Tesla: Boli sme aro­gantní a pri­dali sme do Modelu X pri­veľa nových tech­no­ló­gií

Rišo Néveri / 5. apríla 2016 / Business

Iba pár dní po pred­sta­vení nového Modelu 3 a neuve­ri­teľ­nom počte pre­dob­jed­ná­vok, ktoré Tesla na svoj naj­novší elek­tro­mo­bil pri­jala, čelí auto­mo­bilka kri­tike zo strany médií a ana­ly­ti­kov.

Celo­roč­ným cie­ľom spo­loč­nosti je dodať 80 až 90-tisíc auto­mo­bi­lov, čo sa jej zatiaľ úplne nedarí. Aby počet dodr­žala, oča­ká­valo sa od nej, a sama vyhlá­sila, že v prvom kvar­táli dodá mini­málne 16 000 vozi­diel. Toto číslo sa však zasta­vilo na 14 820. Aby svoj cieľ spl­nila, najb­liž­šie dva kvar­tály musí toto číslo narásť alebo ju čaká veľmi ťažký koniec roka, v kto­rom bude nútená dodať odha­dom okolo 35 000 áut.

2

foto: theverge.com

Prečo sa to stalo?

Z cel­ko­vého počtu doda­ných auto­mo­bi­lov bolo 12 420 Mode­lov S a iba 2400 Mode­lov X,” tvrdí hovorca Tesly a na obranu spo­loč­nosti dodáva, že počet auto­mo­bi­lov v prvom kvar­táli bol až o 50% vyšší, ako v rov­na­kom období minu­lého roku. “Všetko pokra­čuje podľa plá­nov a svoj ročný pred­po­klad spl­níme.”

Vin­ní­kom je SUV Model X. “Nižší počet doda­ných áut bol výrazne ovplyv­nený nedo­ru­če­nými súčias­t­kami od via­ce­rých našich doda­va­te­ľov. Výpa­dok trval navyše oveľa dlh­šie, ako to naši dodá­va­te­lia tvr­dili. Hneď po vyrie­šení týchto prob­lé­mov sa výroba a počet doda­ných auto­mo­bi­lov dostali na správnu trať.”

Elon a jeho tím si však ten­to­krát uško­dili aj sami, čo pri­zná­vajú. “Boli sme aro­gantní a do prvej gene­rá­cie Modelu X sme pri­dali pri­veľa nových tech­no­ló­gií. Záro­veň sme však pre­ce­nili dodá­va­te­ľov, ktorí oča­ká­va­nia nedo­ká­zali spl­niť. Ide­álne by bolo, keby sme doká­zali všetky súčias­tky vyro­biť interne. Na to však nemáme dosta­točné kapa­city” 

teslaa

foto: Tesla Motors

Väč­šinu zrejme napadne, že keď Tesla nestíha teraz, čo bude robiť, keď chce dodať tak­mer 300 000 pre­dob­jed­na­ných Mode­lov 3?

Spo­loč­nosť sa vyjad­rila, že sa zame­rala na vyrie­še­nie všet­kých prob­lé­mov, ktoré by sa v budúc­nosti opa­ko­vať už nemali. Elon je napriek svojmu skrom­nému vystu­po­va­niu známy svo­jím ráz­nym (a hla­si­tým) rie­še­ním prob­lé­mov. Práve preto verím, že sa prob­lémy nebudú opa­ko­vať a svo­jej Tesly sa zákaz­níci doč­kajú včas.

1

foto: Tesla Motors

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)