Top 10 apli­ká­cií pre štu­den­tov

Alexandra Dulaková / 31. augusta 2015 / Business

Nový škol­ský rok je tu a my sme sa túto, pre mno­hých čiernu hodinku roz­hodli všet­kým ško­lo­po­vin­ným sprí­jem­niť. Pri­ná­šame top 10 apli­ká­cií, ktoré mesiace strá­vené dra­ním lavíc zjed­no­du­šia, zrých­lia, alebo ich jed­no­du­cho pomôžu pre­žiť

Či už sa vra­ciaš na strednú, začí­naš výšku, alebo už máš nejaký ten roč­ník za sebou, tieto apli­ká­cie pomôžu s orga­ni­zá­ciou, orien­tá­ciou, vzde­lá­va­ním a trá­ve­ním voľ­ného času. Pomo­cou nich spoz­náš nie­len spô­soby, ako si zjed­no­du­šiť prácu, ale aj nové miesta a ľudí. A to sa zíde rov­nako tým, čo práve dora­zili do cel­kom nového mesta alebo kra­jiny, ako aj tým, ktorí tú domácu ešte nestihli poriadne pre­skú­mať.

1. Duolingo

Ak si nebo­daj pri­šiel do kra­jiny bez zna­losti miest­neho jazyka, nezú­faj, aj na to exis­tuje apli­ká­cia. Rov­nako ju môžu využiť aj tí, ktorí ostali doma a jed­no­du­cho sa chcú veno­vať nie­čomu per­spek­tív­nemu. Duolingo ponúka lek­cie anglič­tiny, nemčiny, fran­cúz­štiny, špa­niel­činy, por­tu­gal­činy, talian­činy, holandš­tiny, dán­štiny, či švédš­tiny, pri­čom tré­nuje výslov­nosť, gra­ma­tiku, písa­nie, skladbu viet a slovnú zásobu. Všetko pre­bieha hra­vou for­mou, takže nuda nehrozí. 

Cena: zadarmo, vyš­šie lek­cie sú ale spo­plat­nené

2. Scan­ner Pro

Nemáš po ruke ske­ner? Nevadí! Stačí si doku­ment odfo­tiť pomo­cou tejto apli­ká­cie, pop­rí­pade ho doň len vlo­žiť, a tá ho okam­žite kon­ver­tuje na edi­to­va­teľný pdf doku­ment – vo vyso­kej kva­lite. 

Cena: 3,99 dolá­rov

3. Wun­der­list

Apli­ká­cií, ktoré orga­ni­zujú úlohy a zada­nia, je na trhu mnoho. Wun­der­list je predsa len výni­močný, pre­tože je nezvy­čajne pre­hľadný, môžeš si pomo­cou neho vytvo­riť via­cero pro­jek­tov a zozna­mov a dokonca si ho pre­po­jiť s Wun­der­lis­tmi ostat­ných, pokiaľ pra­cu­ješ na sku­pi­no­vých pro­jek­toch. Jeho podoba sa dá upra­viť podľa žela­nia.

Cena: zadarmo

4. RefME

Na slo­ven­ských ško­lách na zdroje a ich korektné udá­va­nie podľa medzi­ná­rod­ných smer­níc až tak nedo­hlia­dajú, no na zahra­nič­ných uni­ver­zi­tách hrozí za ich nesprávne zada­nie či dokonca pla­giá­tor­stvo aj vyha­dzov. Preto si rad­šej pomôž apli­ká­ciou, ktorá dokáže všetky formy zdro­jov auto­ma­ticky zora­diť podľa sys­té­mov Har­vard, Chia­cago, MLA, APA a mno­hých ďal­ších.

Cena: zadarmo 

5. Sleep Cycle

Pre všet­kých spach­to­šov, ktorí sa naj­viac zo všet­kého na začiatku škol­ského roka desia sko­rého spá­va­nia. Apli­ká­cia zala­ny­zuje tvoj cyk­lus spánku a bude ťa podľa toho vedieť zobu­diť v tom správ­nom čase – ani pri­skoro, ani prí­liš neskoro. Po zobu­dení sa budeš cítiť ide­álne oddýc­hnutý.

Cena: 0,99 dolára

6. Level

Peniaze a ich míňa­nie sú kame­ňom úrazu pre mno­hých štu­den­tov jed­no­du­cho preto, lebo si svoje zásoby a výdavky neve­dia odkon­tro­lo­vať. Level sa pri­pojí na tvoje ban­kové účty a kre­ditky a bude ich v apli­ká­cii moni­to­ro­vať. Podľa pra­vi­del­ných účtov a výdav­kov určí, koľko by si mal pra­vi­delne míňať.

Cena: zadarmo

7. Viamo

Keď aj peniaze sú, ale zrovna nie v hoto­vosti, pomôže apli­ká­cia momen­tálne dostupná pre Tatra Banku, VÚB a Zuno Banku. Rýchlo a jed­no­du­cho si len pomo­cou tele­fón­neho čísla môžete medzi sebou posie­lať peniaze z účtu. V zahra­ničí exis­tujú via­ceré ekvi­va­lenty, naprí­klad ame­rický Squ­are Cash.

Cena: zadarmo

8. Spo­tify Pre­mium

Pre štu­den­tov exis­tuje 50 per­centná zľava na pred­platné, ktoré ti otvorí brány do sveta všet­kej hudby, vlast­ných pla­y­lis­tov, rôz­nych rádií, a to všetko dokonca aj bez wifi. 

Cena: pre štu­den­tov 4,99 dolá­rov mesačne

9. Four­squ­are

Najmä pre tých, ktorí sú na novom mieste, môže byť Four­squ­are skve­lým pomoc­ní­kom pri hľa­daní nových reštau­rá­cií, barov, kaviarní, či pod­ni­kov. Podľa vlast­ných náro­kov ti apli­ká­cia vyhľadá len miesta, ktoré sa ti budú páčiť.

Cena: zadarmo

10. Drop­pie

Slo­ven­skú apli­ká­ciu poznajú už aj vo svete, a tak môžeš nových ľudí spoz­nať aj v novom meste. Stačí si ju stiah­nuť a ísť sa nezá­väzne prejsť po meste. Možno budeš prí­jemne prek­va­pený, na koho všet­kého natra­fíš. No a predsa sa blíži back to school a slo­ven­ské školy sú ide­ál­nym mies­tom na spoz­ná­va­nie nových spo­lu­žia­kov v úplne iných trie­dach a roč­ní­koch. Stačí, že v jedálni drop­neš fotku, nie­kto iný ti ju vyz­dvihne a zvy­šok je už potom na vás.

Cena: zadarmo

Zdroj: techin­si­der

Pridať komentár (0)