Slovák si znížil cenu elektriny o polovicu. Využil možnosť, o ktorej firmy netušia

  • Málokto vie, že pre niektorých odberateľov existuje možnosť, ako znížiť cenu odberu
  • O svoju skúsenosť s procesom sa podelil bezobalový obchod
Peniaze
Ilustračné foto: Facebook/Špajzka, Unsplash/Ibrahim Boran
  • Málokto vie, že pre niektorých odberateľov existuje možnosť, ako znížiť cenu odberu
  • O svoju skúsenosť s procesom sa podelil bezobalový obchod

Cena elektriny v poslednom období rástla, avšak málokto vie, že pre niektorých odberateľov existuje možnosť, ako znížiť cenu odberu takmer na polovicu.

Takéto prekvapenie nedávno zažili majitelia obchodíku Špajzka, ktorí na túto „tajnú“ možnosť upozornili na sociálnej sieti. Radikálne im klesol účet za elektrinu, no zároveň upozorňujú, že veľa firiem o tejto vymoženosti nevie.

Ceny za elektrinu im klesli takmer o polovicu

Od roku 2010 je cena za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnostiach určovaná úradom ako osobitná cena za samotnú dodávku elektriny a osobitne za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny.

„Od nového regulačného obdobia 2017 – 2021 sa zjednotila kategória zraniteľných odberateľov, kam patria odberatelia elektriny v domácnosti a malé podniky s ročným odberom elektriny do 30 000 kWh,“ informuje na svojom webe Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

O svoju skúsenosť s procesom zaradenia do kategórie zraniteľných odberateľov sa na sociálnej sieti podelil bezobalový obchod so zdravou výživou Špajzka.

„Riešili sme zmenu dodávateľa elektriny. Volám konkurenčnému dodávateľovi, dohodli sme sa a tak som sa tešil z pár % úspory. A len tak medzi rečou sa spýtal, či už sme svojho dodávateľa požiadali o zaradenie medzi zraniteľných odberateľov,“ začína svoj status obchod.

„Priznám sa, nikdy som o takej kategórii odberateľov nepočul, ani nám to nikto neponúkal… Ale našiel som žiadosť, priložil prehlásenie a požiadal. Včera prišla odpoveď: Sme zraniteľný odberateľ a cenu nám znížili takmer o polovicu,“ informuje bezobalová predajňa.

Firmy o možnosti nevedia

Špajzka priznáva, že ich tento fakt veľmi potešil, no zároveň ostali zhrození, pretože ak by nepožiadali konkurenta, nedozvedeli by sa o tej možnosti a možno by ich pôvodné ceny elektriny do roka položili. 

„Takže. Ako som dostal, tak dávam ďalej – ak ste malí a vo svojich prevádzkach neminiete ročne 30 000 kWh, stačí požiadať,“ uzatvára svoj príspevok obchod.

Rezort hospodárstva vypracoval odpovede na najčastejšie otázky o zraniteľných odberateľoch elektriny a dokonca aj plynu. Všetky ich nájdeš na tomto odkaze.

V skratke, o štatút môžu požiadať malé firmy, ale aj napríklad zariadenia sociálnych služieb. Žiadosť si treba podať priamo u dodávateľa energií. Dôležité je to urobiť do konca apríla 2023 a ideálne písomne či mailom.

Konkurencia na trhu s elektrinou existuje v samotnej dodávke elektriny, avšak v distribúcii elektriny naďalej existuje monopolné postavenie prevádzkovateľa regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy (odberateľ elektriny nemôže zmeniť odberné miesto), a teda cena za distribúciu elektriny sa pri zmene dodávateľa elektriny nemení.

„Úrad stanovuje osobitne cenu za samotnú dodávku elektriny a osobitne za distribúciu elektriny so zámerom podporiť rozvoj trhu s elektrinou a zvýšiť ochranu zraniteľných odberateľov elektriny a to najmä tým, že takto stanovené ceny sú transparentné a jednoznačne vymedzené na jednotlivé zložky koncovej ceny,“ vysvetľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na svojich stránkach.

Nemalým prínosom je priama porovnateľnosť sadzieb za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov medzi rôznymi dodávateľmi elektriny.

Štruktúra koncovej ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny

1. Dodávka elektriny

Cena za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny je schválená alebo určená úradom ako cena maximálna a pozostáva z dvoch zložiek:
a. mesačná platba za jedno odberné miesto,
b. cena za elektrinu (závisí od množstva spotrebovanej elektriny na danom odbernom mieste a môže sa vyskytovať ako jednopásmová cena alebo ako dvojpásmová cena – v nízkom pásme NT a vo vysokom pásme VT).

2. Distribúcia elektriny

Cena za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny, schválená alebo určená úradom ako cena pevná, pozostáva z dvoch zložiek:
a. Pevná zložka tarify za distribúciu elektriny. Odzrkadľuje stále náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spojené so zabezpečením požadovanej disponibilnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave pre odberateľa elektriny. Tieto náklady sa vzťahujú na technickú jednotku (kW), resp. na ampérickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom (A).
b. Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny. Závisí od skutočnej spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa. Je vyjadrením miery použitia distribučnej sústavy pre distribúciu elektriny a meraná elektromerom (kWh).

3. Ďalšie zložky koncovej (integrovanej) ceny elektriny, regulované úradom

Fakturovaná koncová cena elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny obsahuje tieto ďalšie regulované zložky, schválené alebo určené úradom ako ceny pevné:
a. Tarifu za straty pri distribúcii elektriny, ktorá zohľadňuje náklady súvisiace s nákupom elektriny pre krytie strát, ktoré fyzikálne vznikajú pri distribúcii požadovaného množstva elektriny pre koncového odberateľa na jednotlivých napäťových úrovniach.
b. Tarifu za prevádzkovanie systému. Touto časťou ceny sa koncoví odberatelia elektriny skladajú na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
c. Tarifu za systémové služby. Ide o náklady spojené s reguláciou elektrizačnej sústavy, ktoré je potrebné vynaložiť na udržanie jej stability a spoľahlivosti.

Zdroje: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Facebook/Špajzka, MHSR

Najnovšie videá

Trendové videá