Star­Lift – pro­jekt, kto­rý mla­dým ponú­ka pra­cov­né prí­le­ži­tos­ti v top tech fir­mách

Michal Sorkovský / 10. mája 2016 / Zo Slovenska

V nedáv­nej dobe vzni­kol vďa­ka ini­cia­tí­ve divy čes­kej star­tu­po­vej scé­ny, Len­ky Kuče­ro­vej a našej star­tu­po­vej scé­ne zná­me­mu syno­vi slo­ven­ské­ho pre­zi­den­ta, Andre­jo­vi Kis­ko­vi ml., v našich kon­či­nách uni­kát­ny nezis­ko­vý pro­jekt Star­lift. Jeho myš­lien­kou je pod­po­riť pod­ni­ka­vé­ho ducha a glo­bál­ne ambí­cie vyso­koš­ko­lá­kov a čerstvých absol­ven­tov, vysla­ním na pla­te­né stá­že do mek­ky sve­to­vých ino­vá­cii, Sili­con Val­ley ako aj do dvoch naj­výz­nam­nej­ších tech­no­lo­gic­kých “hot spo­tov” na východ­nom pobre­ží — NYC a Bos­ton.

Iný­mi slo­va­mi, Star­Lift chce pod­po­riť rast novej gene­rá­cie sve­to­vých líd­rov a to pomo­cou pra­cov­nej skú­se­nos­ti z naj­lep­ších tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí na sve­te, kto­rú by doma len ťaž­ko hľa­da­li.

Na dôvo­dy vzni­ku tej­to ini­cia­tí­vy sme sa obrá­ti­li pria­mo na Len­ku Kuče­ro­vú, kto­rá v súčas­nos­ti inten­zív­ne oslo­vu­je poten­ciál­ne spo­loč­nos­ti pria­mo v cen­tre dia­nia, v Sili­con Val­ley.

Čes­kí a slo­ven­skí štu­den­ti a čerství absol­ven­ti, kto­rí pre­ja­vu­jú isté pod­ni­ka­vé ten­den­cie, majú veľ­mi málo prí­le­ži­tos­tí vyskú­šať si na vlast­nej koži pod­ni­ka­nie v tech­no­ló­giách a navy­še v pro­stre­dí, kto­ré je bez pochy­by sve­to­vou špič­kou. Sme pre­sved­če­ní, že pobyt (mini­mál­na dĺž­ka je 6 mesia­cov) a podob­ná skú­se­nosť by moh­li v nie­kto­rých prí­pa­doch v koneč­nom dôsled­ku viesť k zalo­že­niu ino­va­tív­nych spo­loč­nos­tí s glo­bál­nym poten­ciá­lom, aby nám tu vznik­li nové úspeš­né prí­be­hy, budú­ci AVAST, Good­Da­ta, ESET, Sygic, Linet apod. Stá­žis­ti nabi­tí neoce­ni­teľ­ný­mi osob­ný­mi a pra­cov­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi a dôle­ži­tý­mi kon­takt­mi zo Sili­con Val­ley môžu byť súčas­ťou spo­loč­nos­tí, kto­ré pris­pe­jú k ras­tu pod­ni­ka­teľ­ské­ho eko­sys­té­mu v Čechách a na Slo­ven­sku,” vysvet­ľu­je Len­ka, kto­rá má naozaj dlho­roč­né skú­se­nos­ti s aktív­nou pod­po­rou ino­va­tív­ne­ho pod­ni­ka­nia (Cze­chIn­vest a prog­ram Cze­chAc­ce­le­ra­tor, praž­ské akce­le­rá­to­ri Star­tu­pY­ard a Way­ra CEE).

Samot­ný kon­cept bol už pred zalo­že­ním zva­li­do­va­ný podob­ný­mi ini­cia­tí­va­mi vo Fín­sku či Sin­ga­pú­re. Absol­ven­tom tých­to prog­ra­mov sa v súčas­nos­ti darí zakla­dať fir­my (v nie­kto­rých prí­pa­doch ich aj úspeš­ne pre­dá­vať spo­loč­nos­tiam ako napr. Coin­ba­se čii Zen­desk), ini­ci­ovať Rails Girls, či dokon­ca pomá­hať v zavá­dza­ní hodín prog­ra­mo­va­nia na 1. stup­ni základ­ných škol. Roz­die­lom je, že tie­to zahra­nič­né prog­ra­my ini­ci­ova­li vyso­ké ško­ly, kdež­to v prí­pa­de Star­Lif­tu sa jed­ná o nezis­ko­vú súkrom­nú ini­cia­tí­vu, kto­rú v súčas­nej chví­li pod­po­ru­jú Cre­do Ven­tu­res, Avast, Y Soft, JIC, KPMGEtne­te­ra.

12800294_1285983304751008_528479616474288425_n

foto: FB/ Star­Lift

Čo pre štu­den­tov vie uro­biť Star­Lift?

Všet­ky akti­vi­ty týka­jú­ce sa oslo­ve­nia star­tu­pov, spro­stred­ko­va­nia komu­ni­ká­cie medzi vybra­ný­mi štu­den­ta­mi a spo­loč­nos­ťa­mi či príp­ra­vy štu­den­tov na poho­vor. Okrem iné­ho Star­Lift spra­cu­je a zapla­tí za štu­den­tov víza a pomô­že s adap­tá­ci­ou stá­žis­tov na mies­te. Po pokry­tí nákla­dov na nadač­ný fond a posla­nie stá­žis­tu bude ďal­šia pod­po­ra Star­Lif­tu spo­čí­vať v podo­be šti­pen­dia na leten­ky, pod­po­ru uby­to­va­nia, príp­ra­vu zau­jí­ma­vé­ho prog­ra­mu na mies­te a rov­na­ko aj pre­po­je­nie na čes­ko-slo­ven­skú komu­ni­tu pria­mo na mies­te.

V súčas­nej dobe pre­bie­ha vďa­ka prá­ci celé­ho Star­Lift tímu (v tíme pra­cu­je aj nie­koľ­ko slo­ven­ských štu­den­tov) oslo­vo­va­nie star­tu­pov a one­dl­ho už pre­beh­nú aj prvé poho­vo­ry s vybra­ný­mi kan­di­dát­mi. Prví vybra­ní stá­žis­ti by mali pre­to vyces­to­vať už na kon­ci toh­to leta, pri­čom je stá­le mož­né sa pri­hlá­siť na jeseň, ako aj obdo­bie jari 2017.

IMG_6401

Z hľa­dis­ka typu kan­di­dá­tov je dôle­ži­té spo­me­núť, že naj­viac vyhľa­dá­va­ný­mi pozí­cia­mi sú z pohľa­du ame­ric­kých spo­loč­nos­tí naj­mä pozí­cie v oblas­ti vývo­ja (od full-stack, mobil­né apli­ká­cie, dis­tri­bu­ova­né sys­té­my až výskum ako machi­ne lear­ning či ume­lá inte­li­gen­cia) a v men­šej mie­re desig­nu (UX/UI a vizu­ál­ny). Prog­ram Star­Lif­tu je otvo­re­ný rov­na­ko aj pre busi­ness kan­di­dá­tov, i keď v ich prí­pa­de je pod­stat­ne nároč­nej­šie zís­kať pozí­ciu. Je dôle­ži­té, aby kan­di­dát mal už prak­tic­ké skú­se­nos­ti z prá­ce na neja­kom zau­jí­ma­vom a pre star­tu­py rele­vant­nom pro­jek­te s tým, že je pod­stat­né mať spra­co­va­né svo­je onli­ne port­fo­lio.

Samot­ný pro­jekt je zame­ra­ný na spo­lo­čen­ský prí­nos a sna­hou zakla­da­te­ľov Starf­Lif­tu je pre­to, aby bol aj dlho­do­bo udr­ža­teľ­ný. Z toh­to dôvo­du pôj­de maxi­mál­ne &fra­c14; stá­žis­tom zaro­be­ných peňa­zí nas­päť Star­Lif­tu a to na zais­te­nie cho­du pro­jek­tu. Samoz­rej­me Star­Lift sa vždy ubez­pe­čí, že kan­di­dát dostá­va dôs­toj­ný prí­jem na pobyt v USA.

Ak by ste mali záu­jem pri­hlá­siť sa do toh­to výni­moč­né­ho prog­ra­mu, nevá­haj­te podať si pri­hláš­ku. K žia­dos­ti sa dosta­ne­te na nasle­dov­nom lin­ku — http://starlift.org/apply. Bude­te mať mož­nosť pra­co­vať v naj­dy­na­mic­kej­šom a naji­no­va­tív­nej­šom pra­cov­nom pro­stre­dí na sve­te, v tech­no­lo­gic­kých a pre­stíž­nych spo­loč­nos­tiach v USA. Teraz už naozaj nemô­že­te ani sekun­du váhať :).

zdroj: tla­čo­vá sprá­va

Pridať komentár (0)