Slo­ven­ský Mata­dor pri­pra­vu­je vlast­né auto!

Martin Bohunický / 6. apríla 2016 / Business

Vedel by si si pred­sta­viť, že Pirel­li pred­sta­ví vlast­né auto? Ale­bo nebo­daj slo­ven­ský Mata­dor? Ak nie, prek­va­pím ťa.

Sku­pi­na Mata­dor so Šte­fa­nom Rosi­nom na čele chys­tá krok, kto­rý môže vystre­liť znač­ku do výšin. Fir­ma z Púcho­va je zná­ma hlav­ne pneuma­ti­ka­mi, kto­rých výro­bu pred 11 rok­mi ukon­či­la, teraz sa však s pomo­cou kúpe­né­ho dizaj­nér­ske­ho štú­dia a vlast­né­ho výskum­no-vývo­jo­vé­ho cen­tra pri­pra­vu­je pro­to­typ auto­mo­bi­lu a cel­ko­vo posun svoj­ho biz­ni­su do pro­to­ty­po­va­nia.

Výro­ba slo­ven­ských áut nám zatiaľ prí­liš mno­ho neho­vo­rí. Exis­tu­jú u nás dva superš­por­ty – K1 Attack a Bru­tal, kto­rý je vo fáze pro­to­ty­pu, ani jeden z nich sa však pocho­pi­teľ­ne do séri­ovej výro­by nedos­ta­ne. A túto ambí­ciu zrej­me nebu­de mať ani Mata­dor. Napriek tomu je ini­cia­tí­va pri­pra­viť pro­to­typ zo stra­ny slo­ven­skej fir­my veľ­mi sym­pa­tic­ká – a ak to má nie­kto u nás zvlád­nuť na úrov­ni, tak je to prá­ve Mata­dor.

20150616_side_afd_sketch_web

foto: mata­dor

Po nadi­zaj­no­va­ní pro­to­ty­pu by sa mal celý kon­cept pre­dať nie­kto­rej z Auto­mo­bi­liek – logic­ky sa ponú­ka naj­mä Ško­da a to nie­len geo­gra­fic­ky, ale aj vzhľa­dom na to, že Mata­dor vlast­ní čes­ké dizaj­nér­ske štú­dio Aufe­er Design.

Kto napo­kon slo­ven­ské auto vyro­bí a ako bude vyze­rať, to je zatiaľ veľ­kou nezná­mou – ako však pove­dal Šte­fan Rosi­na v roz­ho­vo­re pre HN, nie je tu ambí­cia pri­niesť na trh nie­čo, čo tu už dáv­no je. Pro­to­typ Mata­do­ru by mal vyjsť na ces­ty naj­ne­skôr v roku 2020.

Screen Shot 2016-04-06 at 15.44.22

foto: mata­dor

titul­ná foto: carbodydesign.com (ilus­trač­ná foto)

Pridať komentár (0)