Star­Lift – pro­jekt, ktorý mla­dým ponúka pra­covné prí­le­ži­tosti v top tech fir­mách

Michal Sorkovský / 10. mája 2016 / Zo Slovenska

V nedáv­nej dobe vzni­kol vďaka ini­cia­tíve divy čes­kej star­tu­po­vej scény, Lenky Kuče­ro­vej a našej star­tu­po­vej scéne zná­memu synovi slo­ven­ského pre­zi­denta, Andre­jovi Kis­kovi ml., v našich kon­či­nách uni­kátny nezis­kový pro­jekt Star­lift. Jeho myš­lien­kou je pod­po­riť pod­ni­ka­vého ducha a glo­bálne ambí­cie vyso­koš­ko­lá­kov a čerstvých absol­ven­tov, vysla­ním na pla­tené stáže do mekky sve­to­vých ino­vá­cii, Sili­con Val­ley ako aj do dvoch naj­výz­nam­nej­ších tech­no­lo­gic­kých “hot spo­tov” na východ­nom pobreží — NYC a Bos­ton.

Inými slo­vami, Star­Lift chce pod­po­riť rast novej gene­rá­cie sve­to­vých líd­rov a to pomo­cou pra­cov­nej skú­se­nosti z naj­lep­ších tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností na svete, ktorú by doma len ťažko hľa­dali.

Na dôvody vzniku tejto ini­cia­tívy sme sa obrá­tili priamo na Lenku Kuče­rovú, ktorá v súčas­nosti inten­zívne oslo­vuje poten­ciálne spo­loč­nosti priamo v cen­tre dia­nia, v Sili­con Val­ley.

Českí a slo­ven­skí štu­denti a čerství absol­venti, ktorí pre­ja­vujú isté pod­ni­kavé ten­den­cie, majú veľmi málo prí­le­ži­tostí vyskú­šať si na vlast­nej koži pod­ni­ka­nie v tech­no­ló­giách a navyše v pro­stredí, ktoré je bez pochyby sve­to­vou špič­kou. Sme pre­sved­čení, že pobyt (mini­málna dĺžka je 6 mesia­cov) a podobná skú­se­nosť by mohli v nie­kto­rých prí­pa­doch v koneč­nom dôsledku viesť k zalo­že­niu ino­va­tív­nych spo­loč­ností s glo­bál­nym poten­ciá­lom, aby nám tu vznikli nové úspešné prí­behy, budúci AVAST, Good­Data, ESET, Sygic, Linet apod. Stá­žisti nabití neoce­ni­teľ­nými osob­nými a pra­cov­nými skú­se­nos­ťami a dôle­ži­tými kon­taktmi zo Sili­con Val­ley môžu byť súčas­ťou spo­loč­ností, ktoré pris­pejú k rastu pod­ni­ka­teľ­ského eko­sys­tému v Čechách a na Slo­ven­sku,” vysvet­ľuje Lenka, ktorá má naozaj dlho­ročné skú­se­nosti s aktív­nou pod­po­rou ino­va­tív­neho pod­ni­ka­nia (Cze­chIn­vest a prog­ram Cze­chAc­ce­le­ra­tor, praž­ské akce­le­rá­tori Star­tu­pY­ard a Wayra CEE).

Samotný kon­cept bol už pred zalo­že­ním zva­li­do­vaný podob­nými ini­cia­tí­vami vo Fín­sku či Sin­ga­púre. Absol­ven­tom týchto prog­ra­mov sa v súčas­nosti darí zakla­dať firmy (v nie­kto­rých prí­pa­doch ich aj úspešne pre­dá­vať spo­loč­nos­tiam ako napr. Coin­base čii Zen­desk), ini­ci­ovať Rails Girls, či dokonca pomá­hať v zavá­dzaní hodín prog­ra­mo­va­nia na 1. stupni základ­ných škol. Roz­die­lom je, že tieto zahra­ničné prog­ramy ini­ci­ovali vysoké školy, kdežto v prí­pade Star­Liftu sa jedná o nezis­kovú súkromnú ini­cia­tívu, ktorú v súčas­nej chvíli pod­po­rujú Credo Ven­tu­res, Avast, Y Soft, JIC, KPMGEtne­tera.

12800294_1285983304751008_528479616474288425_n

foto: FB/ Star­Lift

Čo pre štu­den­tov vie uro­biť Star­Lift?

Všetky akti­vity týka­júce sa oslo­ve­nia star­tu­pov, spro­stred­ko­va­nia komu­ni­ká­cie medzi vybra­nými štu­den­tami a spo­loč­nos­ťami či príp­ravy štu­den­tov na poho­vor. Okrem iného Star­Lift spra­cuje a zaplatí za štu­den­tov víza a pomôže s adap­tá­ciou stá­žis­tov na mieste. Po pokrytí nákla­dov na nadačný fond a posla­nie stá­žistu bude ďal­šia pod­pora Star­Liftu spo­čí­vať v podobe šti­pen­dia na letenky, pod­poru uby­to­va­nia, príp­ravu zau­jí­ma­vého prog­ramu na mieste a rov­nako aj pre­po­je­nie na česko-slo­ven­skú komu­nitu priamo na mieste.

V súčas­nej dobe pre­bieha vďaka práci celého Star­Lift tímu (v tíme pra­cuje aj nie­koľko slo­ven­ských štu­den­tov) oslo­vo­va­nie star­tu­pov a one­dlho už pre­behnú aj prvé poho­vory s vybra­nými kan­di­dátmi. Prví vybraní stá­žisti by mali preto vyces­to­vať už na konci tohto leta, pri­čom je stále možné sa pri­hlá­siť na jeseň, ako aj obdo­bie jari 2017.

IMG_6401

Z hľa­diska typu kan­di­dá­tov je dôle­žité spo­me­núť, že naj­viac vyhľa­dá­va­nými pozí­ciami sú z pohľadu ame­ric­kých spo­loč­ností najmä pozí­cie v oblasti vývoja (od full-stack, mobilné apli­ká­cie, dis­tri­bu­ované sys­témy až výskum ako machine lear­ning či umelá inte­li­gen­cia) a v men­šej miere designu (UX/UI a vizu­álny). Prog­ram Star­Liftu je otvo­rený rov­nako aj pre busi­ness kan­di­dá­tov, i keď v ich prí­pade je pod­statne nároč­nej­šie zís­kať pozí­ciu. Je dôle­žité, aby kan­di­dát mal už prak­tické skú­se­nosti z práce na neja­kom zau­jí­ma­vom a pre star­tupy rele­vant­nom pro­jekte s tým, že je pod­statné mať spra­co­vané svoje online port­fo­lio.

Samotný pro­jekt je zame­raný na spo­lo­čen­ský prí­nos a sna­hou zakla­da­te­ľov Starf­Liftu je preto, aby bol aj dlho­dobo udr­ža­teľný. Z tohto dôvodu pôjde maxi­málne &fra­c14; stá­žis­tom zaro­be­ných peňazí nas­päť Star­Liftu a to na zais­te­nie chodu pro­jektu. Samoz­rejme Star­Lift sa vždy ubez­pečí, že kan­di­dát dostáva dôs­tojný prí­jem na pobyt v USA.

Ak by ste mali záu­jem pri­hlá­siť sa do tohto výni­moč­ného prog­ramu, nevá­hajte podať si pri­hlášku. K žia­dosti sa dosta­nete na nasle­dov­nom linku — http://starlift.org/apply. Budete mať mož­nosť pra­co­vať v naj­dy­na­mic­kej­šom a naji­no­va­tív­nej­šom pra­cov­nom pro­stredí na svete, v tech­no­lo­gic­kých a pre­stíž­nych spo­loč­nos­tiach v USA. Teraz už naozaj nemô­žete ani sekundu váhať :).

zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)