So Snap­cha­tom už aj video­chat. Krok vedľa?

Šandi / 8. máj 2014 / Business

What­sApp ovlá­dol tex­tovú komu­ni­ká­ciu a pou­ží­va­te­lia si ho obľú­bili napriek tomu, že kon­ku­renti umož­nili pou­ží­va­te­ľom aj tele­fo­no­vať. Snap­chat sa zase pre­slá­vil posie­la­ním súbo­rov, ktoré prí­jemca uvidí nanaj­výš nie­koľko sekúnd. Ide o mladú službu, ktorá bola spus­tená v sep­tem­bri 2011. Tvor­com apli­ká­cie dote­raj­šie teri­tó­rium nesta­čilo, preto sa zame­rali aj na video­chat.

Video­chat si už môžete sami vyskú­šať. Ani video, tak ako snímky, nie je trvalé. Ako to fun­guje? Ak chcete, aby vás druhá strana videla, držíte tla­čidlo s kolies­kom. Keď ho pus­títe, môžete naďa­lej pri­jí­mať obraz od kama­ráta. On len neuvidí svet sní­ma­čom vášho tele­fónu. Apli­ká­cia pou­žíva zadnú alebo prednú kameru v závis­losti od toho, v akej časti obra­zovky sa s tla­čid­lom nachá­dzate.

Aby mohol Snap­chat uží­va­te­ľom ponúk­nuť kva­litné video, podľa por­tálu The Verge pred nie­koľ­kými mesiacmi kúpil v úpl­nej tichosti firmu Add­Live. Tá nemá tak málo skú­se­ností, ako by ste si mohli mys­lieť. Posky­to­vala hla­sové a obra­zové služby nie­len v nad­ná­rod­nom pod­niku Cit­rix, ale aj v mno­hých ďal­ších.

Naďa­lej pod­po­ruje natívne apli­ká­cie pre Android a iOS a vo fir­mách sľu­buje veľmi rýchle nasa­de­nie tech­no­ló­gie s mini­mál­nymi požia­dav­kami na vývoj. Nebojí sa ani kon­fe­ren­cií alebo zdie­ľa­nia obra­zovky. Port­fó­lio vyzerá dobre, keďže Snap­chat si pota­jomky kúpil pomerne talen­to­vaný tím.

Zdroj: the­verge, cnet, cnews

Pridať komentár (0)