Spud­der: Revo­lú­cia v mlá­dež­níc­kom športe

Katarína Válkyová / 17. apríla 2014 / Business

Šport a mlá­dež. Dve oby­čajné slová. Dve slová, ktorá spája iba jeden nalie­havý prob­lém. A tým sú finan­cie. Na možné rie­še­nie tejto situ­ácie pri­šiel star­tup s náz­vom Spud­der.

Čo je Spud­der?

Ide o jed­no­du­chú špor­tovú plat­formu pre tré­nera, mla­dého špor­tovca, fanú­šika a inves­tora. Každá jedna zo zúčast­ne­ných strán si vytvorí svoj pro­fil, pro­stred­níc­tvom kto­rého spolu komu­ni­kujú vo forme tex­tov, obráz­kov alebo videí.

Tré­ner môže infor­mo­vať všet­kých o plá­no­vom tur­naji, jeho prie­behu, dátume najb­liž­ších ligo­vých zápa­sov, pri­dať kom­pletné šta­tis­tky a podobne. Hráči si na svo­jom pro­file zazna­me­najú dojmy zo špor­to­vých úspe­chov aj neús­pe­chov, fanú­ši­ko­via pri­dajú fotky alebo zau­jí­mavé video. A spon­zor má skvelý feed­back na to, ako boli jeho peňažné pros­triedky využité. Táto jed­no­du­chá apli­ká­cia je veľ­kým víťazs­tvom. Každý získa to, čo potre­buje.

Denis Hara­bin je zakla­da­teľ star­tupu Spud­der, ale aj pod­ni­ka­teľ, sys­té­mový dizaj­nér, bývalý špor­to­vec (#90) a nevlastný otec dvoch hoops­te­rov (áno, hoops­te­rov :). Maura San­born ako Avid bež­kyňa sa stala spo­lu­za­kla­da­teľ­kou, CFO a pro­duk­to­vou mana­žér­kou spo­loč­nosti. Inak, ak ju náho­dou nenáj­dete na žiad­nych bežec­kých pre­te­koch, tak povzbu­dzuje svoje deti pri dosa­ho­vaní ich snov. Posled­ným čle­nom tímu je Michael Lagie­wski — CSO spo­loč­nosti, bývalý fut­ba­lový hráč NCAA Divi­sion, ale najmä špor­tový fana­tik.

Denis Hara­bin

indiegogo.com

Maura San­born

Michael Lagie­wski 

zdroj: indiegogo.com

Podobný pro­jekt na Slo­ven­sku?

Zau­jal vás pro­jekt Spud­der a pýtate sa, prečo niečo také nefun­guje aj na Slo­ven­sku? Fun­guje, ale na inom prin­cípe.

Na Slo­ven­sku je už nie­koľko rokov udo­mác­nený pro­jekt STARS for STARS. Skladá sa z dvoch zlo­žiek. Jed­nou je roz­voj športu a zvy­šo­va­nie pove­do­mia o tomto feno­méne medzi laic­kou verej­nos­ťou. Dru­hou zlož­kou pro­jektu je nadá­cia, ktorá je zame­raná na nachá­dza­nie a roz­voj talen­to­va­nej mlá­deže.

Plat­forma Spud­der je zalo­žená na samos­tat­nom roz­hod­nutí spon­zora, komu svoje peňažné pros­triedky pou­káže. Slo­ven­ské špor­tové nádeje musia dosa­ho­vať výsledky, aby sa mohli stať súčas­ťou nadá­cie STARS for STARS. Vybra­nému talentu nadá­cia zabez­pečí vhodné pod­mienky pre jeho ďal­šie napre­do­va­nie a záro­veň ho zastu­puje v mar­ke­tin­go­vej a mediál­nej oblasti. 

Amba­sá­dormi STARS for STARS sa stala dvo­j­ica slo­ven­ských špor­tov­cov. Zdeno Cíger — bývalý pro­fe­si­onálny hoke­jista a v súčas­nosti tré­ner hoke­jo­vej mlá­deže a Domi­nika Cibul­ková — slo­ven­ská teni­sová jed­notka, ktorá je známa svo­jou húžev­na­tos­ťou a bojov­nos­ťou.

Zdroj: spudder.com, bs757.com, indiegogo.com, starsforstars.eu

Pridať komentár (0)