Slo­ven­ský Mata­dor pri­pra­vuje vlastné auto!

Martin Bohunický / 6. apríla 2016 / Business

Vedel by si si pred­sta­viť, že Pirelli pred­staví vlastné auto? Alebo nebo­daj slo­ven­ský Mata­dor? Ak nie, prek­va­pím ťa.

Sku­pina Mata­dor so Šte­fa­nom Rosi­nom na čele chystá krok, ktorý môže vystre­liť značku do výšin. Firma z Púchova je známa hlavne pneuma­ti­kami, kto­rých výrobu pred 11 rokmi ukon­čila, teraz sa však s pomo­cou kúpe­ného dizaj­nér­skeho štú­dia a vlast­ného výskumno-vývo­jo­vého cen­tra pri­pra­vuje pro­to­typ auto­mo­bilu a cel­kovo posun svojho biz­nisu do pro­to­ty­po­va­nia.

Výroba slo­ven­ských áut nám zatiaľ prí­liš mnoho neho­vorí. Exis­tujú u nás dva superš­porty – K1 Attack a Bru­tal, ktorý je vo fáze pro­to­typu, ani jeden z nich sa však pocho­pi­teľne do séri­ovej výroby nedos­tane. A túto ambí­ciu zrejme nebude mať ani Mata­dor. Napriek tomu je ini­cia­tíva pri­pra­viť pro­to­typ zo strany slo­ven­skej firmy veľmi sym­pa­tická – a ak to má nie­kto u nás zvlád­nuť na úrovni, tak je to práve Mata­dor.

20150616_side_afd_sketch_web

foto: mata­dor

Po nadi­zaj­no­vaní pro­to­typu by sa mal celý kon­cept pre­dať nie­kto­rej z Auto­mo­bi­liek – logicky sa ponúka najmä Škoda a to nie­len geo­gra­ficky, ale aj vzhľa­dom na to, že Mata­dor vlastní české dizaj­nér­ske štú­dio Aufeer Design.

Kto napo­kon slo­ven­ské auto vyrobí a ako bude vyze­rať, to je zatiaľ veľ­kou nezná­mou – ako však pove­dal Šte­fan Rosina v roz­ho­vore pre HN, nie je tu ambí­cia pri­niesť na trh niečo, čo tu už dávno je. Pro­to­typ Mata­doru by mal vyjsť na cesty naj­ne­skôr v roku 2020.

Screen Shot 2016-04-06 at 15.44.22

foto: mata­dor

titulná foto: carbodydesign.com (ilus­tračná foto)

Pridať komentár (0)