Túžiš po vlastnej firme a slušnom zárobku? Toto je 2-týždňová výzva, ktorú by si mal skúsiť

Lenka Sidorová / 31. decembra 2018 / Biznis

  • Prí­behy úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov sú rôzne, spája ich ale od­vaha
  • Pa­yal Ka­da­kia prišla s „na­iv­nou myš­lien­kou“, no te­raz má jej firma hod­notu 470 mi­li­ó­nov do­lá­rov
  • Prí­behy úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov sú rôzne, spája ich ale od­vaha
  • Pa­yal Ka­da­kia prišla s „na­iv­nou myš­lien­kou“, no te­raz má jej firma hod­notu 470 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Týž­denný se­riál The Boss z dielne BBC pra­vi­delne pri­náša prí­behy úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov z ce­lého sveta, ktorý sa väč­ši­nou pre­sa­dili po­merne ne­tra­dič­ným spô­so­bom. Zau­jí­ma­vou prie­kop­níč­kou je Pa­yal Ka­da­kia, za­kla­da­teľka bo­okin­go­vej stránky Class­Pass.

Do­ká­zal by si vy­mys­lieť ná­pad pre svoje vlastné pod­ni­ka­nie len za 14 dní a na­ozaj s tým za­čať? Pa­yal do toho išla, a takto to skon­čilo.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Pa­yal Ka­da­kia

Pa­yal mala 27 ro­kov, keď sa v roku 2010 roz­hodla opus­tiť za­mest­na­nie a vy­bu­do­vať vlastnú firmu. V tom čase pra­co­vala pre hu­dobné vy­da­va­teľ­stvo War­ner Mu­sic Group v New Yorku. Práve tam do­stala in­špi­rá­ciu, aby sa po­kú­sila za­lo­žiť svoju vlastnú spo­loč­nosť. Roz­hodla sa, že tak učiní po do­vo­lenke v se­ver­nej Ka­li­for­nii.

„Prišla som do San Fran­cisca a stretla sa s mno­hými pod­ni­ka­teľmi. Po­mys­lela som si, čo keby som prišla s ne­ja­kou myš­lien­kou? A dala som si na to dva týždne,“ ho­vorí Pa­yal.

Ná­pad však pri­šiel už po 36 ho­di­nách. Váš­nivá ta­neč­nica a mi­lov­níčka fit­ness sa chcela pri­hlá­siť na ho­diny ba­letu v New Yorku.

„Nav­ští­vila som šesť rôz­nych we­bo­vých strá­nok a ne­ve­dela som sa roz­hod­núť, ktorá trieda je pre mňa tá správna,“ po­ve­dala Pa­yal. Roz­hodla sa preto vy­tvo­riť stránku, ktorá by zhro­máž­dila všetky ta­nečné kluby a fit­ness triedy z ce­lého mesta (NY) a umož­niť uží­va­te­ľom, aby sa z tejto je­di­nej stránky mohli rovno pri­hlá­siť. Ona by si po­tom úč­to­vala ne­jakú pro­ví­ziu za spro­stred­ko­va­nie.

Ná­pad pri­šiel prýchlo. Ná­sledne po šies­tich me­sia­coch skú­ma­nia svo­jej pod­ni­ka­teľ­skéj myš­lienky dala vý­po­veď v práci. Za­čala pra­co­vať na svo­jej stránke Class­Pass a oslo­vo­vať jed­not­livé ta­nečné kluby a fit­ness cen­trá. V sú­čas­nosti má jej firma so síd­lom  v New Yorku hod­notu 470 mi­li­ó­nov do­lá­rov a pô­sobí v ce­lých USA a ďal­ších de­via­tich kra­ji­nách vrá­tane Veľ­kej Bri­tá­nie, Ka­nady a Aus­trá­lie.

Ča­so­pis For­bes od­ha­duje osobný ma­je­tok Pa­yal viac ako 50 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Od­vážna pod­ni­ka­teľka sa na­ro­dila v New Jer­sey ro­di­čom, ktorí emig­ro­vali z In­die.

Ne­šlo všetko ako po masle hneď od za­čiatku. Pa­yal po­tre­bo­vala nie­koľko po­ku­sov, kým na­šla ten naj­lepší ob­chodný mo­del.

V roku 2011 si dala dva roky na to, aby do­siahla úspech so svo­jou strán­kou Class­Pass, ktorá sa pô­vodne vo­lala Class­ti­vity. „Z na­šet­re­ných úspor som si mohla do­vo­liť skromne žiť dva roky,“ pre­zra­dila Pa­yal.

Od ka­ma­rá­tov a ro­diny do­stala fi­nančnú in­jek­ciu 500 000 do­lá­rov, vďaka čomu sa stránku Class­Pass roz­be­hnúť v roku 2012, av­šak za­žila fiasko. Po spus­tení to­tiž vô­bec ne­pri­niesla toľko pre­da­jov ako si pred­sta­vo­vala.

„Mu­seli sme sa na ob­chod po­zrieť tvrdo re­a­lis­ticky,“ uviedla. Spo­loč­nosť Pa­yal v roku 2014 zme­nila spô­sob fun­go­vala. Pre­stala uží­va­te­ľom umož­ňo­vať re­zer­vá­cie  jed­not­li­vých ho­dín a na­miesto toho za­čala po­nú­kať celé ba­líky lek­cii/kur­zov.

Naj­skôr po­nú­kala 20 ho­dín me­sačne za sta­no­vený po­pla­tok, ale po­tom to zní­žila na 10, keď si uve­do­mila, že väč­šina ľudí nemá čas cho­diť cvi­čiť tak často.

Dnes sa ba­líky pre­dá­vajú na zá­klade pred­plat­ného a na­miesto toho, aby si uží­va­te­lia mohli re­zer­vo­vať ur­čitý po­čet ho­dín me­sačne, ku­pujú si te­raz 25 až 100 kre­di­tov.

Zmeny, ktoré ro­bila za chodu, sa ne­za­obišli bez kri­tiky, ale Pa­yal tvrdí, že všetky zmeny boli ne­vy­hnutné pre náj­de­nie opti­mál­neho rie­še­nia pre kli­en­tov aj pre fi­nan­co­va­nie stránky a roz­hodne sa to opla­tilo.

Sú­kromná spo­loč­nosť síce ne­zve­rej­ňuje svoj ročný ob­rat, ale ne­dávno zís­kala viac ako 173 mi­li­ó­nov do­lá­rov od ex­ter­ných in­ves­to­rov vrá­tane spo­loč­nosti Go­ogle.

Úspech spo­loč­nosti stojí na ľud­skej po­hodl­nosti. Stránka Class­Pass má jed­no­du­chý sys­tém a od­stra­ňuje zo ži­vota ľudí nie­ktoré ba­ri­éry.

Pa­yal sa po­da­rilo roz­ší­riť port­fó­lio slu­žieb o re­zer­vá­cie aku­punk­túry, ma­sáži či koz­me­tiky. V bu­dúc­nosti plá­nuje pri­dať aj re­zer­vá­cie kur­zov z fo­to­gra­fie, ume­nia a re­me­siel.

Mi­nulý rok sa Pa­yal vzdala vý­kon­nej ria­dia­cej fun­kcie. Jej úlo­hou je te­raz za­me­ria­vať sa na nové pro­dukty, bran­ding a mar­ke­ting. Tiež si za­lo­žila vlastnú ta­nečnú sku­pinu Sa Dance Com­pany, ktorá učí tra­dičné in­dické tance.

Pridať komentár (0)