Sve­to­bežka: apli­ká­cia do sveta

Rišo Néveri / 14. júl 2014 / Business

V októbri minu­lého roku Minis­ter­stvo zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tostí SR pred­sta­vilo apli­ká­ciu Sve­to­bežka. Jej cie­ľom je pomá­hať obča­nom SR pri ceste do zahra­ni­čia a poskyt­núť im základné infor­má­cie ohľa­dom kona­nia v kon­krét­nych situ­áciách. Vzhľa­dom k aktu­ál­nej dovo­len­ko­vej sezóne a jej uži­toč­nosti som sa Vám roz­ho­dol túto appku tro­cha pri­blí­žiť.

Apli­ká­cia je bez­platná a dostupná pre zaria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom iOS(iPhone) ako aj Android(s ver­ziou 2.2+). Spus­til som ju bez­chybne aj na tab­lete s Andro­idom :). Odkazy na samotnú appku náj­dete na konci článku.

Po prvom spus­tení apli­ká­cie máte na výber zo 6 základ­ných sek­cií a to: V núdzi v zahra­ničí, Regis­trá­cia pred ces­tou, Ces­to­va­nie, V čom spo­číva kon­zu­lárna pomoc, Stre­disko pre pomoc obča­nom a Slo­ven­ské zastu­pi­teľ­stvá. Jed­not­livé sek­cie obsa­hujú pod­rob­nej­šie infor­má­cie pre pou­ží­va­teľa a v potreb­ných prí­pa­doch aj priamo pou­ži­teľné rele­vantné kon­takty ako tele­fónne číslo alebo emai­lovú adresu.

Sve­to­bežka Vám odpo­vie na nie­ktoré naj­zá­klad­nej­šie otázky ako naprí­klad: Ako konať pri Strate alebo krá­deži finanč­ných pros­tried­kov, čo spra­viť v prí­pade zra­ne­nia a hos­pi­ta­li­zá­cii, ba dokonca čo spra­viť ak sa sta­nete obe­ťou obcho­do­va­nia s ľuďmi v zahra­ničí… Pred samot­nou ces­tou máte mož­nosť využiť regis­trá­ciu čím posky­tu­jete potrebné infor­má­cie orgá­nom, v prí­pade, že by ich potre­bo­vali.

Pre “svia­toč­ných” ces­to­va­te­ľov apli­ká­cia posky­tuje vše­obecné rady a infor­má­cie ohľa­dom plá­no­va­nia cesty, potreb­ných doku­men­tov, čo si zaria­diť pred ces­tou ako naprí­klad pois­te­nie. Za výni­močne uži­točnú časť pova­žu­jem zoznam slo­ven­ských veľ­vys­la­nec­tiev pre jed­not­livé kra­jiny.

Poznámka redak­cie: na dizajne je vidno, že to je appka z dielne Minis­ter­stva, len pevne dúfame, že jej vývoj nevy­šiel na “tra­dič­ných” 1,5 mili­óna Eur!!!


Ak sa Vám blíži ter­mín dovo­lenky odpo­rú­čam siah­nuť po Sve­to­bežke. Ušet­ríte si sta­rosti a vyhľa­dá­va­nie infor­má­cií, ktoré sa Vám jed­no­značne zídu: 

Odkazy na stia­hnu­tie apli­ká­cie:

Google Play store:https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.inloop.mzv.systempomoci&hl=sk

iTu­nes store: https://itunes.apple.com/sk/app/svetobezka/id708142209?mt=8

Zdroj: mzv.sk

Pridať komentár (0)