Splň si svoj sen a zajazdi si na Tesle

Lukáš Gašparík jr. / 2. júla 2015 / Tools a produktivita

Pove­dzme si na rovinu, nie každý si môže dovo­liť Teslu. A presne tu videl Matej Urba­šík pries­tor pre biz­nis. Roz­ho­dol sa kúpiť si Teslu, zalo­žiť por­tál NaTesle.sk a teraz umož­ňuje ľudom plniť si svoj sen o jazde s Tes­lou.

Matej, pred­po­kla­dám, že si fanú­šik Tesly, prečo práve Tesla?

Áno, som. O eko­ló­giu a dlho­dobú udr­ža­teľ­nosť som sa zau­jí­mal už dlho. Kto by nech­cel jaz­diť eko­no­micky, (zatiaľ) až bez­platne? A navyše Tesla je strašne cool. Model S spája všetky tieto tri ele­menty. Je to win-win-win.

Takže sa ti zapá­čila až na toľko, že si sa roz­ho­dol zalo­žiť svoj biz­nis na Tesle? Čo ťa k tomu viedlo?

Pred­tým som aj ja nor­málne zamest­na­necky pra­co­val a režim nine-to-five bol pre mňa ubí­ja­júci. Potre­bo­val som viac slo­boty, ale nie štý­lom „fle­xi­bilná pra­covná doba“. Roz­mýš­ľal som o biz­nise.

Záro­veň som sle­do­val vývoj okolo Tesly a fan­dil som im. Jed­ného dňa som chcel Teslu aj vlast­niť.

A potom mi to napadlo. Prečo to nespo­jiť? Biz­nis s Tes­lou. Myš­lienka sa zro­dila a potom som ju pár mesia­cov ešte pre­pra­co­vá­val.

Ako dlho už fun­guje Natesle.sk? Darí sa?

Stránku, Face­book a mar­ke­ting som spus­til zhruba v dobe, keď som si auto objed­nal. Čiže zhruba pred rokom. Dariť sa darí, ľudia sa objed­ná­vajú, no nie je to až také, ako som rátal pôvodne a navyše sa vyskytli aj nejaké neča­kané výdaje, s kto­rými som pôvodne nepo­čí­tal. Učím sa za pochodu, ale to je naj­lepší spô­sob.

Koľko ľudí sa už pre­viezlo?

K 1.7.2015, za zhruba pol roka to bolo zhruba 550 ľudí. Počet jázd viem pove­dať presne, ale jedna jazda nezna­mená jeden šofér. Coun­ter je aj priamo na webe natesle.sk a kaž­dým dňom to číslo ras­tie.

Predsa len Tesla nie je žiadne „low-cost“ auto, nebo­jíš sa, keď ju poži­čia­vaš?

Spo­čiatku som mal takéto obavy, ale zo skú­se­nosti už viem, že 98% ľudí sú zod­po­vední a milí vodiči. Prob­lém robia len tie 2% a aj tým robí prob­lém len a len rých­losť. Tesla je kva­litné, tiché auto, v kto­rom 90km/h vôbec ako 90km/h nevy­zerá. Tých potom musímt­ro­cha kro­tiť. :)

Každá jazda je pod­mie­nená aj pod­pí­sa­ním zmluvy o pre­nájme, kde každý musí na seba pre­vziať zod­po­ved­nosť za škody a pokuty. Auto mám aj hava­rijne pois­tené, takže o gro hod­noty sa nebo­jím ani z dôvodu insol­ven­tnosti kli­enta.

Keďže okrem zni­če­nia sa auto dá aj fajne opot­re­bo­vať, som pri kaž­dej jazde aj ja a vidím, čo mi s tým kto robí. Takže, ak by si chcel s ňou nie­kto zadrif­to­vať, som pri­pra­vený hneď zasiah­nuť. :)

Maťko sa o svoju Teslu vzorne stará. Dokonca ako obal na kľúč si zaob­sta­ral det­skú špe­ciálnu “Tesla ponožku.” Už len kvôli tej ponožke sa oplatí si zajaz­diť. :) 

Je možné aj dlho­dobé pre­na­ja­tie?

Zatiaľ nie. Bolo to síce pôvodne v pláne, ale nate­raz mám slušnú vyťa­že­nosť aj jaz­dami a zatiaľ som rád, keď vidím, kto mi čo s autom robí.

Robím si však zoznam ľudí, ktorí boli na jazde, z kto­rých jaz­de­nia mám dobrý pocit a ktorí pre­ja­vili záu­jem o dlhší pre­ná­jom. Tí budú mať mož­nosť vyskú­šať dlho­dobý pre­ná­jom jako prví.

Plá­nu­ješ aj nejaké zmeny do budúc­nosti? Čo tak nákup ďal­šieho kúsku Tesla?

Zmeny určite prídu. Začí­nam zva­žo­vať ani nie ďal­šie auto, ale skôr výmenu. Po roku-dvoch bude tech­no­ló­gia asi opäť trošku ďalej a pra­vi­delné obmie­ňa­nie auta by mi umož­nilo robiť biz­nis dlho­dobo. Aj nad život­nosť jed­ného vozu.

Ale uvi­díme. Ak bude dosta­točný záu­jem, neb­rá­nim sa ani tejto myš­lienke. Naj­skôr by som asi pri­ví­tal skôr busi­ness par­ťáka, ktorý plá­nuje robiť niečo veľmi podobné, aby som mohol roz­ší­riť port­fó­lio slu­žieb. V súčas­nosti napr. roku­jem s jed­ným cha­la­nom o P85D a mož­nosti vyskú­šať si ju na okru­hoch / letis­kách.

Pre mňa to bude roz­ší­re­nie slu­žieb a nie­kto možno uva­žuje o vlast­nej Tesle a jej biz­ni­so­vom využití podobne, ako ja.

Aká bola tvoja naj­dl­h­šia cesta na Tesle?

Prav­de­po­dobne to bola moja úplne prvá cesta, keď som ju vie­zol z Holand­ského Til­burgu na Slo­ven­sko, do Hlo­hovca. Takže po západ­nej Európe. S pou­ži­tím Super­char­ge­rov nespô­so­bilo ani nabí­ja­nie výrazné zdr­ža­nia.

Čo si robil pred­tým, ako si začal biz­nis s Tes­lou?

Mal som nejaké iné IT pro­jekty. Niečo vlastné, skôr ako kon­trak­tor a zamest­na­nec.

A na záver, aké máš plány na leto? Plá­nu­ješ nejaký výlet s Tes­lou? :)

Na leto je to hlavne biz­nis. Keď je voľno, napr. cez víkendy, oveľa lep­šie doká­žem zapl­niť jazdy.

Samoz­rejme s fra­jer­kou a kamošmi máme v pláne aj výlety. Boli sme už na roadt­ripe v Slo­vin­sku, Rakúsko-Nemecko-Švaj­čiar­sku a chceli by sme ísť nie­kedy pozrieť aj Ber­lín, Lego­land v Nemecku, do Nór­ska a takisto do Talian­ska. Takže plány sú veľké. :) Odkedy máme Teslu, o cieli roadt­ripu (dovo­lenky) roz­ho­duje hlavne sieť super­char­ge­rov. Aj tu v Európe je veľa pek­ných miest, nepot­re­bu­jeme lie­tať nie­kam na kraj sveta. Máme to zadarmo a moja eko­lo­gická duša je spo­kojná, že za sebou nene­chá­vame tak­mer žiadnu uhlí­kovú stopu.

Teslu sme boli otes­to­vať aj my v redak­cii a bol to záži­tok. Predsa len zjaz­diť si na 100% elek­tro­mo­bile s takým výko­nom sa nepo­darí každý deň. Ak si aj ty chceš spl­niť svoj sen a zajaz­diť si na Tesle, nav­štív web Natesle.sk, objed­naj sa a uži si jazdu svo­jich snov.

Pridať komentár (0)