Toto sú smart­fóny s naj­lep­ším príj­mom sig­nálu

Tobiáš Bakoš, fonyzciny.sk / 19. septembra 2016 / Tools a produktivita

Určite sa ti už stalo, že si bol nikde, kde si nemal mobilný sig­nál. Tvoj kama­rát ale zve­sela mohol volať. Nebolo by to nič zvláštne, každý ope­rá­tor má iné pokry­tie sig­ná­lom. No môže sa stať, že máš rov­na­kého ope­rá­tora, a predsa jeden z vás nemusí mať sig­nál.

Dôvo­dom je, že každý smart­fón má iný prí­jem sig­nálu. Pro­fe­sor Gert Frølund Peder­sen z Aal­bor­gs­kej uni­ver­zity v Dán­sku sa roz­ho­dol vyko­nať test, v kto­rom skú­šal sig­nál nie­koľ­kých smart­fó­nov. Peder­sen otes­to­val kon­krétne 26 mode­lov smart­fó­nov, kto­rých silu sig­nálu skú­šal pri hovo­roch, kedy boli zaria­de­nia držané pri ľavom aj pra­vom uchu jed­nou aj dru­hou rukou. Vo výsledku potom skom­bi­no­val všetky štyri sce­náre. Bohu­žiaľ, nezis­tili sme, aké smart­fóny pre­šli pro­fe­so­rovi pod ruky, no tu je aspoň jede­násť z nich, ktoré si v teste počí­nali naj­lep­šie.

11. iPhone SE

iphone se clanok nahlad

10. iPhone 6s

iphone-6S-nahlad

9. Huawei P9

huawei_p9_handson_0003

8. iPhone 6s Plus

iphone-6s-6splus

7. LG G5

lg-g5(17)

6. HTC 10

htc-10

5. Sam­sung Galaxy S7

galaxy-s7

4. Nexus 6P

nexus-6p-na-slovensku

3. Nexus 5X

nexus-5x-2

2. Sony Xpe­ria Z5

xpreia-Z5-premium

1. Sam­sung Galaxy S7 edge

Ako víťaz z testu vyšiel Sam­sung Galaxy S7 edge, ktorý podal naj­lepší výsle­dok. Spo­loč­nosti Sam­sung za to patrí pochvala.

always-on-display-s7-edgefony-z-ciny

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)