Tím desať­roč­ných slo­ven­ských ško­lá­kov vyrie­šil prob­lém kaž­dého psič­kára

Jakub Jablonický / 25. júla 2016 / Zo Slovenska

Pes si nevy­berá. Potre­buje vyven­čiť bez ohľadu na poča­sie. Často to zna­mená, že na lab­kách domov done­sie pri­naj­lep­šom blato, pri­naj­hor­šom… A čis­tiť to nie je žiadna zábava.

Tím desať­roč­ných žia­kov z košic­kej základ­nej školy Park Ange­li­num vymys­lel na tento prob­lém rie­še­nie s náz­vom Wash­Dog. Wash­Dog je v pod­state vanička, ktorá je nadi­zaj­no­vaná tak, aby tvojmu štvor­no­hému spo­loč­ní­kovi špi­navé labky jed­no­du­chým spô­so­bom umyla a vysu­šila. Špi­navá voda potom odte­čie do zásob­níka a ty si ušet­ríš nervy a špi­navé ute­ráky.

Ško­láci Wash­Dog vymys­leli v rámci prog­ramu iKid – Inno­va­tive Kid Slo­va­kia, za kto­rým stojí ria­diaci par­tner KPMG Ken­neth Ryan. „Som pre­sved­čený, že treba pod­po­ro­vať mla­dých ľudí v tom, aby sa sna­žili kon­štruk­tívne zlep­šo­vať exis­tu­júci stav vecí. Začať s tým až na uni­ver­zite však môže byť neskoro,“ hovorí.

detske-start-upy-to-vedia-dospelym-natriet-13

Prog­ram iKid fun­guje už štvrtý rok a dote­raz so doň zapo­jilo už 250 detí s 1700 nápadmi na pod­ni­ka­nie. Z nich bolo potom vytvo­re­ných 44 funkč­ných pro­to­ty­pov. Okrem Wash­Dog je to naprí­klad vyhrie­vaný vešiak od žia­kov zo ZŠ Rudolfa Dilonga v Trs­te­nej alebo samo­obs­lužný sto­jan pre cyk­lis­tov od tímu zo ZŠ M. R. Šte­fá­nika v Ivanke pri Dunaji.

V rámci iKid si tímy šty­roch až šies­tich detí vyskú­šajú brains­tor­ming nápa­dov na rie­še­nie prob­lé­mov, s kto­rými sa stre­tá­vajú. Následne spra­via pries­kum trhu a iden­ti­fi­kujú záu­jem poten­ciál­nych zákaz­ní­kov. Po vytvo­rení funkč­ného pro­to­typu sa tímy pus­tia do mar­ke­tingu svojho pro­duktu a pre­zen­tá­cie pred inves­tormi.

detske-start-upy-to-vedia-dospelym-natriet

Tímy detí sú vedené uči­teľmi, no kla­sické peda­go­gické prak­tiky tu nenáj­deš. „Uči­teľ tím koor­di­nuje, má pre­hľad, do kto­rej fázy vstu­puje, koľko by sa jej mal veno­vať. Ale neho­vorí deťom, čo majú robiť. Skôr im kla­die otázky, aby deti mali pocit, že na to prišli samy,“ vysvet­ľuje pro­jek­tová mana­žérka KPMG Karin Stan­ka­y­ová.

Uči­teľka víťaz­ného tímu Monika Haš­čá­ková hovorí, že kla­sická rola uči­teľa, zade­fi­no­vaná nie­kedy v minu­lom sto­ročí, dnes už stráca svoj význam.Vtedy bol uči­teľ tým, kto ponú­kal infor­má­cie a vedo­mosti. Dnes si deti vyhľa­dajú infor­má­ciu skôr, ako ju my vylo­víme z pamäti.“

detske-start-upy-to-vedia-dospelym-natriet-3

Prog­ramy ako iKid uka­zujú, že v 21. sto­ročí je omnoho dôle­ži­tej­šie dať deťom pries­tor na využi­tie a usmer­ne­nie ich pri­ro­dze­nej kre­a­ti­vity, než kla­sické memo­ro­va­nie suchých fak­tov. Skú­se­nosti s rie­še­ním reál­nych prob­lé­mov a prí­padné pou­če­nie sa z neús­pe­chu budú pre dnešnú gene­rá­ciu určite cen­nej­šie, ako rok úmr­tia Ľudo­víta XVI.

Zdroj foto­gra­fií: KPMG

Pridať komentár (0)