Trōv: Zhod­noťe svoj maje­tok!

RICHARD BEDNÁR / 20. apríl 2014 / Business

Vlast­níte veľa vecí — od malých drob­ností, ktoré máte scho­vané pod poste­ľou, až po ume­nie a hod­notnú elek­tro­niku? Chceli by ste v nich mať poria­dok a záro­veň zis­tiť ich trhovú hod­notu? Trōv vám pomôže.

Jeho hlav­ným cie­ľom je poskyt­núť uce­lený obraz o vašom majetku, zobra­ziť cel­kové port­fó­lio aj s hod­no­tami, a tým vám pomôcť kon­tro­lo­vať, ria­diť a zhod­no­tiť všetko, čo vlast­níte. Záro­veň sa apli­ká­cia stará o vaše aktíva, upo­zor­ňuje na všetky podu­ja­tia a miesta, kde by ste ich mohli zhod­no­tiť. Okrem toho ponúka služby porad­cov a spro­stred­ko­va­te­ľov.

Ako na to? Stiah­nete si appku (momen­tálne je dostupná len pre iOS) a vytvo­ríte si účet. Tu je jeden menší prob­lém, a to regis­tračné heslo. Buď o neho požia­date alebo rovno vypí­šete to vývo­jár­ske – NSTART. V zásade je jedno, ktoré z nich, keďže ide zatiaľ iba o beta ver­ziu. Následne môžete naha­dzo­vať položky buď cez čia­rový kód, pri autách cez VIN kód, alebo jed­no­du­cho pro­dukt odfo­títe. K fotke potom pri­dáte dopl­n­kové infor­má­cie, ako naprí­klad za koľko ste ho kúpili, v kto­rom roku, dátum výroby a názov pre­dajcu. iPhone, cez ktorý sa pri­hlá­site, ho hneď nájde a rovno zhod­notí. 

Trōv umož­ňuje kata­lo­gi­zo­vať infor­má­cie o veciach, ktoré vlast­níte. Záro­veň si k pro­duk­tom môžete ukla­dať doku­menty (blo­ček, záručný list), pri­lo­žiť číslo pois­te­nia pro­duktu, alebo nechať si maje­tok ohod­no­tiť. A nako­niec – v prí­pade, ak chcete pro­dukt pre­dať — jed­no­du­cho ho aj s foto­gra­fiami môžete zdie­ľať na sociál­nych sie­tiach. Vaše por­fó­lio môžete porov­nať s cenami na trhu cez eBay, Zil­low alebo Blue Book a ak uspe­jete, cez tieto plat­formy ho aj pre­dáte. Všetky výrobky si môžete ozna­čiť aj s polo­hou. 

http://www.pallmallartadvisors.com/wp-content/uploads/Screen-Shot-2014-03-20-at-12.36.18-PM.png

Cie­ľo­vou sku­pi­nou sú majet­nejší ľudia. Trōv neslúži na pre­daj Xboxu, alebo sta­rého rádia. Hlav­ným cie­ľom je pre­dá­vať hod­notnú elek­tro­niku, šperky a ume­nie. Tvor­co­via spá­jajú svet aktív s pois­ťov­níc­tvom, čím vytvá­rajú na týchto trhoch syner­giu.

Momen­tálne exis­tuje 436 účtov, ktoré spolu zdie­ľajú maje­tok v hod­note 3,7 mili­óna dolá­rov, z čoho naj­väčší podiel má ume­nie (3,36 mili­óna dolá­rov). Medzi ďaľ­šie kate­gó­rie patrí elek­tro­nika, šperky, autá, náby­tok a iné.

Zakla­da­te­ľom plat­formy je Scott Wal­chek. Do dneš­ného dňa zís­kal inves­tí­ciu 6,8 mili­óna dolá­rov, ktorú chce využiť na roz­voj plat­formy a výskum, ktorý by obja­vil nové pri­dané hod­noty v tomto odvetví.

Apli­ká­cia je zatiaľ dostupná len pre iPhone, avšak pri­pra­vuje sa aj pre ostatné ope­račné sys­témy.

zdroj: trov.com, thinkadvisor.com, akartajive.com

Pridať komentár (0)