Štú­dia pred­po­ve­dá kolaps prie­my­sel­nej civi­li­zá­cie

Ľubica Račeková / 8. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pexels.com/pexels.com

Súčas­ná spo­loč­nosť skon­čí.

Tech­no­ló­gie sú síce skve­lý­mi pomoc­ník­mi tak­mer kaž­dé­ho člo­ve­ka, no ich život­nosť nie je trva­lá. Teraz nemys­lí­me to, ako dlho fun­gu­jú. Skôr to, koľ­ko celý boom oko­lo nich vydr­ží a neprí­de ku kolap­su. Ved­ci a sociál­ni akti­vis­ti už dlho varu­jú pred tým, že nerov­nosť v príj­moch, nerov­no­mer­né roz­de­le­nie bohat­stva, vyčer­pa­nie neob­no­vi­teľ­ných zdro­jov a nekon­tro­lo­va­ný popu­lač­ný rast by moh­li viesť ku kolap­su civi­li­zá­cie. Avšak mno­ho ľudí dote­raz tie­to tvr­de­nia pova­žo­va­lo za nemož­né. Nová štú­dia ved­cov z Uni­ver­zi­ty v Mary­lan­de a Uni­ver­zi­ty v Min­ne­so­te potvr­dzu­je toto apo­ka­lyp­tic­ké pro­roc­tvo. Prie­my­sel­ná spo­loč­nosť tak, ako ju pozná­me, pod­ľa nich skon­čí do nie­koľ­kých desať­ro­čí.

Podob­né pády spo­loč­nos­tí sa už v his­tó­rii sta­li, ved­ci teraz varu­jú, že nie­čo podob­né môže prí­sť opäť.

pexels.com

Ved­ci vidia v budúc­nos­ti dve ces­ty. Jed­nou je, že počas istej doby bude ešte chví­ľu všet­ko v poriad­ku. No napo­kon malý počet elít začne čer­pať ešte viac. A spô­so­bia tak ešte hor­ší hla­do­mor. Najprv medzi masa­mi ľudí a napo­kon aj medzi sebou. V tom­to prí­pa­de by teda za “koniec spo­loč­nos­ti” moh­li ľudia. V dru­hom prí­pa­de by to boli prí­rod­né zdro­je, kto­ré sa minú.

Aby sa zabrá­ni­lo tomu­to straš­né­mu kon­cu, ved­ci hovo­ria o nut­nej eko­no­mic­kej rov­nos­ti, zní­že­ní spot­re­by a o spra­vod­li­vej­šom pre­roz­de­ľo­va­ní zdro­jov. Pod­ľa nich by mala výro­ba ener­gie vychá­dzať z čis­tej­ších tech­no­ló­gií a využí­vať by sa mali skôr obno­vi­teľ­né zdro­je.

Zdroj: inhabitat.com Zdroj titul­nej foto: pexels.com

Pridať komentár (0)