Tesla pred­sta­vila lac­nejší Model S — do hry sa vra­cia S 60 a 60D

Rišo Néveri / 9. júna 2016 / Business

Sedan na elek­trický pohon, kto­rým sa spo­loč­nosť Tesla Motors pre­slá­vila po celom svete — Model S60 vstáva z mŕt­vych.

Tesla dnes pred­sta­vila 2 sta­ro­nové, ale hlavne lac­nej­šie Modely S 60 a 60D. Lac­nejší S 60 stojí $66 000, má zadný pohon, maxi­málnu rých­losť 209 km/h, zrýchli z 0 na 100 km/h za 5,5 sekundy a na jedno nabi­tie dokáže prejsť (podľa spo­loč­nosti) až 337 kilo­met­rov.

Drahší z bra­tov — Model S 60D stojí $71 000 dolá­rov, má pohon všet­kých kolies, dojazd 350 kilo­met­rov a zrých­liť z 0 na 100 dokáže za 5,2 sekundy. Oba modely sú už online a zákaz­níci si ich môžu zo stránky Tesla Motors objed­nať.

tesla_model_s_60_startitup_models

Čo sa týka výbavy, oba modely sú vyba­vené hard­vé­rom Auto­pi­lota, ten je však soft­vé­rovo zablo­ko­vaný a na odblo­ko­va­nie je treba pri­ho­diť 3000 dolá­rov.

Nie je to tak dávno, čo Tesla zme­nila dizajn sedanu. Model S dostal v apríli novú masku, nové LED svet­lo­mety, rých­lej­šie nabí­ja­nie baté­rií a sys­tém fil­trá­cie vzdu­chu z Modelu X, ktorý je schopný pasa­žie­rov ochrá­niť pred bio­lo­gic­kými zbra­ňami. Tieto novinky majú dva dostup­nej­šie modely už v základ­nej výbave.

Číslo 60 v názve modelu značí kapa­citu jeho baté­rie, čiže 60 kWh. V sku­toč­nosti je však v aute zabu­do­vaná baté­ria s kapa­ci­tou 75 kWh, ale Tesla tu znova pou­žila svoju soft­vé­rovú “bránu” a väč­šiu kapa­citu odo­mkne za popla­tok $9000. Táto väč­šia kapa­cita dodá elek­tro­mo­bilu až o 19% zvý­šený dojazd.

tesla_model_s_60_startitup_kWh

Je skvelé vidieť, ako soft­vér mení auto­mo­bily. Iba si to pre­stav: Kúpiš základnú výbavu a neskôr, ak budeš mať pros­triedky si func­kie jed­no­du­cho dokú­piš. Jed­no­du­ché ako na smart­fóne. Je však vidieť, že Tesla myslí nie len na zákaz­níka aj na biz­nis, keby jej nešlo o cenu, na 60 kWh model by sa s vykaš­ľali a jen­do­du­cho by zní­žili cenu modelu s vyš­šou kapa­ci­tou.

Zdroj: Theverge.com, zdroj foto­gra­fií: Tesla

Pridať komentár (0)