UAVO­NIC to roz­be­hol vo veľ­kom štýle doma, ale aj v zahra­ničí

Andrea Čurná / 27. augusta 2015 / Tech a inovácie

Na začiatku bola len vízia stať sa aktív­nym hrá­čom seg­mente s dronmi, a to nie­len na slo­ven­skej, ale aj na medzi­ná­rod­nej úrovni. Ako to so spo­loč­nos­ťou vyzerá v súčas­nosti, nám v roz­ho­vore pre­zdra­dil Vik­tor Miku­lá­šek CEO LAUN­CHER-u, Miro­slav Meli­cher­čík, CEO a Juraj Dudáš za UAVO­NIC.

Pred rokom sa pro­jekt Uavo­nic v pod­state roz­bie­hal. Čo Vám napadne ako prvé, keď sa obzriete o pár mesia­cov späť? Aké naj­väč­šie zmeny sa z Vášho pohľadu udiali?

Vik­tor Miku­lá­šek (VM): Za tých nie­koľko mesia­cov sme pre­šli výrazný kus cesty a zazna­me­nali výrazný posun z via­ce­rých pohľa­dov. Za LAUN­CHER, ktorý celý čas aktívne pod­po­ro­val a podie­ľal sa na budo­vaní UAVO­NIC-u, môžeme s kľu­dom skon­šta­to­vať, že z máme dnes dobre naštar­to­vaná spo­loč­nosť, so zau­jí­ma­vým poten­ciá­lom, sta­bil­nou orga­ni­zá­ciou a manaž­men­tom, skve­lým tímom, ras­tú­cimi obchod­nými akti­vi­tami v oblasti dis­tri­bú­cie a roz­vi­nu­tými služ­bami vo via­ce­rých oblas­tiach. Firma nám medzi­ča­som vyrá­stla z prvot­ného štvor­člen­ného tímu na sta­bil­ných pät­nás­tich zamest­nan­cov a spo­lu­pra­cov­ní­kov a tento počet bude ďalej rásť. Poda­rilo sa nám etab­lo­vať na via­ce­rým trhoch , kde už dnes gene­ru­jeme sig­ni­fi­kantné obraty. Teší nás, že sa potvr­dzujú pôvodné pred­po­klady a firma má poten­ciál oslo­viť väčší región ako samotné Slo­ven­sko a oko­lie, čo potvr­dzuje nedávno zalo­žená pobočka spo­loč­nosti vo Veľ­kej Bri­tá­nii, ktorá je pre nás stra­te­gická a kde už máme základ skve­lého tímu a dobre roz­be­hnuté prvotné obchodné a roz­vo­jové akti­vity. Ak sme pred­tým hovo­rili o oča­ká­va­niach a snahe zachy­tiť aktu­álny trend, dnes už hovo­ríme o kva­lit­nom základe pre význam­ného medzi­ná­rod­ného hráča na poli dis­tri­bú­cie a posky­to­va­nia pro­fe­si­onál­nych a kom­plex­ných slu­žieb s využi­tým infra­štruk­túry UAV.

Miro­slav Meli­cher­čík (MM): Do UAVO­NICu som pri­šiel v čase, kedy už bolo viac-menej jasné, že poten­ciál trhu je obrov­ský. Oča­ká­va­nie, že zaži­jem opäť po rokoch nad­še­nie a prí­le­ži­tosť vybu­do­vať niečo nové, sa potvr­dilo. Snom kaž­dého mana­žera je pra­co­vať v tvo­ri­vom pro­stredí plnom náboja a kre­a­ti­vity a nový seg­ment, ktorý budu­jeme, toto jed­no­značne spĺňa.

Začí­nali ste v malom počte osôb. Koľko ľudí sa v súča­nosti venuje pro­jektu? Máte napr. dosta­tok pilo­tov?

MM: Z par­tie nad­šen­cov, ktorí mali dobrý nápad, je dnes už slušný kolek­tív 15 mla­dých ľudí, kto­rých oslo­vila naša myš­lienka vybu­do­vať sil­ného hráča v oblasti bez­pi­lot­ných sys­té­mov a neus­tále sa nám ozý­vajú ďalší záu­jem­co­via. Piloti tvo­ria, samoz­rejme, to zdravé, nevy­hnutné jadro a máme momen­tálne 5 skú­se­ných pilo­tov. Treba však pove­dať, že dôle­ži­tou súčas­ťou nášho tímu je aj sku­pina tech­nic­kých inži­nie­rov, ktorí dokážu name­rané hod­noty spra­co­vať a hlavne pri­pra­viť pre našich zákaz­ní­kov hod­notné rie­še­nia. Súčas­ťou našej firmy je aj sku­pina obchod­ní­kov pre oblasť dis­tri­bú­cie zaria­dení, ktorá buduje dea­ler­ský kanál v 6 európ­skych kra­ji­nách.

Expan­du­jete za hra­nice Slo­ven­ska, otvo­rili ste pobočku spo­loč­nosti vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Čím sa tento trh odli­šuje od toho slo­ven­ského, stre­do­európ­skeho?

VM: Trh vo Veľ­kej Bri­tá­nii je iný, väčší a nároč­nejší najmä na úro­veň posky­to­va­nia pro­fe­si­onál­nych slu­žieb. Kým v stre­do­európ­skom regi­óne sú kli­enti cit­liví najmä na cenu, zápa­do­európ­sky región je orien­to­vaný skôr na kva­litu, pro­fe­si­ona­litu a spo­ľah­li­vosť zaria­dení a posky­to­va­ných slu­žieb. Dôle­žité sú aj bez­peč­nosť, ser­vis a samoz­rejme legis­la­tíva. Čo nás na tomto trhu veľmi pote­šilo, že sa tam trh s UAV zaria­de­niami a pro­fe­si­onál­nymi služ­bami tiež iba tvorí. Záro­veň je to pre nás per­fektná prí­le­ži­tosť byť pri­tom a niečo aj na takomto vyspe­lom trhu doká­zať. Tento rok máme v pláne otvo­re­nie ďal­šej pobočky za úče­lom inten­zív­nej­šieho vstupu na rakúsky a nemecký trh, v čom sme už spra­vili aj prvé aktívne kroky.

MM: Každý trh, na ktorý sme vstú­pili, má svoje špe­ci­fiká. Veľká Bri­tá­nia patrí medzi tie, kde oča­ká­vame silnú kon­ku­ren­ciu, avšak aj silný poten­ciál vzhľa­dom na bonitu a vyspe­losť eko­no­miky. Sme na to pri­pra­vení s našimi vysoko bez­peč­nými zaria­de­niami a hlavne kva­lit­nými služ­bami, po kto­rých je dopyt.

Avi­zo­vali ste spo­lu­práce s kľú­čo­vými dodá­va­teľmi s čín­skym a ame­ric­kým dodá­va­te­ľom. Ako vyzerá vaša situ­ácia v súčas­nosti?

MM: Spo­lu­práca so čín­skym výrob­com Zero­Tech aj ame­ric­kým 3DRo­bo­tics je na vyso­kej úrovni. Ich výrobky pat­ria k špičke v oblasti UAV zaria­dení a mi pre nich pred­sta­vu­jeme hod­not­ného par­tnera pre náš stre­do­európ­sky región. Aktívne komu­ni­ku­jeme s nimi na vylep­šo­vaní pro­duk­tov pre európ­sky trh a najmä posky­tu­jeme lokálny suport pre dodávky a prvo­stup­ňový ser­vis.

VM: Spo­lu­práca a vzťahy sú veľmi dobré. Sme naj­väč­ším európ­skym odbe­ra­te­ľom zaria­dení od oboch výrob­cov. Máme nasta­venú spo­lu­prácu a jasné zmluvné vzťahy, ktoré nám na nie­kto­rých trhoch dokonca zaru­čujú exklu­zi­vitu. Stále pra­cu­jeme na roz­ši­ro­vaní spo­lu­práce a zlep­šo­vaní ser­visu. Tiež v blíz­kej dobe oča­ká­vame posun v tech­no­ló­giách a nové pro­dukty sme­rom k hobby seg­mentu, najmä v prí­pade Zero­Tech, v kto­rom tento rok pri­budne kva­litný, no záro­veň cenovo dostupný dron v troch rôz­nych ver­ziách.

Ako pokra­čujú pro­jekty s vyso­kými ško­lami? Vznikli nové zau­jí­mavé ini­cia­tívy?

VM: V tomto škol­skom roku sme roz­behli dva pilotné pro­jekty. Jeden s Fakul­tou infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity (FIIT STU) a druhý s Eko­no­mic­kou uni­ver­zi­tou v Bra­ti­slave. Práve s pro­jek­tom s FIIT STU, ktorý bol na tému Integ­rá­cie ovlá­da­nia a vizu­ali­zá­cie dát z UAV pomo­cou tech­ník VR / Ocu­lus Rift, sme boli veľmi spo­kojní. Mali sme na ňom mož­nosť pra­co­vať a viesť tím veľmi šikov­ných štu­den­tov. Určite v tomto chceme pokra­čo­vať aj v nasle­du­jú­com škol­skom roku, pri­čom naším dlho­do­bým cie­ľom roz­voj akti­vít tak, aby sme vedeli inter­dis­cip­li­nárne pre­pá­jať spo­lu­prácu rôz­nych uni­ver­zít a vyvi­núť tak tech­no­ló­gie a rie­še­nia v spo­lu­práci s uni­ver­zi­tami tak, aby mali zau­jí­mavý komerčný poten­ciál.

MM: Uve­do­mu­jeme si, že ak chceme stvo­riť špičku v seg­mente, môžeme to dosiah­nuť iba vďaka ďal­šiemu vývoju uži­toč­ných rie­šení v oblasti bez­pi­lot­ných sys­té­mov. Spo­lu­práca s uni­ver­zi­tami má veľa výhod. Pomá­hame pre nich tvo­riť zada­nia a úlohy, ktoré sú pre nich atrak­tívne z pohľadu mož­ného uplat­ne­nia v praxi a záro­veň si aj vytvá­rame poten­ciál budú­cich odbor­ní­kov pre našu komu­nitu.

Vo svete sa stále čas­tej­šie hovorí o doru­čo­vaní zásie­lok pomo­cou dro­nov. Zazna­me­nali ste záu­jem aj zo strany slo­ven­ských doru­čo­va­teľ­ských spo­loč­ností o takúto službu?

MM: Úprimne, z môjho pohľadu je doru­čo­va­nie zásie­lok dro­nom v našom regi­óne skôr reklamný ťah ako reálna potreba. Viem si pred­sta­viť doru­čo­va­nie dro­nom v neprí­stup­ných teré­noch a v prí­pade urgent­ných zása­hov napr. záchran­ných zlo­žiek. Sám som zve­davý kto­rým sme­rom sa táto ini­cia­tíva nie­kto­rých doru­čo­va­teľ­ských spo­loč­ností vybe­rie.

Aké zau­jí­mavé pro­jekty má UAVO­NIC za sebou? Ktoré by ste vyz­dvihli ako tie najús­peš­nej­šie?

MM: Je to ho viac, čo by som chcel spo­me­núť. V oblasti foto-video určite úspešná spo­lu­práca s Fili­pom Kuli­še­vom, kto­rého úžasné foto­gra­fie zho­to­vené spo­lu­práci s našim pilo­tom skon­čili v knihe o Slo­ven­sku, ktorú pre­zi­dent Andrej Kiska daro­val pápe­žovi Fran­tiš­kovi. V oblasti prie­my­sel­ných apli­ká­cií to je určite úspešne zvlád­nutý pro­jekt mera­nia obje­mov tova­rov na sklade, kde sme na veľ­kej plo­che doká­zali s pres­nos­ťou na desa­tiny per­centa spra­co­vať zada­nie v rekord­nom čase.

Naše rie­še­nie v 3D mode­lo­vaní kul­túr­nych pamia­tok a arche­olo­gic­kých objek­tov ako aj ich iden­ti­fi­ká­cia pomo­cou termo kamery rov­nako patrí ku špičke v tejto oblasti slu­žieb. V štá­diu tes­to­va­nia je aj pro­jekt sní­ma­nia povr­chov pomo­cou mul­tis­pek­trál­nych sen­zo­rov a ich využi­tie v rôz­nych seg­men­toch prie­myslu.

Stále viac sa v médiách sklo­ňuje bez­peč­nosť súvi­siaca s pou­ží­va­ním dro­nov i ochrana súkro­mia. Aká je legis­la­tívna situ­ácia na Slo­ven­sku?

JD: Aktívne pôso­bíme ako zakla­da­júci čle­no­via v aso­ciá­cii bez­pi­lot­ných pros­tried­kov (UAVAS) a spolu s Doprav­ným úra­dom sme našli spo­ločnú reč aj v oblasti legis­la­tívy. Treba si uve­do­miť, že ide o novú oblasť, kde legis­la­tíva nebola pri­pra­vená na súčasný boom vo využí­vaní dro­nov na hobby či komerčné účely. Našli sme na úrade ochotu a snahu situ­áciu rie­šiť a verím, že pro­ces, aj z pohľadu európ­skej legis­la­tívy postupne nado­budne štan­dardnú formu, ktorá bude dosta­točne chrá­niť súkro­mie a bez­peč­nosť a záro­veň umožní tomuto neza­sta­vi­teľ­nému seg­mentu bez­pi­lot­ných zaria­dení úspešne napre­do­vať.

Ako je na tom bežný pou­ží­va­teľ, ktorý si od Vás kúpi dron? Musí mať skúšky? Čo musí dodr­žia­vať?

JD: Samoz­rejme, iné pra­vidlá sú pre hobby uží­va­te­ľov a iné pre komerč­ných posky­to­va­te­ľov slu­žieb na našich zaria­de­niach. Pod­robné infor­má­cie posky­tu­jeme pro­stred­níc­tvom našej webo­vej stránky a pri­pra­vu­jeme aj hod­notné infor­má­cie pre webovú stránku aso­ciá­cie. Dopravný úrad tak­tiež na svo­jej stránke suma­ri­zuje legis­la­tívne potreby pre komerč­ných posky­to­va­te­ľov. V prvom rade však chcem zdô­raz­niť, že kaž­dému vieme poskyt­núť zaško­le­nie a prí­padne aj kom­pletnú pilotnú aka­dé­miu pre pro­fe­si­oná­lov, kto­rých pri­pra­víme na teore­tické aj prak­tické skúšky na letec­kom úrade.

Môžeme pri­blí­žiť tro­chu viac svete dro­nov a spo­me­núť v čís­lach (roz­mery, cena) naj­menší, najp­re­dá­va­nejší a naj­väčší dron?

MM: Roz­mer dro­nov je zau­jí­mavý para­me­ter a pohy­buje sa od nie­koľ­kých gra­mov až po desiatky kilo­gra­mov. Pre nás sú ale pod­stat­nej­šie para­metre ako naprí­klad spo­ľah­li­vosť, bez­peč­nosť, kom­fort ovlá­da­nia a cel­ková fun­kci­ona­lita. V tomto smere sa vieme pochvá­liť, že napr. v oblasti hobby vieme zákaz­ní­kom ponúk­nuť jed­no­du­cho ovlá­da­teľné a hlavne spo­ľah­livé zaria­de­nia aj pre úpl­ných začia­toč­ní­kov. Pre pro­fe­si­oná­lov je naj­dô­le­ži­tejší para­me­ter bez­peč­nosť a fun­kci­ona­lita zaria­dení s násled­ným ser­vi­som a cel­ko­vou pod­po­rou. Dis­po­nu­jeme ponu­kou pro­fe­si­onál­nych zaria­dení s redun­dant­nými sys­té­mami (auto­pi­lot, ria­diaca jed­notka) a padá­kom, čo v tomo seg­mente je jedi­nečný para­me­ter. Naším cie­ľom je vybu­do­vať pod­poru uve­de­ných zna­čiek na vyso­kej úrovni ser­visu a slu­žieb.

Drony teda pat­ria do kate­gó­rie finančne nároč­nej­ších zaria­dení. Sú uži­va­te­lia na Slo­ven­sku a v stred­nej Európe pri­pra­vení inves­to­vať do takejto tech­no­ló­gie?

MM: Ako v kaž­dom seg­mente exis­tujú aj medzi bez­pi­lot­nými pros­tried­kami „lacáky“ aj luxusné zaria­de­nia s vyš­šou cenou. Treba však zdô­raz­niť že aj tu platí že v cene je často scho­vaná kva­lita zaria­dení vrá­tane ser­visu a pod­pory, a tak isto aj v našom regi­óne sú ľudia, ktorí si kva­litu vedia oce­niť.

VM: Pokiaľ hovo­ríme o uží­va­te­ľoch, musíme ich roz­de­liť na pro­fe­si­oná­lov a hobby. Z radov pro­fe­si­oná­lov sa v mno­hých oblas­tiach stáva pou­ži­tie UAV nevy­hnut­nos­ťou a tento trend pris­pieva k roz­voju nových slu­žieb a zvy­šo­va­niu efek­ti­vity v mno­hých oblas­tiach, po čom bude dopyt iba rásť a teda inves­tí­cie v tomto smere budú nevy­hnut­nos­ťou. V oblasti hobby sa oča­káva veľký boom týchto zaria­dení. Veľa samoz­rejme môže ovplyv­niť legis­la­tíva, ktorá sa stále tvorí.

Ako vidíte najb­liž­šiu budúc­nosť UAVO­NICu? Kam sa plá­nu­jete dostať?

VM: Prvý krok máme za sebou a čakajú nás mnohé ďal­šie. V nasle­du­jú­com období budeme tvrdo pra­co­vať na ďal­šom raste, roz­voji slu­žieb a na posil­není a pod­pore našich akti­vít na zahra­nič­ných trhoch. Chceme roz­ší­riť par­tner­stvá a syner­gie, ktoré si budu­jeme. Z pohľadu LAUN­CHER-a, pod kto­rého kríd­lami sa UAVO­NIC roz­bieha, sa na spo­loč­nosť poze­ráme ako na naše dieťa, ktoré sa posta­vilo na nohy a začalo krá­čať. Teraz začne cho­diť a radi ho uvi­díme nie­kedy bežať… a možno aj lie­tať.

Pridať komentár (0)