Stovky dobrovoľníkov sa vybrali na Chopok. To, čo tam našli, je neuveriteľné

  • Plastové fľaše, igelitové tašky, plechovky, ale aj stratené kusy oblečenie
  • Toto všetko sa povaľuje po slovenskej lyžiarskej dominante - Chopku
  • Rok čo rok sa snažia aspoň z časti riešiť situáciu dobrovoľníci, v rámci projektu Zelený Chopok
chopok
slovakia.travel
  • Plastové fľaše, igelitové tašky, plechovky, ale aj stratené kusy oblečenie
  • Toto všetko sa povaľuje po slovenskej lyžiarskej dominante - Chopku
  • Rok čo rok sa snažia aspoň z časti riešiť situáciu dobrovoľníci, v rámci projektu Zelený Chopok

Milovníci hôr sa aj tento rok pustili do čistienia severnej a južnej strany hory. Na Bielej Púti zase pokračovali s výsadbou mladých stromčekov. Tá sa realizuje v spo­lu­práci s ur­bá­rom Ploš­tín, ktorý každý rok dodáva až 2-ti­síc ku­sov strom­ov, ako aj ná­ra­die na sa­de­nie. Zá­ro­veň pred sa­mot­nou vý­sad­bou dob­ro­voľ­ní­kov za­školil, nakoľko ide o fyzicky pomerne namáhavú prácu.

Veterné kalamity z posledných rokov zachovali na Chopku veľké škody. Aj vďaka dobrovoľníkom sa holé miesta postupne zalesňujú. Za posledné dva roky sa v rámci projektu podarilo vysadiť viac ako 4-tisíc stromov.

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: slovakia.travel

Do kopcov tento september vybehlo spolu 308 ľudí, ktorí vyzbierali 8 ton kamenia, niekoľko desiatok vriec odpadu a na dvoch hektároch vyčistili lúky od haluziny. Na Chopok zavítalo aj 40 žiakov a 6 učiteľov z okolitých škôl.

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: slovakia.travel

Naj­ku­ri­óz­nej­šie úlovky boli dám­ska ka­belka a fľaša pra­vého fran­cúz­skeho šam­pan­ského. Po­zi­tívne je, že kaž­dým ro­kom po­čet vy­zbie­ra­ných od­pad­kov klesá. Kaž­do­ročne sa však uka­zuje, že tými naj­me­nej dis­cip­li­no­va­nými v ho­rách sú faj­čiari. Tí bežne od­ha­dzujú ohorky do snehu v dom­není, že to nič nie je. Keď to však takto denne urobí nie­koľko sto­viek ľudí, ide o špač­kovú zá­plavu, kto­rou za­hl­cu­jeme hory, kto­rými sa tak radi pý­šime.

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: slovakia.travel

„To­muto kopcu vďa­číme za veľa. Je hlav­ným cen­trom zim­ného tu­rizmu nášho re­gi­ónu aj Slo­ven­ska ako ta­kého a po­čet hostí a at­rak­ti­vita pre náv­štev­ní­kov Lip­tova mu ras­tie aj po zvy­šok roka, najmä cez letné práz­dniny. Hory sú pre mno­hých z nás lás­kou na celý ži­vot a ak mô­žeme, tak radi pri­lo­žíme po­mocnú ruku a ve­rím, že nad­chneme aj ďal­ších a stret­neme sa na kopci v ešte vyš­šom po­čte ako pred ro­kom,“ po­ve­dala ria­di­teľka Ob­last­nej or­ga­ni­zá­cie ces­tov­ného ru­chu RE­GION LIP­TOV Da­rina Bart­ková pre vi­sit­lip­tov.sk

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: slovakia.travel

Dobrou správou je, že v budúcnosti by chceli organizátori zaviesť podujatie dvakrát do roka – po zime a následne na jeseň pred novou sezónou, aby mohli milovníci hôr upratať aspoň časť neporiadku, ktorý sem turisti nanosia.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech