Snap­chat to poriad­ne domr­vil. Bez­peč­nosť na bode mra­zu

Šandi / 13. mája 2014 / Business

Na Slo­ven­sku Snap­chat nepat­rí k naj­roz­ší­re­nej­ším for­mám komu­ni­ká­cie. Prí­sľub posie­la­nia fotiek, kto­ré po pár sekun­dá­ch zmiz­ne navž­dy, bol ame­ric­kou FTC ofi­ciál­ne ozna­če­ný za lži­vý. Fede­rál­na obchod­ná komi­sia výsku­mom potvr­di­la, že obráz­ky môžu byť ulo­že­né, hoci im odo­sie­la­teľ nasta­vil obme­dze­nú život­nosť v poriad­ku sekúnd. Čo oči­vid­ne pod­ko­pá­va celú ideu Snap­cha­tu.

S tým vám pomôže treba nástroj tretej strany, ktorý sa do aplikácie nabúra. FTC uvádza ďalšie príklady, kedy prevádzkovateľ služby užívateľa oklamal. Spoločnosť získavala dáta o polohe od používateľov Androidu, hoci v podmienkach používania tvrdila, že takéto informácie sledovať nebude. Za ďalšie Snapchat uložil video na mobile v nešifrovanej podobe, takže si ho užívateľ mohol pretiahnuť do počítača a uložiť naveky.

Služba sľubovala, že užívateľa upozorní, ak si druhá strana vytvorí snímku obrazovky, aby správu zachovala. Aplikácie v iOS 6 a staršie však snímanie nedetekujú, takže ani vy neviete, či sa príjemca vzoprel pravidlám o dočasných správach. Bez vedomia užívateľa Snapchat ďalej zbiera informácie o užívateľoch v adresári v iOS. Povolené mal zobrať e - maily, telefónne čísla a Facebook ID, aby mohol vyhľadať priateľov.

Snapchat však zistil mená všetkých ľudí. O skutočnosti ste vďaka systémovým zmenám informovaný až od iOS 6. Najväčším problémom je, napriek tvrdeniam prevádzkovateľa komunikačnej platformy, nedostatočné zabezpečenia databázy. To viedl  k zverejneniu zoznamu s menami a telefónnymi číslami 4,6 mil užívateľov. Firma pritom o slabom zabezpečení dostala varovanie.

Tiež dochádzalo k poslaniu správ zlým užívateľom. Podľa FTC si Snapchat neoveril telefónne čísla pri registrácii, takže niektorí používatelia posielali fotky úplným cudzincom, hoci ich pokladali za priateľov. Zo správy obchodnej komisie sa zdá, že komunikačná služba je poriadne deravá, miestami dokonca užívateľa uvádzala do omylu. Bude sa musieť činiť, aby užívateľom neklamala. 

Zdroj: FTC, Neowin

Pridať komentár (0)