Staf­fi­no: Žeby nový liek pre nespo­koj­ný­ch zákaz­ní­kov?

Marek Šándor / 21. februára 2014 / Business

Tak tomu­to sa hovo­rí sku­toč­ný prob­lem sol­ving. Staf­fi­no je slo­ven­ská apli­ká­cia, za kto­rou sto­jí tím šikov­ný­ch ľudí z agen­tú­ry This is Loc­co a min:60. Apli­ká­cia rie­ši prob­lém nespo­koj­ný­ch zákaz­ní­kov a vytvá­ra pries­tor na spät­nú väz­bu. Tú dosta­nú pria­mo mana­žé­ri pod­ni­kov, hote­lov, reštau­rá­cií, obcho­dov a množ­stva ďal­ší­ch pre­vá­dzok.

Keď som o tejto aplikácií počul prvýkrát, ako prvé mi napadlo, prečo som na túto skvelú ideu neprišiel ja sám. Teraz je to už jedno. Som rád, že je tu a o pár dni sa dočkáme aj aplikácie. Zatiaľ je len v app store. Ak by som vychádzal z kvality služieb a ochoty obsluhy, tak neexistuje lepšie miesto pre štart aplikácie ako je Slovensko :)

 

Ako to funguje?

Staffino používa foursquare na získanie geolokácie jednotlivých prevádzok. Tie sú zobrazované podľa vzdialenosti od polohy užívateľa. Po výbere konkrétneho baru alebo reštaurácie sa zobrazí zoznam ľudí, ktorí v danej prevádzke pracujú. Obsluhe môžete buď poďakovať, pokiaľ ste boli spokojní, alebo stlačiť button Dissapointed v prípade nespokojnosti. Staffino umožňuje okrem nahlásenia aj opísanie vzniknutého problému, na ktorý mu v real time môže reagovať majiteľ alebo prevadzkár.

Staffino chce minimalizovať nespokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami a zabrániť tak sharovaniu negatívnych zážitkov na sociálnych sieťach. Autori aplikácie predpokladajú, že po poskytnutí priestoru na feedback dôjde nielen k zlepšeniu mena prevádzky, ale aj ponúkaných služieb a skvalitneniu samotnej obsluhy. 

 

cvbxcvbxcvxb

 

Pôvodne bola v aplikácii navrhnutá aj možnosť zobrazovania negatívnych komentárov všetkými userami. Tento nápad sa však po zozbieraní niekoľkých feedbackov zamietol. Chalani z This is Locco si totiž uvedomili, že aplikáciu, na ktorej pracujú, musia robiť pre svojho zákazníka. A tým nie je user aplikácie, ale samotné reštaurácie, bary, obchody a hotely. 

Ako som už spomenul, Staffino ponúka svojim zákazníkom (majiteľom, prevádzkárom) vlastný business account. Prostredníctvom neho môžu reagovať na ich sťažnosti, príp. ich odškodniť poskytnuťím zľavy, alebo bonusu. Aplikácia bude aj silným motivačným prvkom pre zamestnancov. Tí budú určite hodnotení a odmeňovaní zamestnávateľom aj na základe získaného feedbacku. 

 

 

 Zdroj: staffino.com

Pridať komentár (0)