Trove: Pri­vlastni si všetko!

Richard Bednár / 6. apríl 2014 / Business

Apli­ká­cií, ktoré za vás vyhľa­dá­vajú infor­má­cie z celého inter­netu, je už pomerne dosť. Rád by som vám pred­sta­vil Trove, ktorý sa tro­chu odli­šuje.

V janu­ári 2014 spo­loč­nosť Gra­ham Hol­dings, ktorá sa zaoberá vzde­lá­va­ním a médiami pri­niesla apli­ká­ciu s cie­ľom pri­niesť sociálne médium. Trove je pris­pô­so­bi­teľný vyhľa­dá­vač. Kom­bi­nuje počí­ta­čové algo­ritmy a pre­fe­ren­cie ľudí. Zdru­žuje zdroje z veľ­kých médií, ale aj z blo­gov, men­ších webov, Twittru a Face­bo­oku. Apli­ká­cia hľadá všade – na weboch, blo­goch, ana­ly­zuje názvy, kľú­čové slová, témy. Tak umož­ňuje uží­va­te­ľovi pri­vlast­niť si celý inter­net — už viac nemusí blú­diť po weboch a vyhľa­dá­va­čoch, ale cie­ľová téma príde priamo ku nemu. 

Uží­va­teľ si vytvorí zoznam tém, o ktoré sa zau­jíma alebo si vybe­rie jeden z pred­de­fi­no­va­ných zozna­mov. Ako tému môže zadať čokoľ­vek: Olym­pij­ské hry v Soči, psi, pokro­čilé tech­no­ló­gie, star­tupy a iné. Ak mu nič špe­ciálne nena­padne, môže sa pri­dať do vytvo­re­ných tém ako World News alebo Mar­vel comics. Následne sa mu články trie­dia podľa čita­teľ­nosti a zora­ďujú tak, aby naj­pú­ta­vej­šie boli vždy na začiatku. Články môže zdie­ľať alebo môže vytvá­rať pre­fe­ren­cie pre ostat­ných. Tie sa však načí­ta­vajú aj zo základ­ných zdro­jov (FB, Twit­ter). Naj­lep­šia téma je vždy navrchu. 

Trove je zame­raný na jed­no­du­chosť. Autori tvr­dia, že vytvo­rili nástroj, ktorý úplne zmení vní­ma­nie médií.

http://rack.1.mshcdn.com/media/ZgkyMDE0LzAxLzIxL2JkL3Bob3RvNDEuMTk0NDYucG5nCnAJdGh1bWIJMTIwMHg5NjAwPg/5b1782df/ccb/photo-4-1.png

Trove nie je na trhu úpl­ným nová­či­kom. Bol vytvo­rený vo WaPo Labs, ktoré tiež pat­ria Gra­ham Hol­dings. Ide o tím so zame­ra­ním na ino­vá­cie a expe­ri­men­to­va­nie s tech­no­ló­giami pre vývoj novej gene­rá­cie pro­duk­tov a slu­žieb. Medzi ich pro­dukty patrí spo­mí­naný Trove a Social Rea­der. Tím úzko spo­lu­pra­co­val s Was­hing­ton Post viac ako štyry roky. Vďaka tomu nazrel do hĺbky mediál­nych prob­lé­mov a rie­šení a stal sa tak špič­kou v tech­no­lo­gic­kej oblasti pre žur­na­lis­tov.

Veľké spo­loč­nosti sa sna­žia vytvo­riť vlastné plat­formy pre číta­nie obsahu — Face­book má Paper, Lin­ke­dIn Pulse a Twit­ter sa sám snaží byť uží­va­teľ­sky pre­hľad­ným a jed­no­du­chým, aby nič ďaľ­šie nemu­sel vytvá­rať. Títo mediálni giganti sa sna­žia vyťa­žiť čo naj­viac tak z veľ­kého množ­stva infor­má­cií, ktoré cez nich tečú, ako aj z obrov­ského množ­stva uží­va­te­ľov.

Trove bol najprv spus­tený len ako webová služba, neskôr sa pre­ta­vil aj do apli­ká­cie pre iOS so zacie­le­ním na masu pou­ží­va­te­ľov. Je dostupný pre iPhone a iPad.

zdroj: trove.com

Pridať komentár (0)