Solárne panely budú vďaka novej tech­no­ló­gií o 70% účin­nej­šie

Simona Hanzelová / 26. november 2016 / Eko

Tím výskum­ní­kov z Izra­ela vyvi­nul novú tech­no­ló­giu za úče­lom zvý­še­nia účin­nosti solár­nych člán­kov. Ide tak o ďal­ších významný krok na ceste za čis­tou, obno­vi­teľ­nou ener­giou.

Výskum­níci z Tech­nion Israel Ins­ti­tute of Tech­no­logy nedávno uro­bili pre­lom v tech­no­ló­gií solár­nych člán­kov. Zis­tili, že účin­nosť exis­tu­jú­cich foto­člán­kov by mohli zvý­šiť o viac ako 70%. Množ­stvo slneč­ného svetla, ktoré dokážu solárne články pre­me­niť na využi­teľnú ener­giu, je obvykle obme­dzené na pri­bližne len 30%. Tímu z Tech­ni­onu sa však poda­rilo vyvi­núť nové ter­mo­dy­na­mické nástroje, ktoré pra­cujú na zachy­tení stra­te­nej ener­gie, ktorú následne pre­mie­ňajú na elek­trinu, čo dvíha účin­nosť solár­nych člán­kov až na 50%. Výsledky tejto štú­die boli nedávno zve­rej­nené v časo­pise Nature Com­mu­ni­ca­ti­ons.

solar-panels-stock-photo-1020x610

foto: nhabitat.com

Výskumný uni­ver­zitný tím, so síd­lom v izra­el­skej Haife, pra­co­val na zlep­šení účin­nosti solár­nych člán­kov, aby ešte viac zvý­šil bene­fity čis­tých, obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie. Vytvo­rili foto­lu­mi­nis­cenčný mate­riál, ktorý absor­buje slnečné žia­re­nie, a následne pre­mieňa teplo a svetlo zo slnka na ide­álne žiarenie.To osvet­ľuje foto­elek­trický člá­nok a umož­ňuje vyš­šiu kon­ver­ziu účin­nosti. Výsled­kom je, zvý­še­nie účin­nosti solár­nych člán­kov z 30 na 50%.

technion-photovoltaic-cell-efficiency-1020x610

foto: inhabitat.com

Slnečné žia­re­nie počas svo­jej cesty do foto­elek­tric­kých člán­kov naráža na špe­ciálny mate­riál, vyvi­nutý špe­ciálne na tento účel. Tento mate­riál sa potom ohrieva nevy­uži­tou čas­ťou spek­tra. Okrem toho, slnečné žia­re­nie v opti­mál­nom spek­tre je absor­bo­vané a znovu vyža­ro­vané v mod­rom spek­tre. Toto žia­re­nie je následne zozbie­rané solár­nym člán­kom, a týmto spô­so­bom je svetlo aj teplo pre­me­nené na elek­trinu. Tím z Izra­ela na svo­jej ino­vá­cií aj naďa­lej pra­cuje, a verí, že v najb­liž­ších 5 rokoch príde aj ku komerč­nému využi­tiu pro­duktu.

zdroj článku a titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)