Toto je suma, ktorú by si Neymarovi musel zaplatiť, aby na Instagrame propragoval tvoj produkt

Mária Ambrozová / 9. januára 2019 / Biznis

  • Pred­stav si, že sa jed­no­du­cho od­fo­tíš v tvo­jej ob­ľú­be­nej bunde alebo pri tom, ako špor­tu­ješ a zrazu ti na účet pri­budne pekný ba­lík pe­ňazí
  • Práve dnešná doba so­ciál­nym sie­ťam praje a značky sa o hviezd­nych in­flu­en­ce­rov do­slova bijú
  • So 100-mi­li­ónmi fa­nú­ši­kov na účte sa veru ur­čite ob­cho­duje dobre
zdroj: Instagram/neymarjr, kyliejenner
  • Pred­stav si, že sa jed­no­du­cho od­fo­tíš v tvo­jej ob­ľú­be­nej bunde alebo pri tom, ako špor­tu­ješ a zrazu ti na účet pri­budne pekný ba­lík pe­ňazí
  • Práve dnešná doba so­ciál­nym sie­ťam praje a značky sa o hviezd­nych in­flu­en­ce­rov do­slova bijú
  • So 100-mi­li­ónmi fa­nú­ši­kov na účte sa veru ur­čite ob­cho­duje dobre

Doba mar­ke­tingu sa mení rých­los­ťou svetla a za­tiaľ čo možno ešte pred pár rokmi naj­viac na zá­kaz­níka za­be­rala out­do­orová re­klama v po­dobe bil­bordu alebo te­le­víz­nej re­klamy, dnes je ho už zau­jať omnoho ťaž­šie.

Známe značky zis­tili, že naj­viac sa im oplatí in­ves­to­vať do zná­mych tvárí a (ne­ná­pad­ného) pro­duct pla­ce­mentu. Veď si len pre­behni Ins­ta­gram svo­jej ob­ľú­be­nej hviezdy a zis­tíš, že s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou sa aj ona ne­chala zlá­kať nie­koľ­kými nu­lami na šeku a od­fo­tila sa so zub­nou pas­tou či krás­nymi te­nis­kami. Toto je zo­znam tých hviezd, ktorí si za svoje po­sty do­kážu za­ro­biť úplne naj­viac.

10. Ken­dall Jen­ner

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ken­dall­jen­ner/Ins­ta­gram

Naj­lep­šie za­rá­ba­júca mo­delka roka 2018 má v sú­čas­nosti na Ins­ta­grame 101 mi­li­ó­nov sle­do­va­te­ľov a ok­rem toho, že tu pre­zen­tuje svoje vý­znamné spo­lu­práce s fas­hion gi­gangtmi ako Cal­vin Klein, Ro­berto Ca­valli, Vic­to­ria´s Sec­ret či Adi­das, z času na čas sa v jej fe­ede ob­javí aj čisto spon­zo­ro­vaná vec. Za tú si podľa ho­operhq.com môže za­pý­tať až 500-ti­síc do­lá­rov.

9. Li­onel Messi

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: le­omessi/Ins­ta­gram

Na pred­po­sled­ných dvoch mies­tach TOP 10 sa umiest­nili tie naj­zná­mej­šie tváre fut­balu. Li­onell Messi je na­prí­klad tvá­rou značky Adi­das, spo­lu­pra­cuje s hviezd­nym Ci­rque du So­leil či Si­rin Labs a za je­den spon­zo­ro­vaný post si môže tak­tiež na svoj účet pri­pí­sať aj pol mi­li­óna do­lá­rov. V sú­čas­nosti má 105 mi­li­ó­nov fa­nú­ši­kov z ce­lého sveta.

8. Ne­y­mar

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ne­y­marjr/Ins­ta­gram

Na jeho Ins­ta­grame náj­deš re­klamu na ho­dinky Gagá Mi­lano, Red Bull aj Nike. Fut­ba­lová hviezda Ne­y­mar da Silva San­tos Ju­nior takto uka­zuje svoje ob­ľú­bené vý­robky až 109 mi­li­ó­nom fa­nú­ši­kom a za spon­zo­ro­vané po­sty si môže vy­pý­tať aj 600-ti­síc do­lá­rov. Sú­časná star fut­ba­lo­vého klubu Pa­ris Saint-Ger­main, Ne­y­mar, je tre­tím naj­lep­šie za­rá­ba­jú­cim hrá­čom sveta so zá­rob­kom 90 mi­li­ó­nov do­lá­rov ročne.

7. Jus­tin Bie­ber

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: jus­tin­bie­ber/Ins­ta­gram

Na Ins­ta­grame Jus­tina Bie­bera ne­náj­deš veľa spon­zo­ro­va­ných po­stov, av­šak pri jeho 103 mi­li­ó­noch fa­nú­ši­kov by si za je­den mo­hol vy­pý­tať od­menu až 630-ti­síc do­lá­rov. V mi­nu­losti bol tvá­rou značky Cal­vin Klein a spo­lu­pra­co­val s Adi­da­som. Svoju tvár pre­po­ži­čal aj koz­me­tic­kej značke bo­ju­jú­cej proti akné.

6. Dwa­yne John­son

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: the­rock/Ins­ta­gram

Ve­del si o tom, že Dwa­yne „The Rock“ John­son si ako prvý he­rec ok­rem kla­sic­kého platu za na­to­če­nie filmu Mra­ko­drap vy­pý­tal aj nie­koľ­ko­mi­li­ó­nový prí­pla­tok za jeho pro­pa­gá­ciu na so­ciál­nych sie­ťach? Niet sa čo ču­do­vať, na film to môže pri­lá­kať až 127 mi­li­ó­nov fa­nú­ši­kov, kto­rých má The Rock na svo­jom Ins­ta­grame. Tých pra­vi­delne kŕmi svo­jimi úp­rim­nými vi­de­ami a množ­stvom mo­ti­vá­cie. Naj­viac v jeho po­stoch náj­deš práve pro­pa­gá­ciu jeho fil­mov a s nimi spo­je­ných pro­jek­tov, ale na­prí­klad aj os­vetu jeho spo­lu­práce so znač­kou Un­der Ar­mour. Za spon­zo­ro­vaný post si môže hviezda akč­ných fil­mov vy­pý­tať až 650-ti­síc do­lá­rov.

5. Be­y­oncé

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: be­y­once/Ins­ta­gram

Sú­čas­ných 122 mi­li­ó­nov fa­nú­ši­kov do­káže Qu­een B za­ro­biť 700-ti­síc do­lá­rov za je­den spon­zo­ro­vaný post, no v jej fe­ede ich po­dobne ako u Jus­tina Bie­bera mnoho ne­náj­deš. Na svo­jom Ins­ta­grame ne­trávi množ­stvo času a jej zá­robky pri­márne pri­chá­dzajú z iných zdro­jov. Spolu so svo­jím man­že­lom, ra­pe­rom Jay-Z in­ves­tuje do mno­hých pro­duk­tov. Na­prí­klad ve­gán­skej stravy, vlast­nej značky ob­le­če­nia IVY Park či pro­dukč­ných spo­loč­ností, a to im spolu do­ká­zalo v roku 2018 za­ro­biť na ohromný ma­je­tok vo výške 1,25 mi­liardy do­lá­rov. Be­y­oncé pre­po­ži­čala svoju tvár via­ce­rým znač­kám. Na­prí­klad L´Oreal či Pepsi.

4. Kim Kar­das­hian

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: kim­kar­das­hian/Ins­ta­gram

Naj­sláv­nej­šia z rodu Jen­ner-Kar­das­hian, Kim, si tak­tiež za svoje po­sty môže vy­pý­tať stá­ti­síce do­lá­rov. Podľa dát ho­operhq.com spred pár me­sia­cov kon­krétne 720-ti­síc do­lá­rov za je­den. V sú­čas­nosti má hviezda na svo­jom konte 124 mi­li­ó­nov sle­do­va­te­ľov a tí nú­dzu o fo­to­gra­fie z jej sú­kro­mia ur­čite ne­majú. Naj­čas­tej­šie pro­pa­guje vlastný brand de­ko­ra­tív­nej koz­me­tiky KKW Be­auty, fas­hion ko­lek­cie svojho man­žela Ka­nye Westa, ale na­prí­klad aj te­nisky Sket­chers.

3. Cris­tiano Ro­naldo

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: cris­tiano/Ins­ta­gram

Druhý naj­lep­šie za­rá­ba­júci fut­ba­lový hráč sveta, Cris­tiano Ro­naldo, na svo­jom Ins­ta­grame naj­viac pro­pa­guje svoju vlastnú značku CR7, av­šak z času na čas sa vo fe­ede ob­javí aj post, ktorý je spon­zo­ro­vaný. Na­prí­klad na ko­pačky Nike, pro­dukty SI­XPAD či TAG­He­uer. Môže si za ne vy­pý­tať až 750-ti­síc do­lá­rov. Pro­dukty predsa na hviezde uvidí 150 mi­li­ó­nov fa­nú­ši­kov.

2. Se­lena Go­mez

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: Se­lena Go­mez/Ins­ta­gram

Mla­dučká hviezda známa z bláz­ni­vých se­riá­lov z pro­duk­cie Dis­ney, má dnes na svo­jom pro­file 144 mi­li­ó­nov fa­nú­ši­kov, ktorí pra­vi­delne sle­dujú jej prís­pevky. Za je­den svoj re­klamný prís­pe­vok si môže za­pý­tať pri­bližne 800-ti­síc do­lá­rov a z jej po­pu­la­rity v sú­čas­nosti ťaží hneď nie­koľko zna­čiek. Je to na­prí­klad Co­ach či Puma.

1. Ky­lie Jen­ner

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: Ins­ta­gram/Ky­lie Jen­ner

123 mi­li­ó­nov sle­do­va­te­ľov účtu mla­duč­kej mi­li­onárky Ky­lie Jen­ner z času na čas na­razí na (ne)nú­tenú re­klamu na­prí­klad na čaj na chud­nu­tie, ne­jaké to lu­xusné auto či kopu pre­py­cho­vého ob­le­če­nia. Naj­čas­tej­šie však hviezda pro­pa­guje samú seba a svoju značku koz­me­tiky Ky­lie Coms­me­tics. Ob­ja­vila sa však aj v kam­pani Puma či Quay Aus­tra­lia, v sú­čas­nosti je am­ba­sá­dor­kou značky Adi­das a za svoje re­klamné po­sty si môže vy­pý­tať ne­uve­ri­teľ­ných 1 mi­lión do­lá­rov.

Zdroj: hop­perhq.com

Pridať komentár (0)