To naj­lep­šie z lon­dýn­skej scény: Hailo — taxi na pár ťukov

Simona Kusalova / 12. marec 2014 / Business

Lon­dýn­sky star­tup Hailo učí met­ro­poly, ako môže byť ces­to­va­nie taxí­kom rých­lej­šie, bez­peč­nej­šie a pohodl­nej­šie.

Pon­de­lok večer, tak­mer pol­noc. Vystu­pu­jem na upr­šanú Liver­pool Street z auto­busu, kto­rým som sa opäť raz dote­ri­gala zo Stans­tedu a tra­súc sa v kabáte upo­ko­ju­jem sa, že od postele ma delí už len nie­koľko kilo­met­rov. Bežný sce­nár. Pred rokom by som sa zmie­rila s tým, že cesta domov zna­mená ešte mini­málne jeden pre­stup na Tube, šlia­pa­nie pol kilo­metra na môj doub­le­dec­ker alebo zúfalé vyvo­lá­va­nie taxis­luž­bám. Dnes som pohodl­nej­šia a vďaka appke Hailo je domov vzdia­lený len na pár ťukov.

Lon­dýn­ske Hailo je tak tro­chu revo­lú­cia v ces­to­vaní taxíkmi. Žiadne máva­nie upro­stred ulice, žiadne čaka­nie na lin­kách. Vďaka appke si taxík pri­vo­láte doslova zopár dotykmi na svo­jom smart­fóne (samoz­rejme za pred­po­kladu, že v okolí je voľný taxi­kár). Nemu­síte sa dovo­lá­vať nie­koľ­kým spo­loč­nos­tiam a čakať, kým ope­rá­torka pia­ty­krát zopa­kuje, kde sa nachá­dzate. Appka pozná vašu aktu­álnu polohu a osloví tak taxi­ká­rov, ktorí sú práve neďa­leko vás. Ba čo viac, ako­náhle vás taxík potvrdí ako zákaz­níka, vidíte aj vy jeho polohu na mape. Žiadne vyhlia­da­nie “strie­bor­nej Fabie” spoza rohu (pri brit­ských black cabs by to ani nešlo). Svoj taxík sle­du­jete v reál­nom čase na mape, až kým neza­staví pri vás s veľ­kými nápismi Hailo.

Pre váš dobrý pocit Hailo využíva iba licen­co­va­ných taxi­ká­rov. Pre dobrý pocit taxi­ká­rov využíva sofis­ti­ko­vaný sys­tém platby, ktorý si kon­krétnu sumu za jazdu str­háva priamo z vašej kre­dit­nej karty a posiela ju taxi­ká­rovi. Ak by ste však boli zo sta­rej školy, v mno­hých mes­tách je mož­nosť pla­tiť aj v hoto­vosti.

Zdroj: Hailocab.com

Hailo je úspešné hlavne vďaka svo­jim vychy­táv­kam a dob­rému nápadu, na kto­rom stojí. Ten sa páči nie­len pou­ží­va­te­ľom, ale aj inves­to­rom — mimo­cho­dom rov­na­kým ľuďom, ktorí pod­po­rili aj Face­book, Four­squ­are, Twit­ter, Tum­blr alebo Skype. Hailo dote­raz zís­kalo v inves­tí­ciách viac ako 36 mili­ó­nov Eur a aj vďaka tomu je dnes, tri roky od zalo­že­nia, dostupné nie­len v Európe, ale aj v Sever­nej Ame­rike a Ázii.

Dobrý obsah by sa však ťažko zmo­hol na taký úspech bez vhod­ného obalu. Zakla­da­te­lia Hailo vedeli, že bez dob­rého dizajnu pro­jekt nemá zmy­sel, a tak na ňom pra­co­val 70-členný in-house tím, vrá­tane návrhá­rov z Googlu.

Hailo sa však nesús­tre­ďuje iba na user expe­rience z pohľadu koneč­ných zákaz­ní­kov — ich cie­ľov­kou sú rov­nako aj samotní taxi­kári. Preto ich do pro­cesu zapá­jali od počiatku (koniec kon­cov, traja zo zakla­da­te­ľov boli povo­la­ním taxi­kári), aby im pomohli pocho­piť gro biz­nisu, prob­lémy, ktoré rie­šia, a aby samotná appka fun­go­vala rov­nako dobre aj pre nich.

Z pohľadu taxi­ká­rov teda nejde iba o appku kešu­júcu zákaz­ní­kov, ale komu­nitnú plat­formu. Vodiči môžu medzi sebou zdie­ľať tipy, ako sa vyhnúť veľ­kej pre­mávke, alebo sha­ro­vať eventy, ktoré im môžu pri­niesť viac zákaz­ní­kov.

Sim Kusa­lova 

Pridať komentár (0)