Toto je TOP 5 miest, na ktorých sa oplatí zažiť teambuilding

Linda Cebrová / 19. februára 2018 / Lifehacking

  • Možno si to za­žil už aj ty vo svo­jej firme.
  • Me­siace rie­šite to, ako ko­nečne zor­ga­ni­zu­jete skvelý te­am­bu­il­ding, av­šak vždy to zo­stane len pri re­čiach.
  • Nie­ktorí chcú ísť hrať paint­ball, iní by radi šli na chatu a os­tat­ným je to jedno.
  • Na­ko­niec sa aj tak ne­dos­ta­nete ni­kam.
zdroj: gurmanskygrob.sk/zlavomat.sk
  • Možno si to za­žil už aj ty vo svo­jej firme.
  • Me­siace rie­šite to, ako ko­nečne zor­ga­ni­zu­jete skvelý te­am­bu­il­ding, av­šak vždy to zo­stane len pri re­čiach.
  • Nie­ktorí chcú ísť hrať paint­ball, iní by radi šli na chatu a os­tat­ným je to jedno.
  • Na­ko­niec sa aj tak ne­dos­ta­nete ni­kam.

My sme pre teba zo­sta­vili vý­ber pre nás naj­lep­ších miest, kde si spo­ločne strá­vený čas užije každý z vášho tímu, dobre si zaje, za­baví sa a po­cíti aj vlnu ad­re­na­línu.

Za­žite hu­sa­cie hody

Ra­dosť z dobre pri­pra­ve­nej do­má­cej hu­sa­ciny sa nedá spo­chyb­ňo­vať. O to väčší zá­ži­tok to je, keď hus pri­pra­via pro­fe­si­onáli, tra­dič­ným spô­so­bom a ešte k tomu aj v hlav­nom meste hu­sa­ciny v Slo­ven­skom Grobe.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: gur­man­sky­grob.sk

Práve tu sa na­chá­dza Gur­mán­sky Grob, ro­dinná re­štau­rá­cia orien­to­vaná na tra­dičnú re­gi­onálnu hu­sa­cinu. Ot­vo­rení sú ce­lo­ročne, pri­čom husi a kačky pe­čie so svo­jím tí­mom sám ma­ji­teľ re­štau­rá­cie v tra­dič­nej peci na drevo. K dis­po­zí­cií je ok­rem hlav­nej časti re­štau­rá­cie s ka­pa­ci­tou 70 ľudí aj štý­lová ko­liba pre 40 ľudí, ktorá je ako stvo­rená na fi­remné ak­cie. Ku­li­nár­sky zá­ži­tok si mô­žete vy­chut­nať aj v al­tánku na záh­rade s ka­pa­ci­tou 80 ľudí.

O tom, že toto miesto stojí za to, veľa na­po­ve­dajú aj samé po­zi­tívne re­cen­zie.

Je­den z naj­väč­ších gas­tro zá­žit­kov môjho ži­vota. Ab­so­lútne úžasné jedlo. Takú dobrú po­lievku mi na­po­sledy uro­bila moja Starká. Hu­sa­cia pe­čienka s ja­bl­kami sa ani opí­sať nedá. Také to bolo dobré. Pe­čená hus krásne chrum­kavá. Mäso samé od­pa­dová od kosti a rozp­lýva sa na ja­zyku. Ro­dinný pod­nik v kto­rom sa cí­tite ví­taný.

Veľmi pekné pro­stre­die a prí­jemná ob­sluha v bie­lych ru­ka­vič­kách, ktorá má zá­u­jem o spätnú väzbu a vidno že to ro­bia s ra­dos­ťou a pre to že ich to baví. Na­je­dol som sa mega krá­ľov­ský. Takto sa to má ro­biť,“ píše Mar­tin- je­den zo spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov.

Za­lie­tajte si he­li­kop­té­rou

Let he­li­kop­té­rou pred­sta­vuje exce­lentný dopl­nok pre každú fi­remnú ak­ciu. Pod se­bou uvi­díte sce­né­rie slo­ven­skej prí­rody, pri­čom bu­dete se­dieť v pra­vej vo­jen­skej he­li­kop­tére. Ta­kéto niečo člo­vek ne­za­žije každý deň.

Firma Pan­ters po­núka aj mož­nosť pri­le­tieť priamo na fi­remnú ak­ciu alebo he­li­kop­téru vy­užiť a zapo­jiť sa do mili­tary prog­ramu a vy­skú­šať si ako chutí výsa­dok špe­ciál­nych jed­no­tiek priamo v boji. V po­nuke Pan­ters je aj zá­žit­kové po­tá­pa­nie, jazda na te­rén­nych au­tách či takz­vaný Bun­gee run­ning. O vý­ber ad­re­na­lí­no­vých ak­ti­vít tak ur­čite nú­dza nie je.

Zajz­dite si na mo­to­ká­rach

Naj­väč­šia slo­ven­ská in­door mo­to­ká­rová dráha po­núka skvelú mož­nosť zá­bavy pre fi­remné sku­piny. Vy­skú­šať mô­žete 550 m dlhú dráhu Kart One Areny, ktorá je ur­čená skú­se­ným aj ne­skú­se­ným jazd­com, takže to zvládnu aj úplní ama­téri bez vo­di­čáku.

Ra­dosť a ad­re­na­lín z jazdy si ne­po­chybne uži­jete, či už sa roz­hod­nete pre­skú­mať dráhu sami, alebo si rovno dáte pre­teky s os­tat­nými členmi par­tie. Petr­žal­ské mo­to­káry si už stihlo ob­ľú­biť množ­stvo ľudí a sú tak vy­hľa­dá­va­ným mies­tom na or­ga­ni­zo­va­nie fi­rem­ných stret­nutí.

„Mali sme tu pr­vý­krát fi­remnú ak­ciu pre vý­znam­ného zá­kaz­níka. Ús­tre­to­vosť, pro­fe­si­ona­lita, ochota a snaha vy­ho­vieť kaž­dej po­žia­davke, ma­xi­málne na­sa­de­nie od pr­vého mo­mentu plá­no­va­nia až po ko­niec ce­lej ak­cie. Všetko bolo do­ko­nalé. „ opi­suje svoju skú­se­nosť s mo­to­ká­rami Mi­cha­ela

Zá­žit­ková Ochut­návka

Rum? Whisky? Rum? Whisky? Keď sa do­hod­nete sami so se­bou, ktorý ná­poj bu­dete ochut­ná­vať, po­tom sa ešte bu­dete mu­sieť roz­hod­núť, ktorý druh po­dá­va­ného drinku vám chutí naj­viac.

Za­ví­tajte do pries­to­rov Bo­tela Gra­cia, kde ochut­náte vý­ni­močné rumy z Ve­ne­zu­ely, Do­mi­ni­kán­skej re­pub­liky, Kos­ta­riky, Aus­trá­lie a Ko­lum­bie. K ru­mom bude po­dá­vaný takz­vaný per­fect serve v po­dobe čo­ko­lády, su­še­ného ovo­cia, li­metky a trs­ti­no­vého cukru. Po mo­de­ro­va­nej časti bu­dete môcť opa­ko­vane ochut­ná­vať pred­sta­vené rumy

Ak si zvo­líte de­gus­tá­ciu whisky, te­šiť sa mô­žete na poc­tivú kva­litu z Ír­ska, škót­ska a z USA. Po ofi­ciál­nej časti mô­žete opa­ko­vane ochut­ná­vať whisky, ktoré vám chu­tili naj­viac. Té­mou ochut­návky bude po­rov­na­nie ír­skej a škót­skej whisky a Bour­bonu, res­pek­tíve po­rov­na­nie Sin­gle malt a Blen­ded.

Splavte Váh

Ak sa tvoj tím ne­bojí vody a ne­máte to ďa­leko k Váhu, ide­ál­nou fi­rem­nou ak­ciou môže byť splav naj­dl­h­šej rieky Slo­ven­skaRieku Váh bu­dete pri­tom spla­vo­vať na 6-miest­nych na­fu­ko­va­cích raf­toch v sprie­vode skú­se­ného in­štruk­tora. Spla­vo­vať bu­dete do­konca jedny z po­sled­ných ne­zre­gu­lo­va­ných úse­kov rieky a od­kryjú sa vám miesta, ktoré sú z brehu ne­prí­stupné.

Ob­tiaž­nosť rieky nie je vy­soká, aj keď o zau­jí­mavé miesta tu nú­dza na­ozaj nie je. Ak­cia je vhodná nie­len pre mi­lov­ní­kov krás­nej prí­rody, ale aj pre ad­re­na­lí­no­vých nad­šen­cov. Na konci splavu rov­nako do­sta­nete dip­lom o ab­sol­vo­vaní splavu, aby si na tento zá­ži­tok len tak ľahko ne­za­budli.

Pridať komentár (0)