Star­tu­pové Slo­ven­sko sa roz­rástlo o nový inku­bá­tor. Zastre­šuje až 23 pro­jek­tov

Ráchel Matušková / 28. september 2015 / Tools a produktivita

Už dáv­nej­šie vieme, že Impact HUB chystá otvo­re­nie inku­bá­tora pre začí­na­júce pod­niky a v týchto dňoch k tomuto kroku už naozaj došlo. Dozviete sa koho vybrali a čo ich v inku­bá­tore čaká.

Pri­hla­so­va­nie do inku­bá­tora pre­bie­halo do konca augusta a cel­kovo do HUBu dora­zilo 147 pri­hlá­šok. Pri­hla­so­vať sa mohli pro­jekty v akej­koľ­vek fáze cel­kovo do 4 kate­gó­rií, vzde­lá­va­nie, ino­va­tívna služba alebo pro­dukt, green tech­no­logy a spo­lo­čen­sky pros­pešný pro­jekt. Potom zasadla porota a z takého veľ­kého objemu pri­hlá­šok vybrali 23 najv­hod­nej­ších pro­jek­tov. Inku­bá­tor sa spus­til 16. sep­tem­bra a vybrané pro­jekty už majú za sebou aj prvý works­hop. Niečo také ako ľahký roz­beh neča­kajte, inku­bá­tor začal hneď vo veľ­kom štýle, works­hop veno­vaný vali­dá­cii vie­dol Ken­neth Ryan, mana­ging par­tner KPMG.

Sme veľmi radi, že úvodný works­hop vie­dol práve Ken­neth, pro­jekty tak mali mož­nosť zís­kať hod­notnú spätnú väzbu a upria­miť pozor­nosť na naj­dô­le­ži­tej­šie aspekty pre úspech a roz­voj svojho star­tupu a pod­ni­ka­nia. Veľmi milo nás prek­va­pilo množ­stvo a kva­lita pro­jek­tov, ktoré sa uchá­dzali o účasť v inku­bá­tore. Utvr­dilo nás to v pre­sved­čení, že na Slo­ven­sku je veľa šikov­ných a ino­va­tív­nych ľudí, ktorí si zaslú­žia pro­fe­si­onálnu a dlho­dobú pod­poru,“ uvie­dol Bra­ni­slav Šmidt, co-foun­der Impact HUB Bra­ti­slava.

Keďže sa mohli pri­hla­so­vať pro­jekty v rôz­nych fázach vývoja, inku­bá­tor pobeží v dvoch stup­ňoch. Jeden pre pro­jekty, ktoré sú ešte len vo forme nápadu, idea stage, a druhý stu­peň pre roz­be­hnuté star­tupy.

Vybrané pro­jekty sa štar­tom inku­bá­tora vydali na náročnú troj­me­sačnú cestu. Čaká ich nie­koľko works­ho­pov, počas kto­rých budú roz­ví­jať svoje nápady, inšpi­ra­tívne stret­nu­tia s veľ­kými hráčmi a tiež men­to­ring. Ško­le­nia budú viesť esá z KPMG, Impact HUB Network, Lime­rock Advi­sory, Hillb­rid­ges, Maxman Con­sul­tants, ale aj ľudia z agen­túr ako Visi­bi­lity, Ui42, Big­Name The­ory a mnohí ďalší. Pár krát sa bude pra­co­vať aj počas víkendu, a to na brand iden­tity, UX ana­lýze, pod­ni­ka­teľ­ských plá­noch a dôraz sa bude klásť aj na pre­zen­tačné zruč­nosti.

Vďaka via­ce­rým kate­gó­riám pri pri­hla­so­vaní vznikla pekná kom­bi­ná­cia rôz­nych pro­jek­tov z abso­lútne odliš­ných oblastí . „Nech­celi sme vytvá­rať prog­ram len pre spo­lo­čen­sky zod­po­vedné pro­jekty, alebo IT či inú oblasť. My v HUBe veríme, že každý nápad, pro­jekt či star­tup by mal byť udr­ža­teľný, rie­šiť reálnu potrebu, a ide­álne, ak pri­tom všet­kom o niečo zlepší aj život v našej spo­loč­nosti. Spo­lo­čen­sky pros­pešné pro­jekty sa tak majú mož­nosť v praxi naučiť od komerč­nej­ších nápa­dov ako posta­viť biz­nis plán, a naopak, pod­ni­ka­teľ­ské rie­še­nia uvi­dia, čo je to sila komu­nity a ako sa dá vybu­do­vať značku aj vďaka spo­lo­čen­sky pros­peš­ným akti­vi­tám,“ dodáva ďal­šia zo zakla­da­te­ľov Impact HUBu Baška Kli­mek.

7.decembra 2015 je naplá­no­vané podu­ja­tie Final Pitch pred poro­tou, ktorá vybe­rie 3 naj­lep­šie pro­jekty inku­bá­tora. A tieto pro­jekty zís­kajú bene­fity vo výške 1000, 3000, 5000 EUR.

Ostatné pro­jekty, ktoré sa zúčast­nia mini­málne 80% prog­ramu, zís­kajú rôzne nie len finančné, bene­fity vo výške 500EUR od inku­bá­tora aj par­tne­rov. Všetky pro­jekty zís­kajú pra­covný pries­tor, rady a ško­le­nia pris­pô­so­bené ich situ­ácií a potre­bám, a nesku­točné množ­stvo kon­tak­tov, ktoré pove­dzme si pravdu, sú alfou a ome­gou úspe­chu a roz­voja tým správ­nym sme­rom.

A tu je zoznam tých šťast­ných, vybra­ných pro­jek­tov:

- Explain 3D
- Adbox.io
- Eko­čis­tičky
- TVAR Open Cre­a­tive Hub
- BIO pasívna foto­bi­ore­ak­to­rová fasáda
- Gene­rá­tor nále­zov
- UrbanS­pot
- 3D tlač kovov
- 4loan
- bedrooms.sk
- Bookin
- Akti­vi­zér
- Dea­fi­ni­tely clean
- Chem­Play
- Akva­po­nická farma
- Zero Waste Home
- Cir­Kus-Kus
- Prog­ram OCTAGO
- Memo­nik
- Hento toto!
- Flo­wers for Slo­va­kia
- Dobrá vec
- Luft cowor­king

Zdroj: ts

Pridať komentár (0)