Startup predáva cudzincom lístky na svadobné obrady a dokázal vytvoriť skvelý biznis

Lenka Sidorová / 22. októbra 2018 / Biznis

zdroj: pixabay.com
  • Na svadbe sa dá slušne za­ro­biť, keď viete ako
  • In­dia uro­bila zo svo­jich tra­dí­cii per­spek­tívny biz­nis – sva­dobný tu­riz­mus

Za­tiaľ čo na Slo­ven­sku i os­tat­ných vy­spe­lej­ších kra­ji­nách sa zvyky vy­trá­cajú a svadby sú po­va­žo­vané za pre­ži­tok, v In­dii je to úplne inak. In­dické svadby sú známe svo­jou veľ­ko­le­pos­ťou a tra­dič­nos­ťou. Zá­bery, ktoré sa do­stanú do sveta, ne­chá­vajú ľudí v ne­mom úžase. Veľká časť In­dov je chu­dobná, no na­priek tomu in­ves­tujú do sva­dob­ného ob­radu vý­znamnú časť ma­jetku.

Každý rok si po­ve­dia svoje „Áno“ mi­li­ony pá­rov a ko­nečne pri­šiel nie­kto s ná­pa­dom, ako na tom za­ro­biť. Dá sa po­ve­dať, že v In­dii štar­tuje sva­dobná tu­ris­tika, ktorá môže zvý­šiť ces­tovný ruch v kra­jine. Stojí za tým star­tup, ktorý po­núka re­zer­vá­cie na tra­dičné in­dické ob­rady.

Aus­trál­ski ces­to­va­te­lia a blo­geri, Carly Ste­vens a jej par­tner Tim Go­wer za­pla­tili okolo 200 do­lá­rov za po­zvánku na dvoj­dňovú in­dickú svadbu pro­stred­níc­tvom star­tupu Join My Wed­ding. Ne­vesta Su­rabhi Chau­ha­nová, ma­na­žérka fondu z Dillí, mala na svadbe pri­bližne 400 hostí, pri­čom dvaja z nich boli títo blo­geri, kto­rých ni­kdy pred­tým ne­vi­dela.

In­dické páry zve­rej­ňujú pod­rob­nosti o svo­jich svad­bách na in­ter­nete a tu­risti z iných kra­jín si môžu kú­piť vstu­penku na ich svadby. Väč­šina z týchto pe­ňazí ide na účet páru, ale niečo si stiahne aj star­tup za spro­stred­ko­va­nie a pr­votnú biz­nis myš­lienku. „Keď sa nad tým za­mys­líte, nič iné ne­vys­ti­huje kul­túru tak, ako svadba, pre­tože sa tam stre­tá­vajú všetky kul­túrne prvky: lo­kálni ľu­dia, tra­dičné jedlá, zvyky, ob­le­če­nie, hudba, v pod­state každý pr­vok je tu prí­tomný,“ po­ve­dala pre CNBC spo­lu­za­kla­da­teľka star­tupu Orsi Pár­ká­ny­i­ová. Asi žia­den iný spô­sob do­vo­lenky ne­do­volí tak in­ten­zívne pre­žiť danú kul­túru, ako keď sa na chvíľu sta­nete sú­čas­ťou ro­diny s kon­zer­va­tív­nymi tra­dí­ciami v ich pria­mom pre­nose.

Pár­ká­ny­i­ová je pô­vo­dom Ma­ďarka, ktorá žila 11 ro­kov v Aus­trá­lii. Jej myš­lienka na star­tup Join my Wed­ding prišla, keď si uve­do­mila, že väč­šina za­hra­nič­ných tu­ris­tov nemá mož­nosť zú­čast­niť sa ex­tra­va­gant­nej in­dic­kej svadby, po­kiaľ nemá vy­bu­do­vané pria­teľ­stvo s mies­tymi. Pro­stred­níc­tvom star­tupu do­te­raz tu­risti nav­ští­vili už viac ako 100 in­dic­kých sva­dieb.

Kon­cept sva­dob­nej tu­ris­tiky ucho­pilo via­cero ces­tov­ných kan­ce­lá­rií, ktoré tu­ris­tom po­nú­kajú vlastné ba­líky žá­žit­kov. In­dický sva­dobný prie­my­sel má podľa od­bor­ní­kov sta­bilnú bu­dúc­nosť. V kra­jine sa to­tiž roz­rastá stredná trieda. Za je­diný rok sa na ob­ra­doch otočí pri­bližne 40 mi­liárd do­lá­rov.

„Po­kiaľ ide o in­dický sva­dobný trh, ras­tie kaž­do­ročne,“ po­ve­dal As­hish Bo­obna z Ferns N Pe­tals, veľ­kej sva­dob­nej agen­túry pre bo­ha­tých In­dov. Tak­mer každý sek­tor zís­kava za­kázky od sva­dob­ného prie­myslu: de­ko­rá­cia, jedlo, oša­te­nie, zá­bava,… atď.

Blo­gerku Ste­ven­sovú mla­do­man­že­lia do­konca prvý deň po­zvali na Mehndi – tra­dičný pred­sva­dobný ob­rad pre ro­dinu ne­vesty, čoho sa zvy­čajne účast­nia len blízki prí­buzní. Aus­trál­čanka sa údajne cí­tila ako sú­časť ro­diny. „Spo­mí­nam si na to, že keď som tam vchá­dzala, po­mys­lela som si, „je to ako film „. Bolo to veľmi pro­fe­si­onálne – nič, také som pred­tým na­vi­dela,“pre­zra­dila pre CNBC. Chau­ha­nová so Ste­ven­so­vou do­kocna udr­žujú kon­takt aj po svadbe.

Pridať komentár (0)