Trenčín zavádza ako prvé mesto na Slovensku umelú inteligenciu, ktorá bude komunikovať s obyvateľmi

Linda Cebrová / 11. januára 2019 / Zo Slovenska

  • Mesto Tren­čín do­stane chat­bota, s kto­rým si bu­deš môcť pí­sať v ap­li­ká­cii Mes­sen­ger tak, ako s tvo­jimi ka­ma­rátmi
  • Ide o uni­kátny pro­jekt, ktorý už v za­hra­ničí tes­tuje nie­koľko met­ro­pol
  • Mesto Tren­čín do­stane chat­bota, s kto­rým si bu­deš môcť pí­sať v ap­li­ká­cii Mes­sen­ger tak, ako s tvo­jimi ka­ma­rátmi
  • Ide o uni­kátny pro­jekt, ktorý už v za­hra­ničí tes­tuje nie­koľko met­ro­pol

V Tren­číne bol ne­dávno pred­sta­vený uni­kátny spô­sob ko­mu­ni­káce mesta s ob­čanmi. Ide o pro­jekt –Smart City – Chat­bot A.I., ktorý vy­užíva prvky ume­lej in­te­li­gen­cie. Vďaka nemu sa Tren­čín stane pr­vým mes­tom na Slo­ven­sku s po­dob­ným ko­mu­ni­kač­ným ka­ná­lom aký majú aj sve­tové veľ­ko­mestá ako Sin­ga­pur, Vie­deň či Ber­lín.

Tren­čín sa chce pri­blí­žiť k mo­der­ným európ­skym mes­tám

„Pri­chá­dzame s no­vým mo­der­ným spô­so­bom, ako ko­mu­ni­ko­vať so sa­mosprá­vou. Stále hľa­dáme spô­soby, ako viac a trans­pa­ren­tnej­šie ko­mu­ni­ko­vať s oby­va­teľmi. Preto sle­du­jeme, ako me­dzi se­bou oby­va­te­lia ko­mu­ni­kujú a sna­žíme sa k nim pri­blí­žiť práve tým spô­so­bom, ktorý je im naj­po­hodl­nejší,“ pove­dal vi­cep­ri­má­tor Tren­čína Pat­rik Žák.

Z pries­ku­mov vy­ply­nulo, že väč­šina oby­va­te­ľov miest vo veku 18 – 40 ro­kov upred­nost­ňuje pri ko­mu­ni­ká­cii so spo­loč­nos­ťami a fir­mami formu po­sie­la­nia správ – mes­sa­ging, pred te­le­fo­no­va­ním, e-mai­lom či SMS.

Smart City – A.I. chat­bot toto sme­ro­va­nie pod­po­ruje. Ide o po­čí­ta­čový prog­ram, ktorý si­mu­luje kon­ver­zá­ciu  me­dzi ľuďmi. Do­káže v re­ál­nom čase a vo veľ­kom ob­jeme ko­mu­ni­ko­vať s via­ce­rými oby­va­teľmi na­raz. Vie pris­pô­so­bo­vať a per­so­na­li­zo­vať ko­mu­ni­ká­ciu podľa kon­textu kon­ver­zá­cie, sprá­va­nia či pre­fe­ren­cií oby­va­te­ľov. Do­káže sa tiež pro­stred­níc­tvom A.I. tech­no­ló­gie sám učiť a kon­ti­nu­álne zdo­ko­na­ľo­vať ko­mu­ni­ká­ciu.

„Je k dis­po­zí­cii oby­va­te­ľom a náv­štev­ní­kom mesta ne­pretr­žite v kto­rú­koľ­vek dennú i nočnú ho­dinu. Tak­tiež vie vy­ko­ná­vať rôzne uži­točné fun­kcie ako na­vi­gá­cia, no­ti­fi­ká­cia, prí­jem au­dio/vi­deo pod­ne­tov, zo­bra­zo­va­nie mé­dií a veľa iného,“ po­ve­dal Pat­rik Ser­bin zo spo­loč­nosti bot.me­dia, ktorá stojí za týmto pro­jek­tom.

Pod­stata fun­go­va­nia  je v in­te­rak­tív­nej per­so­na­li­zo­va­nej ko­mu­ni­ká­cii me­dzi mes­tom a oby­va­teľmi o hlav­ných té­mach ako sú ak­tu­ality, po­zvánky na kul­túrne po­du­ja­tia, zmeny v or­ga­ni­zá­cii do­pravy, upo­zor­ne­nia na opravy, pri­po­mienky k úrad­nej ta­buli a in­for­má­cie z mest­ského za­stu­pi­teľ­stva.

Ob­ča­nia si budú môcť zvo­liť in­for­má­cie, ktoré chcú pred­nostne do­stá­vať pro­stred­níc­tvom „chat­bota“ v Mes­sen­ger ap­li­ká­cii ako aj for­mou web­chatu. Pro­jekt má dve fázy, ktoré budú tr­vať spolu 6 me­sia­cov. Mo­men­tálne sa na ino­va­tívne rie­še­nie Smart City – A.I. chat­bot pri­pra­vuje prvá fáza – Štú­dia usku­toč­ni­teľ­nosti. Oča­káva sa, že do skú­šob­nej pre­vádzky sa Smart City – A.I. chat­bot do­stane už v prie­behu tohto roku.

zdroj:tren­cin.sk

Pridať komentár (0)