Tím desať­roč­ných slo­ven­ských ško­lá­kov vyrie­šil prob­lém kaž­dé­ho psič­ká­ra

Jakub Jablonický / 25. júla 2016 / Zo Slovenska

Pes si nevy­be­rá. Potre­bu­je vyven­čiť bez ohľa­du na poča­sie. Čas­to to zna­me­ná, že na lab­kách domov done­sie pri­naj­lep­šom bla­to, pri­naj­hor­šom… A čis­tiť to nie je žiad­na zába­va.

Tím desať­roč­ných žia­kov z košic­kej základ­nej ško­ly Park Ange­li­num vymys­lel na ten­to prob­lém rie­še­nie s náz­vom Wash­Dog. Wash­Dog je v pod­sta­te vanič­ka, kto­rá je nadi­zaj­no­va­ná tak, aby tvoj­mu štvor­no­hé­mu spo­loč­ní­ko­vi špi­na­vé lab­ky jed­no­du­chým spô­so­bom umy­la a vysu­ši­la. Špi­na­vá voda potom odte­čie do zásob­ní­ka a ty si ušet­ríš ner­vy a špi­na­vé ute­rá­ky.

Ško­lá­ci Wash­Dog vymys­le­li v rám­ci prog­ra­mu iKid – Inno­va­ti­ve Kid Slo­va­kia, za kto­rým sto­jí ria­dia­ci par­tner KPMG Ken­neth Ryan. „Som pre­sved­če­ný, že tre­ba pod­po­ro­vať mla­dých ľudí v tom, aby sa sna­ži­li kon­štruk­tív­ne zlep­šo­vať exis­tu­jú­ci stav vecí. Začať s tým až na uni­ver­zi­te však môže byť nesko­ro,“ hovo­rí.

detske-start-upy-to-vedia-dospelym-natriet-13

Prog­ram iKid fun­gu­je už štvr­tý rok a dote­raz so doň zapo­ji­lo už 250 detí s 1700 nápad­mi na pod­ni­ka­nie. Z nich bolo potom vytvo­re­ných 44 funkč­ných pro­to­ty­pov. Okrem Wash­Dog je to naprí­klad vyhrie­va­ný vešiak od žia­kov zo ZŠ Rudol­fa Dilon­ga v Trs­te­nej ale­bo samo­obs­luž­ný sto­jan pre cyk­lis­tov od tímu zo ZŠ M. R. Šte­fá­ni­ka v Ivan­ke pri Duna­ji.

V rám­ci iKid si tímy šty­roch až šies­tich detí vyskú­ša­jú brains­tor­ming nápa­dov na rie­še­nie prob­lé­mov, s kto­rý­mi sa stre­tá­va­jú. Násled­ne spra­via pries­kum trhu a iden­ti­fi­ku­jú záu­jem poten­ciál­nych zákaz­ní­kov. Po vytvo­re­ní funkč­né­ho pro­to­ty­pu sa tímy pus­tia do mar­ke­tin­gu svoj­ho pro­duk­tu a pre­zen­tá­cie pred inves­tor­mi.

detske-start-upy-to-vedia-dospelym-natriet

Tímy detí sú vede­né uči­teľ­mi, no kla­sic­ké peda­go­gic­ké prak­ti­ky tu nenáj­deš. „Uči­teľ tím koor­di­nu­je, má pre­hľad, do kto­rej fázy vstu­pu­je, koľ­ko by sa jej mal veno­vať. Ale neho­vo­rí deťom, čo majú robiť. Skôr im kla­die otáz­ky, aby deti mali pocit, že na to priš­li samy,“ vysvet­ľu­je pro­jek­to­vá mana­žér­ka KPMG Karin Stan­ka­y­o­vá.

Uči­teľ­ka víťaz­né­ho tímu Moni­ka Haš­čá­ko­vá hovo­rí, že kla­sic­ká rola uči­te­ľa, zade­fi­no­va­ná nie­ke­dy v minu­lom sto­ro­čí, dnes už strá­ca svoj význam.Vte­dy bol uči­teľ tým, kto ponú­kal infor­má­cie a vedo­mos­ti. Dnes si deti vyhľa­da­jú infor­má­ciu skôr, ako ju my vylo­ví­me z pamä­ti.“

detske-start-upy-to-vedia-dospelym-natriet-3

Prog­ra­my ako iKid uka­zu­jú, že v 21. sto­ro­čí je omno­ho dôle­ži­tej­šie dať deťom pries­tor na využi­tie a usmer­ne­nie ich pri­ro­dze­nej kre­a­ti­vi­ty, než kla­sic­ké memo­ro­va­nie suchých fak­tov. Skú­se­nos­ti s rie­še­ním reál­nych prob­lé­mov a prí­pad­né pou­če­nie sa z neús­pe­chu budú pre dneš­nú gene­rá­ciu urči­te cen­nej­šie, ako rok úmr­tia Ľudo­ví­ta XVI.

Zdroj foto­gra­fií: KPMG

Pridať komentár (0)