Štu­denti vytvo­rili náby­tok inšpi­ro­vaný slo­ven­skou ľudo­vou kul­tú­rou

Linda Cebrová / 23. mája 2016 / Zo Slovenska

Mladí dizaj­néri sa posta­rali o to, aby slo­ven­ské ľudové ume­nie a remeslá dostali hmotnú podobu. Stá­ro­čia využí­vané pred­mety zís­kali vďaka cit­li­vému a inte­li­gent­nému zásahu novú formu a pri­tom nestra­tili význam a ďalej roz­prá­vajú svoj prí­beh.

Výni­močný pro­jekt, výni­moční štu­denti alebo ako súčasný dizajn slo­ven­ské ľudové povesti roz­prá­val. Na Slo­ven­sku vzni­kol zau­jí­mavý pro­jekt Flo­wers for Slo­va­kia ako reak­cia na pro­ces vzde­lá­va­nia slo­ven­ských dizaj­né­rov u kto­rých pre­va­žujú skôr teore­tické zna­losti, než samotná prak­tická skú­se­nosť.

111

Idea vyroz­prá­vať prí­beh slo­ven­skej kul­túry pomo­cou dizajnu vznikla vďaka kre­a­tív­nym ria­di­te­ľom pro­jektu — Pet­rovi Olá­hovi, Lar­sovi Kem­pe­rovi a Micha­ele Lip­ko­vej. Pro­fe­si­onálni dizaj­néri a kon­zul­tanti sa roz­hodli “obda­ro­vať” štu­den­tov s výni­moč­ným talen­tom a kva­li­tami. Poskytli im svoje odborné skú­se­nosti a ponú­kajú im neopa­ko­va­teľnú prí­le­ži­tosť dostať ich dizaj­nové kon­cepty až k výrob­com.

Twist me — Šte­fan Nosko

f1

Bohaté zna­losti, jedi­nečné nápady zalo­žené na tra­dič­ných výrob­ných postu­poch oží­vajú v die­lach mla­dých návrhá­rov, ktorí svo­jou kre­a­ti­vi­tou obda­rú­vajú pre­dov­šet­kým Slo­ven­sko. Pro­stred­níc­tvom plat­formy Flo­wers for Slo­va­kia pod­po­rujú miestnu dizaj­novú pro­duk­ciu a posil­ňujú národné pove­do­mie, ktoré ožíva cez prí­behy jed­not­li­vých pro­duk­tov.

Trough Chairs — Teré­zia Rap­ča­nová

f2

Svedčí o tom aj prvá kolek­cia skla Handle with Care z roku 2011. Témou dva­nás­tich skle­ne­ných objek­tov sa stali slo­ven­ské povesti a roz­právky. Flo­wers for Slo­va­kia vo svo­jej dlho­do­bej vízii prak­tic­kého vzde­lá­va­nia naďa­lej pokra­čuje.

Veľký úspech zožal pro­jekt Lost & Found, ktorý zalo­žili spo­ločne so zná­mou švaj­čiar­skou nábyt­kár­skou fir­mou Vitra. Výsled­kom spo­lu­práce je uni­kátna kolek­cia nábytku a inte­ri­é­ro­vých dopl­n­kov, ktorá vznikla počas týž­den­ného works­hopu v Ban­skej Štiav­nici.

Bro­ken — Soňa Otiep­ková

f3

Hlav­ným cie­ľom pät­nás­tich vybra­ných štu­den­tov bolo ten­to­krát pre­pá­ja­nie tra­dič­ných typov slo­ven­ského ľudo­vého nábytku s neza­me­ni­teľ­nou este­ti­kou pro­duk­tov Vitra. Autori spolu s lek­tormi otvo­rene dis­ku­to­vali o dôle­ži­tosti zacho­va­nia výrob­ných postu­pov a inšpi­rá­cie, ktoré vychá­dzajú z pôvod­ných reme­sel­ných tech­ník a robia z výsled­ného diela auten­tický rýdzo slo­ven­ský pro­dukt po ide­ovej, ale aj for­mál­nej stránke.

McTatra — Mar­tin Žabka

f4

V kolek­cii náj­deš pre­važne dre­vený náby­tok. Sto­ličky, lavice, stoly, úložné skrinky, či dokonca det­ská kolíska pre­šli dôklad­nou rekon­štruk­ciou, aby boli nie len vizu­álne atrak­tívne, ale pre­dov­šet­kým plne funkčné.

Ak si strá­vil aspoň jedny práz­dniny u tvo­jej sta­rej mamy, možno ti nebudú cudzie a doká­žeš roz­poz­nať v netra­dič­ných spo­je­niach aj via­ceré pra­covné nástroje, ktoré boli pôvodne určené hlavne ženám na spra­co­vá­va­nie konope a ľanu, naví­ja­nie pria­dze, múte­nie masla, mie­se­nie cesta alebo zabí­jačku

Nest — Natá­lia Hoosová

f5

Každý kus nábytku z tejto kolek­cie roz­práva auten­tický prí­beh o kra­jine, zvy­koch, ľuďoch a teda o Slo­ven­sku. Cez netra­dičné média, v tomto prí­pade moderný dizajn sme schopní zis­tiť veľa o našom vlast­nom pôvodeporo­zu­mieť naším hod­no­tám.

Home Office — Vlasta Kubu­šová

f6

Naša kra­jina si zaslúži určite viac pro­jek­tov tohoto typu. Pro­jekty s pri­da­nou hod­no­tou, vďaka kto­rým môžeme posta­viť budúc­nosť kra­jiny na his­to­ric­kých hod­no­tách a tak, aby si Slo­ven­sko zacho­valo uni­kát­nosť sebe vlastnú. Sme predsa, už aj ofi­ciálne kra­ji­nou dob­rých nápa­dov, takže by to nemal byť žia­den prob­lém.

zdroj:f4sk.com zdroj foto­gra­fií: f4sk.com 

Pridať komentár (0)