Toto sú smart­fó­ny s naj­lep­ším príj­mom sig­ná­lu

Tobiáš Bakoš, fonyzciny.sk / 19. septembra 2016 / Lifehacking

Urči­te sa ti už sta­lo, že si bol nikde, kde si nemal mobil­ný sig­nál. Tvoj kama­rát ale zve­se­la mohol volať. Nebo­lo by to nič zvlášt­ne, kaž­dý ope­rá­tor má iné pokry­tie sig­ná­lom. No môže sa stať, že máš rov­na­ké­ho ope­rá­to­ra, a pred­sa jeden z vás nemu­sí mať sig­nál.

Dôvo­dom je, že kaž­dý smart­fón má iný prí­jem sig­ná­lu. Pro­fe­sor Gert Frølund Peder­sen z Aal­bor­gs­kej uni­ver­zi­ty v Dán­sku sa roz­ho­dol vyko­nať test, v kto­rom skú­šal sig­nál nie­koľ­kých smart­fó­nov. Peder­sen otes­to­val kon­krét­ne 26 mode­lov smart­fó­nov, kto­rých silu sig­ná­lu skú­šal pri hovo­roch, kedy boli zaria­de­nia drža­né pri ľavom aj pra­vom uchu jed­nou aj dru­hou rukou. Vo výsled­ku potom skom­bi­no­val všet­ky šty­ri sce­ná­re. Bohu­žiaľ, nezis­ti­li sme, aké smart­fó­ny pre­šli pro­fe­so­ro­vi pod ruky, no tu je aspoň jede­násť z nich, kto­ré si v tes­te počí­na­li naj­lep­šie.

11. iPho­ne SE

iphone se clanok nahlad

10. iPho­ne 6s

iphone-6S-nahlad

9. Huawei P9

huawei_p9_handson_0003

8. iPho­ne 6s Plus

iphone-6s-6splus

7. LG G5

lg-g5(17)

6. HTC 10

htc-10

5. Sam­sung Gala­xy S7

galaxy-s7

4. Nexus 6P

nexus-6p-na-slovensku

3. Nexus 5X

nexus-5x-2

2. Sony Xpe­ria Z5

xpreia-Z5-premium

1. Sam­sung Gala­xy S7 edge

Ako víťaz z tes­tu vyšiel Sam­sung Gala­xy S7 edge, kto­rý podal naj­lep­ší výsle­dok. Spo­loč­nos­ti Sam­sung za to pat­rí pochva­la.

always-on-display-s7-edgefony-z-ciny

zdroj člán­ku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)