Slovenský startup bojuje s globálnym otepľovaním. Podporil ho aj Microsoft

Lenka Sidorová / 1. februára 2019 / Startupy

  • Glo­bálne otep­ľo­va­nie má aj inú prí­činu, než sme si do­po­siaľ mys­leli
  • Slo­ven­ský star­tup vy­mys­lel rie­še­nie ako zvrá­tiť zmenu klímy, máme na to ale päť ro­kov a mu­sia sa za­po­jiť všetci
  • Glo­bálne otep­ľo­va­nie má aj inú prí­činu, než sme si do­po­siaľ mys­leli
  • Slo­ven­ský star­tup vy­mys­lel rie­še­nie ako zvrá­tiť zmenu klímy, máme na to ale päť ro­kov a mu­sia sa za­po­jiť všetci

Prob­lémy tý­ka­júce sa ži­vot­ného pro­stre­dia na ce­lom svete už po­máha rie­šiť aj umelá in­te­li­gen­cia. Mic­ro­soft vy­tvo­ril špe­ciálny grant Umelá in­te­li­gen­cia pre ži­votné pro­stre­die (AI for Earth) ur­čený na ino­va­tívne rie­še­nie glo­bál­nych en­vi­ron­men­tál­nych prob­lé­mov po­mo­cou AI tech­no­ló­gií a clou­do­vých slu­žieb. Grant zís­kala pr­vý­krát aj firma zo Slo­ven­ska – star­tup Rain for Cli­mate z Veľ­kého Zá­lu­žia

Gran­tový prog­ram AI pre ži­votné pro­stre­die je ur­čený na pro­jekty za­me­rané na poľ­no­hos­po­dár­stvo, bio­di­ver­zitu, kli­ma­tické zmeny a vodné zdroje.  Žia­da­te­lia môžu byť z aka­de­mic­kých in­šti­tú­cií, ne­zis­ko­vých aj vlád­nych or­ga­ni­zá­cií, z en­vi­ron­men­tál­nych star­tu­pov či z ino­va­tív­neho pro­jektu ko­merč­nej spo­loč­nosti.   

Mic­ro­soft v rámci prog­ramu po­sky­tuje ino­va­tívne tech­no­ló­gie, na ktoré vy­čle­nil 50 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Grant umož­ňuje prí­stup k po­kro­či­lým zdro­jom cloud com­pu­tingu Azure spo­loč­nosti Mic­ro­soft pro­jek­tom, ktoré me­nia spô­sob mo­ni­to­ro­va­nia a mo­de­lo­va­nia prí­rod­ných pro­ce­sov. Ak­tu­álne sú k dis­po­zí­cii dva druhy po­moci – služby kla­si­fi­ká­cie a obo­ha­co­va­nia dát alebo Azure kre­dit. Grant AI for Earth je sú­čas­ťou gran­to­vého prog­ramu Mic­ro­softu AI pre dobro (AI for Good), vďaka kto­rému vzni­kajú po ce­lom svete rie­še­nia na báze ume­lej in­te­li­gen­cie, ktoré po­má­hajú zlep­šo­vať ži­vot okolo nás.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Pe­xels, Pi­xa­bay

Te­pelné os­trovy pri­bú­dajú

Rain for Cli­mate mení po­hľad na glo­bálne otep­ľo­va­nie a kli­ma­tické zmeny. Jeho ve­decký tím zis­til, že za kli­ma­tic­kým zme­nami a glo­bál­nym otep­ľo­va­ním nie je iba vy­soká pro­duk­cia CO2, ale najmä tzv. de­zer­ti­fi­ká­cia  – vy­su­šo­va­nie pla­néty ľuďmi bu­do­va­ním miest, ciest, vy­tvá­ra­ním poľ­no­hos­po­dár­skej pôdy a hos­po­dár­skych le­sov. Tý­mito čin­nos­ťami člo­vek od­vá­dza daž­ďovú vodu z kon­ti­nen­tov do morí a oce­ánov. Tým do­slova „za­pe­ča­ťuje“ pôdu, ktorá nemá ako vstre­bať a za­dr­žať zrážky. Čo­raz vzác­nej­šia daž­ďová voda tak pu­tuje do ka­ná­lov, preč z kra­jiny, ktorá sa do­stáva do ko­lo­toča pre­hrie­va­nia.

Tvo­ria sa tak te­pelné os­trovy, ktoré od­pu­dzujú daž­ďové ob­laky. Tie sa po­tom zhlu­kujú nad chlad­nej­šími plo­chami. Aj preto sa čo­raz čas­tej­šie ob­ja­vujú prudké ná­va­lové le­jaky na ma­lom pries­tore, ktoré ok­rem zá­plav spô­so­bujú aj eró­ziu až zo­suvy pôdy. Po­trebné zrážky tak nie sú dis­tri­bu­ované nad vy­su­še­ným úze­mím rov­no­merne. „Ty­pic­kým tep­lot­ným os­tro­vom je na­prí­klad Cyp­rus či do­konca celý kon­ti­nent – Aus­trá­lia, kto­rým hrozí úplne vy­su­še­nie. Na všetky kon­ti­nenty je do eko­sys­té­mov podľa na­šich vý­poč­tov po­trebné vrá­tiť späť množ­stvo daž­ďo­vej vody v ob­jeme ne­uve­ri­teľ­ných 35 Mount Eve­res­tov! Už te­raz sú na­prí­klad cen­trá miest o 10 stup­ňov Cel­zia tep­lej­šie než ich okra­jové štvrte, či ide o To­kio alebo Bra­ti­slavu,“ do­pĺňa Vlado Zau­jec.

Ako vie slo­ven­ský star­tup za­chrá­niť Zem?

Start-up vy­víja vlastný uni­kátny sys­tém, ako s po­mo­cou dát zís­ka­ných dronmi prob­lém s od­vo­dňo­va­ním vy­rie­šiť. „Naša pla­néta do­slova horí. Podľa ana­lýz máme pri­bližne päť ro­kov na zvrá­te­nie kli­ma­tic­kých zmien, po­tom už bude sys­tém prav­de­po­dobne prí­liš na­ru­šený,“ vy­svet­ľuje Vlado Zau­jec, vý­konný ria­di­teľ a spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Rain for Cli­mate.

Slo­ven­ský star­tup má v ka­ta­lógu rie­šení až 5000 mož­ností pre rôzne typy ob­lastí a vie tak po­skyt­núť „rie­še­nie na mieru.“ Ter­mo­re­gu­lá­cii Zeme po­môže každý štvor­cový me­ter, ktorý do­káže opäť udr­žať a pri­jať daž­ďovú vodu.

Star­tup má glo­bálny cieľ, vďaka kto­rému chce po­stupne ana­ly­zo­vať a na­vr­hnúť rie­še­nia pre celú pla­nétu. K jeho  myš­lienke sa po­stupne pri­dáva čo­raz viac ved­cov a uni­ver­zít z ce­lého sveta. „K zmier­ne­niu kli­ma­tic­kých zmien môže pris­pieť aj ko­mu­nita su­se­dov, ktorí si po­mo­cou nami po­skyt­nu­tých in­for­má­cií upra­via svoje záh­radky. Čím viac ľudí a ko­mu­nít za­po­jíme, tým máme väč­šiu šancu sta­bi­li­zo­vať glo­bálnu klímu,“ uzat­vára Vlado Zau­jec.

Ok­rem slo­ven­ského star­tupu vzni­kajú po ce­lom svete vďaka grantu Mic­ro­softu ďal­šie  pro­jekty ako na­prí­klad Farm­Be­ats, kde dáta po­má­hajú far­má­rom zvý­šiť udr­ža­teľnú vý­robu po­tra­vín, či iNa­tu­ra­list na iden­ti­fi­ká­ciu pri­ro­dze­ných eko­sys­té­mov.

Pridať komentár (0)