Tajom­stvo skve­lých drin­kov ukryté v tech­no­ló­giách

Tina Stremenova / 13. november 2014 / Business

Aj vám sa pri slove swim­ming­pool vybaví modrý nápoj? Určite ste už boli v poku­šení namie­šať si podobný drink doma. Bar­man­ské ume­nie vám však nie je veľmi blízke a tak naj­väč­ším výko­nom stále ostáva ľadová káva. Našťas­tie pre kok­te­i­lo­vých nad­šen­cov, už aj v tomto prí­pade vás zachráni smartp­hone.

B4R­M4N je apli­ká­cia, ktorá nepo­núka len recepty, ale sku­točne kon­tro­luje čo do pri­pra­vo­va­ného drinku dávate. Pro­stredníctvom špeciálne navr­hnutého sha­kera, ktorý s aplikáciou komu­ni­kuje cez blu­e­to­oth, kon­tro­luje presné dávky prísad a dokonca aj správne miešanie. Farebné led svetlo spolu so zvukmi aplikácie slúži ako odmerka a zabez­pečí, že nemu­síte neus­tále sle­do­vať mobil. Týmto zni­žuje prav­de­po­dob­nosť, že niečo poka­zíte. Ale v prí­pade, že radi ris­ku­jete, s B4R­M4N-om si viete namiešať a uložiť aj vlastné výtvory.

https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/002/755/801/61bab8123f758811c8ac6078025ccbc1_large.gif?1413533330

Momen­tálne pro­dukt zháňa finan­cie na Kicks­tar­teri a zdá sa, že je oň záu­jem. Samotná apli­ká­cia bude zadarmo, avšak pri­pravte sa zapla­tit za sha­ker. Podľa pred­po­kla­dov auto­rov sa bude cena pohy­bo­vať od 199 USDšpeciálna cena Kicks­tar­tera začína na 99 USD. Keď si ale spo­čí­tate čo všetko tento smart sha­ker obsa­huje, nezdá sa to až také drahé.

Má zabu­do­vaný sen­zor váhy, led svetlo, akce­le­ro­me­ter, izo­lo­vaný usb vstup pre nabí­ja­nie, baté­riu a samoz­rejme mik­ro­kon­trol­ler vďaka kto­rému to všetko fun­guje. Ak by sme k tomu pri­dali ešte fun­kciu tele­fo­no­va­nia, máme pomaly nový smartp­hone. :)

Je vidieť, že sa autori s dizaj­nom poriadne vyhrali. Apli­ká­cia má intuitívne a jed­no­duché UI, zatiaľ čo svie­tiaci sha­ker je pôso­bivý efekt sám o sebe. K tomu ešte pri­dajte promo video s roman­tic­kým prí­be­hom o zozná­mení sa nad drin­kom a vzniká v skutku zau­jí­mavý pro­dukt.

Otáz­kou je, kam tento pro­dukt zara­diť. Či ide skôr o zau­jí­mavú tech­no­lo­gickú hračku, alebo plno­hod­notnú súčasť kuchyne nie­kto­rých domác­ností. Koľko ľudí si doma mieša drinky a ako často? Ja by som B4R­M4NA určite rada vyskú­šala, na dru­hej strane som si istá, že by po týždni skon­čil v zabud­nutí. To je dosť dobrý dôvod nato, aby som svo­jich 200 eur minula rad­šej na nový moni­tor. Avšak koľko ľudí, toľko chutí. Jedno sa mu musí nechaťa to jeho jedič­nosť na trhu a lákavý dizajn. Tvor­com ori­gi­na­lita určite nechý­bala.

Takže využite prí­le­ži­tosťa a staňte sa pro­fe­si­onál­nym bar­ma­nom! Nikto predsa nemusí vedieť, že za vaším talen­tom stojí mobilná apli­ká­cia.

Zdroj: kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)