naj­vyš­šie CTR do­sa­huje práve in­tersc­rol­ler a mo­bile bran­ding. CTR je oproti štan­dard­ným for­má­tom (podľa na­šich in­ter­ných šta­tis­tík) o 50 až 125 % vyšší. 

Vyš­šie spo­mí­nané mo­bilné for­máty majú väč­šiu schop­nosť oslo­viť a zau­jať náv­štev­ní­kov, ne­vy­vo­lá­vajú ru­šivé efekty a po­u­ží­va­teľ si ich za­pa­mätá viac ako štan­dardné for­máty (sa­moz­rejme zá­leží aj od kre­a­tív­neho spra­co­va­nia ban­neru).

Čo všetko môžu ob­sa­ho­vať ban­nery?

Ok­rem zá­klad­ných prv­kov ako ob­rázky, vi­deá či zvuk, môžu ban­nery ob­sa­ho­vať aj kom­pli­ko­va­nej­šie prvky ako na­prí­klad:

Ca­rou­sel ga­lé­rie a slajdy – tie možno vy­užiť na zo­bra­ze­nie via­ce­rých pro­duk­tov.
Od­po­čí­ta­va­nie – ur­či­tej uda­losti, zľavy.
Store lo­ká­tor – po­mo­cou neho nájde náv­štev­ník najb­liž­šiu pre­dajňu.
Kom­po­nent sle­do­va­nia po­ča­sia – ban­ner sa zmení podľa po­ča­sia.
Prvky ga­mi­fi­ká­cie – náv­štev­ník webu sa môže za­po­jiť do hry priamo v ban­neri.

Pri plá­no­vaní re­klam­nej stra­té­gie je dô­le­žité spo­me­núť, že mo­bilné ban­nery by ne­mali byť vy­uží­vané sa­mos­tatne, ale ako sú­časť cel­ko­vej di­gi­tál­nej mar­ke­tin­go­vej kam­pane.

Naj­lep­šie per­for­mujú spolu s na­tív­nym člán­kom, na­tív­nym vi­deom alebo desk­to­po­vou re­kla­mou.

Chceš ve­dieť, koľko ta­káto´ban­ne­rová kam­paň stojí a čo všetko môže práve tvoja firma zís­kať?

Na­píš nám na mos­[email protected]­ti­tup.sk a my si radi s na­ším kre­a­tív­nym tí­mom náj­deme čas na za­da­nie od va­šej firmy.

Pridať komentár (0)