Sve­to­bež­ka: apli­ká­cia do sve­ta

Rišo Néveri / 14. júla 2014 / Business

V októb­ri minu­lé­ho roku Minis­ter­stvo zahra­nič­ný­ch vecí a európ­sky­ch zále­ži­tos­tí SR pred­sta­vi­lo apli­ká­ciu Sve­to­bež­ka. Jej cie­ľom je pomá­hať obča­nom SR pri ces­te do zahra­ni­čia a poskyt­núť im základ­né infor­má­cie ohľa­dom kona­nia v kon­krét­ny­ch situ­áciá­ch. Vzhľa­dom k aktu­ál­nej dovo­len­ko­vej sezó­ne a jej uži­toč­nos­ti som sa Vám roz­ho­dol túto app­ku tro­cha pri­blí­žiť.

Aplikácia je bezplatná a dostupná pre zariadenia s operačným systémom iOS(iPhone) ako aj Android(s verziou 2.2+). Spustil som ju bezchybne aj na tablete s Androidom :). Odkazy na samotnú appku nájdete na konci článku.

 

Po prvom spustení aplikácie máte na výber zo 6 základných sekcií a to: V núdzi v zahraničí, Registrácia pred cestou, Cestovanie, V čom spočíva konzulárna pomoc, Stredisko pre pomoc občanom a Slovenské zastupiteľstvá. Jednotlivé sekcie obsahujú podrobnejšie informácie pre používateľa a v potrebných prípadoch aj priamo použiteľné relevantné kontakty ako telefónne číslo alebo emailovú adresu.

 

Svetobežka Vám odpovie na niektoré najzákladnejšie otázky ako napríklad: Ako konať pri Strate alebo krádeži finančných prostriedkov, čo spraviť v prípade zranenia a hospitalizácii, ba dokonca čo spraviť ak sa stanete obeťou obchodovania s ľuďmi v zahraničí… Pred samotnou cestou máte možnosť využiť registráciu čím poskytujete potrebné informácie orgánom, v prípade, že by ich potrebovali.

 

 

Pre “sviatočných” cestovateľov aplikácia poskytuje všeobecné rady a informácie ohľadom plánovania cesty, potrebných dokumentov, čo si zariadiť pred cestou ako napríklad poistenie. Za výnimočne užitočnú časť považujem zoznam slovenských veľvyslanectiev pre jednotlivé krajiny.

 

Poznámka redakcie: na dizajne je vidno, že to je appka z dielne Ministerstva, len pevne  dúfame, že jej vývoj nevyšiel na "tradičných" 1,5 milióna Eur!!!


Ak sa Vám blíži termín dovolenky odporúčam siahnuť po Svetobežke. Ušetríte si starosti a vyhľadávanie informácií, ktoré sa Vám jednoznačne zídu: 

 

Odkazy na stiahnutie aplikácie:

Google Play store:https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.inloop.mzv.systempomoci&hl=sk

iTunes store: https://itunes.apple.com/sk/app/svetobezka/id708142209?mt=8

 

 

 

Zdroj: mzv.sk

 

Pridať komentár (0)