UAVO­NIC to roz­be­hol vo veľ­kom štý­le doma, ale aj v zahra­ni­čí

Andrea Čurná / 27. augusta 2015 / Tech a inovácie

Na začiat­ku bola len vízia stať sa aktív­nym hrá­čom seg­men­te s dron­mi, a to nie­len na slo­ven­skej, ale aj na medzi­ná­rod­nej úrov­ni. Ako to so spo­loč­nos­ťou vyze­rá v súčas­nos­ti, nám v roz­ho­vo­re pre­zdra­dil Vik­tor Miku­lá­šek CEO LAUN­CHER-u, Miro­slav Meli­cher­čík, CEO a Juraj Dudáš za UAVO­NIC.

Pred rokom sa pro­jekt Uavo­nic v pod­sta­te roz­bie­hal. Čo Vám napad­ne ako prvé, keď sa obzrie­te o pár mesia­cov späť? Aké naj­väč­šie zme­ny sa z Váš­ho pohľa­du udia­li?

Vik­tor Miku­lá­šek (VM): Za tých nie­koľ­ko mesia­cov sme pre­šli výraz­ný kus ces­ty a zazna­me­na­li výraz­ný posun z via­ce­rých pohľa­dov. Za LAUN­CHER, kto­rý celý čas aktív­ne pod­po­ro­val a podie­ľal sa na budo­va­ní UAVO­NIC-u, môže­me s kľu­dom skon­šta­to­vať, že z máme dnes dob­re naštar­to­va­ná spo­loč­nosť, so zau­jí­ma­vým poten­ciá­lom, sta­bil­nou orga­ni­zá­ci­ou a manaž­men­tom, skve­lým tímom, ras­tú­ci­mi obchod­ný­mi akti­vi­ta­mi v oblas­ti dis­tri­bú­cie a roz­vi­nu­tý­mi služ­ba­mi vo via­ce­rých oblas­tiach. Fir­ma nám medzi­ča­som vyrá­stla z prvot­né­ho štvor­člen­né­ho tímu na sta­bil­ných pät­nás­tich zamest­nan­cov a spo­lu­pra­cov­ní­kov a ten­to počet bude ďalej rásť. Poda­ri­lo sa nám etab­lo­vať na via­ce­rým trhoch , kde už dnes gene­ru­je­me sig­ni­fi­kant­né obra­ty. Teší nás, že sa potvr­dzu­jú pôvod­né pred­po­kla­dy a fir­ma má poten­ciál oslo­viť väč­ší regi­ón ako samot­né Slo­ven­sko a oko­lie, čo potvr­dzu­je nedáv­no zalo­že­ná poboč­ka spo­loč­nos­ti vo Veľ­kej Bri­tá­nii, kto­rá je pre nás stra­te­gic­ká a kde už máme základ skve­lé­ho tímu a dob­re roz­be­hnu­té prvot­né obchod­né a roz­vo­jo­vé akti­vi­ty. Ak sme pred­tým hovo­ri­li o oča­ká­va­niach a sna­he zachy­tiť aktu­ál­ny trend, dnes už hovo­rí­me o kva­lit­nom zákla­de pre význam­né­ho medzi­ná­rod­né­ho hrá­ča na poli dis­tri­bú­cie a posky­to­va­nia pro­fe­si­onál­nych a kom­plex­ných slu­žieb s využi­tým infra­štruk­tú­ry UAV.

Miro­slav Meli­cher­čík (MM): Do UAVO­NI­Cu som pri­šiel v čase, kedy už bolo viac-menej jas­né, že poten­ciál trhu je obrov­ský. Oča­ká­va­nie, že zaži­jem opäť po rokoch nad­še­nie a prí­le­ži­tosť vybu­do­vať nie­čo nové, sa potvr­di­lo. Snom kaž­dé­ho mana­že­ra je pra­co­vať v tvo­ri­vom pro­stre­dí plnom nábo­ja a kre­a­ti­vi­ty a nový seg­ment, kto­rý budu­je­me, toto jed­no­znač­ne spĺňa.

Začí­na­li ste v malom počte osôb. Koľ­ko ľudí sa v súča­nos­ti venu­je pro­jek­tu? Máte napr. dosta­tok pilo­tov?

MM: Z par­tie nad­šen­cov, kto­rí mali dob­rý nápad, je dnes už sluš­ný kolek­tív 15 mla­dých ľudí, kto­rých oslo­vi­la naša myš­lien­ka vybu­do­vať sil­né­ho hrá­ča v oblas­ti bez­pi­lot­ných sys­té­mov a neus­tá­le sa nám ozý­va­jú ďal­ší záu­jem­co­via. Pilo­ti tvo­ria, samoz­rej­me, to zdra­vé, nevy­hnut­né jad­ro a máme momen­tál­ne 5 skú­se­ných pilo­tov. Tre­ba však pove­dať, že dôle­ži­tou súčas­ťou náš­ho tímu je aj sku­pi­na tech­nic­kých inži­nie­rov, kto­rí doká­žu name­ra­né hod­no­ty spra­co­vať a hlav­ne pri­pra­viť pre našich zákaz­ní­kov hod­not­né rie­še­nia. Súčas­ťou našej fir­my je aj sku­pi­na obchod­ní­kov pre oblasť dis­tri­bú­cie zaria­de­ní, kto­rá budu­je dea­ler­ský kanál v 6 európ­skych kra­ji­nách.

Expan­du­je­te za hra­ni­ce Slo­ven­ska, otvo­ri­li ste poboč­ku spo­loč­nos­ti vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Čím sa ten­to trh odli­šu­je od toho slo­ven­ské­ho, stre­do­európ­ske­ho?

VM: Trh vo Veľ­kej Bri­tá­nii je iný, väč­ší a nároč­nej­ší naj­mä na úro­veň posky­to­va­nia pro­fe­si­onál­nych slu­žieb. Kým v stre­do­európ­skom regi­ó­ne sú kli­en­ti cit­li­ví naj­mä na cenu, zápa­do­európ­sky regi­ón je orien­to­va­ný skôr na kva­li­tu, pro­fe­si­ona­li­tu a spo­ľah­li­vosť zaria­de­ní a posky­to­va­ných slu­žieb. Dôle­ži­té sú aj bez­peč­nosť, ser­vis a samoz­rej­me legis­la­tí­va. Čo nás na tom­to trhu veľ­mi pote­ši­lo, že sa tam trh s UAV zaria­de­nia­mi a pro­fe­si­onál­ny­mi služ­ba­mi tiež iba tvo­rí. Záro­veň je to pre nás per­fekt­ná prí­le­ži­tosť byť pri­tom a nie­čo aj na takom­to vyspe­lom trhu doká­zať. Ten­to rok máme v plá­ne otvo­re­nie ďal­šej poboč­ky za úče­lom inten­zív­nej­šie­ho vstu­pu na rakús­ky a nemec­ký trh, v čom sme už spra­vi­li aj prvé aktív­ne kro­ky.

MM: Kaž­dý trh, na kto­rý sme vstú­pi­li, má svo­je špe­ci­fi­ká. Veľ­ká Bri­tá­nia pat­rí medzi tie, kde oča­ká­va­me sil­nú kon­ku­ren­ciu, avšak aj sil­ný poten­ciál vzhľa­dom na boni­tu a vyspe­losť eko­no­mi­ky. Sme na to pri­pra­ve­ní s naši­mi vyso­ko bez­peč­ný­mi zaria­de­nia­mi a hlav­ne kva­lit­ný­mi služ­ba­mi, po kto­rých je dopyt.

Avi­zo­va­li ste spo­lu­prá­ce s kľú­čo­vý­mi dodá­va­teľ­mi s čín­skym a ame­ric­kým dodá­va­te­ľom. Ako vyze­rá vaša situ­ácia v súčas­nos­ti?

MM: Spo­lu­prá­ca so čín­skym výrob­com Zero­Tech aj ame­ric­kým 3DRo­bo­tics je na vyso­kej úrov­ni. Ich výrob­ky pat­ria k špič­ke v oblas­ti UAV zaria­de­ní a mi pre nich pred­sta­vu­je­me hod­not­né­ho par­tne­ra pre náš stre­do­európ­sky regi­ón. Aktív­ne komu­ni­ku­je­me s nimi na vylep­šo­va­ní pro­duk­tov pre európ­sky trh a naj­mä posky­tu­je­me lokál­ny suport pre dodáv­ky a prvo­stup­ňo­vý ser­vis.

VM: Spo­lu­prá­ca a vzťa­hy sú veľ­mi dob­ré. Sme naj­väč­ším európ­skym odbe­ra­te­ľom zaria­de­ní od oboch výrob­cov. Máme nasta­ve­nú spo­lu­prá­cu a jas­né zmluv­né vzťa­hy, kto­ré nám na nie­kto­rých trhoch dokon­ca zaru­ču­jú exklu­zi­vi­tu. Stá­le pra­cu­je­me na roz­ši­ro­va­ní spo­lu­prá­ce a zlep­šo­va­ní ser­vi­su. Tiež v blíz­kej dobe oča­ká­va­me posun v tech­no­ló­giách a nové pro­duk­ty sme­rom k hob­by seg­men­tu, naj­mä v prí­pa­de Zero­Tech, v kto­rom ten­to rok pri­bud­ne kva­lit­ný, no záro­veň ceno­vo dostup­ný dron v troch rôz­nych ver­ziách.

Ako pokra­ču­jú pro­jek­ty s vyso­ký­mi ško­la­mi? Vznik­li nové zau­jí­ma­vé ini­cia­tí­vy?

VM: V tom­to škol­skom roku sme roz­beh­li dva pilot­né pro­jek­ty. Jeden s Fakul­tou infor­ma­ti­ky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty (FIIT STU) a dru­hý s Eko­no­mic­kou uni­ver­zi­tou v Bra­ti­sla­ve. Prá­ve s pro­jek­tom s FIIT STU, kto­rý bol na tému Integ­rá­cie ovlá­da­nia a vizu­ali­zá­cie dát z UAV pomo­cou tech­ník VR / Ocu­lus Rift, sme boli veľ­mi spo­koj­ní. Mali sme na ňom mož­nosť pra­co­vať a viesť tím veľ­mi šikov­ných štu­den­tov. Urči­te v tom­to chce­me pokra­čo­vať aj v nasle­du­jú­com škol­skom roku, pri­čom naším dlho­do­bým cie­ľom roz­voj akti­vít tak, aby sme vede­li inter­dis­cip­li­nár­ne pre­pá­jať spo­lu­prá­cu rôz­nych uni­ver­zít a vyvi­núť tak tech­no­ló­gie a rie­še­nia v spo­lu­prá­ci s uni­ver­zi­ta­mi tak, aby mali zau­jí­ma­vý komerč­ný poten­ciál.

MM: Uve­do­mu­je­me si, že ak chce­me stvo­riť špič­ku v seg­men­te, môže­me to dosiah­nuť iba vďa­ka ďal­šie­mu vývo­ju uži­toč­ných rie­še­ní v oblas­ti bez­pi­lot­ných sys­té­mov. Spo­lu­prá­ca s uni­ver­zi­ta­mi má veľa výhod. Pomá­ha­me pre nich tvo­riť zada­nia a úlo­hy, kto­ré sú pre nich atrak­tív­ne z pohľa­du mož­né­ho uplat­ne­nia v pra­xi a záro­veň si aj vytvá­ra­me poten­ciál budú­cich odbor­ní­kov pre našu komu­ni­tu.

Vo sve­te sa stá­le čas­tej­šie hovo­rí o doru­čo­va­ní zásie­lok pomo­cou dro­nov. Zazna­me­na­li ste záu­jem aj zo stra­ny slo­ven­ských doru­čo­va­teľ­ských spo­loč­nos­tí o takú­to služ­bu?

MM: Úprim­ne, z môj­ho pohľa­du je doru­čo­va­nie zásie­lok dro­nom v našom regi­ó­ne skôr reklam­ný ťah ako reál­na potre­ba. Viem si pred­sta­viť doru­čo­va­nie dro­nom v neprí­stup­ných teré­noch a v prí­pa­de urgent­ných zása­hov napr. záchran­ných zlo­žiek. Sám som zve­da­vý kto­rým sme­rom sa táto ini­cia­tí­va nie­kto­rých doru­čo­va­teľ­ských spo­loč­nos­tí vybe­rie.

Aké zau­jí­ma­vé pro­jek­ty má UAVO­NIC za sebou? Kto­ré by ste vyz­dvih­li ako tie najús­peš­nej­šie?

MM: Je to ho viac, čo by som chcel spo­me­núť. V oblas­ti foto-video urči­te úspeš­ná spo­lu­prá­ca s Fili­pom Kuli­še­vom, kto­ré­ho úžas­né foto­gra­fie zho­to­ve­né spo­lu­prá­ci s našim pilo­tom skon­či­li v kni­he o Slo­ven­sku, kto­rú pre­zi­dent Andrej Kis­ka daro­val pápe­žo­vi Fran­tiš­ko­vi. V oblas­ti prie­my­sel­ných apli­ká­cií to je urči­te úspeš­ne zvlád­nu­tý pro­jekt mera­nia obje­mov tova­rov na skla­de, kde sme na veľ­kej plo­che doká­za­li s pres­nos­ťou na desa­ti­ny per­cen­ta spra­co­vať zada­nie v rekord­nom čase.

Naše rie­še­nie v 3D mode­lo­va­ní kul­túr­nych pamia­tok a arche­olo­gic­kých objek­tov ako aj ich iden­ti­fi­ká­cia pomo­cou ter­mo kame­ry rov­na­ko pat­rí ku špič­ke v tej­to oblas­ti slu­žieb. V štá­diu tes­to­va­nia je aj pro­jekt sní­ma­nia povr­chov pomo­cou mul­tis­pek­trál­nych sen­zo­rov a ich využi­tie v rôz­nych seg­men­toch prie­mys­lu.

Stá­le viac sa v médiách sklo­ňu­je bez­peč­nosť súvi­sia­ca s pou­ží­va­ním dro­nov i ochra­na súkro­mia. Aká je legis­la­tív­na situ­ácia na Slo­ven­sku?

JD: Aktív­ne pôso­bí­me ako zakla­da­jú­ci čle­no­via v aso­ciá­cii bez­pi­lot­ných pros­tried­kov (UAVAS) a spo­lu s Doprav­ným úra­dom sme našli spo­loč­nú reč aj v oblas­ti legis­la­tí­vy. Tre­ba si uve­do­miť, že ide o novú oblasť, kde legis­la­tí­va nebo­la pri­pra­ve­ná na súčas­ný boom vo využí­va­ní dro­nov na hob­by či komerč­né úče­ly. Našli sme na úra­de ocho­tu a sna­hu situ­áciu rie­šiť a verím, že pro­ces, aj z pohľa­du európ­skej legis­la­tí­vy postup­ne nado­bud­ne štan­dard­nú for­mu, kto­rá bude dosta­toč­ne chrá­niť súkro­mie a bez­peč­nosť a záro­veň umož­ní tomu­to neza­sta­vi­teľ­né­mu seg­men­tu bez­pi­lot­ných zaria­de­ní úspeš­ne napre­do­vať.

Ako je na tom bež­ný pou­ží­va­teľ, kto­rý si od Vás kúpi dron? Musí mať skúš­ky? Čo musí dodr­žia­vať?

JD: Samoz­rej­me, iné pra­vid­lá sú pre hob­by uží­va­te­ľov a iné pre komerč­ných posky­to­va­te­ľov slu­žieb na našich zaria­de­niach. Pod­rob­né infor­má­cie posky­tu­je­me pro­stred­níc­tvom našej webo­vej strán­ky a pri­pra­vu­je­me aj hod­not­né infor­má­cie pre webo­vú strán­ku aso­ciá­cie. Doprav­ný úrad tak­tiež na svo­jej strán­ke suma­ri­zu­je legis­la­tív­ne potre­by pre komerč­ných posky­to­va­te­ľov. V prvom rade však chcem zdô­raz­niť, že kaž­dé­mu vie­me poskyt­núť zaško­le­nie a prí­pad­ne aj kom­plet­nú pilot­nú aka­dé­miu pre pro­fe­si­oná­lov, kto­rých pri­pra­ví­me na teore­tic­ké aj prak­tic­ké skúš­ky na letec­kom úra­de.

Môže­me pri­blí­žiť tro­chu viac sve­te dro­nov a spo­me­núť v čís­lach (roz­me­ry, cena) naj­men­ší, najp­re­dá­va­nej­ší a naj­väč­ší dron?

MM: Roz­mer dro­nov je zau­jí­ma­vý para­me­ter a pohy­bu­je sa od nie­koľ­kých gra­mov až po desiat­ky kilo­gra­mov. Pre nás sú ale pod­stat­nej­šie para­met­re ako naprí­klad spo­ľah­li­vosť, bez­peč­nosť, kom­fort ovlá­da­nia a cel­ko­vá fun­kci­ona­li­ta. V tom­to sme­re sa vie­me pochvá­liť, že napr. v oblas­ti hob­by vie­me zákaz­ní­kom ponúk­nuť jed­no­du­cho ovlá­da­teľ­né a hlav­ne spo­ľah­li­vé zaria­de­nia aj pre úpl­ných začia­toč­ní­kov. Pre pro­fe­si­oná­lov je naj­dô­le­ži­tej­ší para­me­ter bez­peč­nosť a fun­kci­ona­li­ta zaria­de­ní s násled­ným ser­vi­som a cel­ko­vou pod­po­rou. Dis­po­nu­je­me ponu­kou pro­fe­si­onál­nych zaria­de­ní s redun­dant­ný­mi sys­té­ma­mi (auto­pi­lot, ria­dia­ca jed­not­ka) a padá­kom, čo v tomo seg­men­te je jedi­neč­ný para­me­ter. Naším cie­ľom je vybu­do­vať pod­po­ru uve­de­ných zna­čiek na vyso­kej úrov­ni ser­vi­su a slu­žieb.

Dro­ny teda pat­ria do kate­gó­rie finanč­ne nároč­nej­ších zaria­de­ní. Sú uži­va­te­lia na Slo­ven­sku a v stred­nej Euró­pe pri­pra­ve­ní inves­to­vať do takej­to tech­no­ló­gie?

MM: Ako v kaž­dom seg­men­te exis­tu­jú aj medzi bez­pi­lot­ný­mi pros­tried­ka­mi „lacá­ky“ aj luxus­né zaria­de­nia s vyš­šou cenou. Tre­ba však zdô­raz­niť že aj tu pla­tí že v cene je čas­to scho­va­ná kva­li­ta zaria­de­ní vrá­ta­ne ser­vi­su a pod­po­ry, a tak isto aj v našom regi­ó­ne sú ľudia, kto­rí si kva­li­tu vedia oce­niť.

VM: Pokiaľ hovo­rí­me o uží­va­te­ľoch, musí­me ich roz­de­liť na pro­fe­si­oná­lov a hob­by. Z radov pro­fe­si­oná­lov sa v mno­hých oblas­tiach stá­va pou­ži­tie UAV nevy­hnut­nos­ťou a ten­to trend pris­pie­va k roz­vo­ju nových slu­žieb a zvy­šo­va­niu efek­ti­vi­ty v mno­hých oblas­tiach, po čom bude dopyt iba rásť a teda inves­tí­cie v tom­to sme­re budú nevy­hnut­nos­ťou. V oblas­ti hob­by sa oča­ká­va veľ­ký boom tých­to zaria­de­ní. Veľa samoz­rej­me môže ovplyv­niť legis­la­tí­va, kto­rá sa stá­le tvo­rí.

Ako vidí­te najb­liž­šiu budúc­nosť UAVO­NI­Cu? Kam sa plá­nu­je­te dostať?

VM: Prvý krok máme za sebou a čaka­jú nás mno­hé ďal­šie. V nasle­du­jú­com obdo­bí bude­me tvrdo pra­co­vať na ďal­šom ras­te, roz­vo­ji slu­žieb a na posil­ne­ní a pod­po­re našich akti­vít na zahra­nič­ných trhoch. Chce­me roz­ší­riť par­tner­stvá a syner­gie, kto­ré si budu­je­me. Z pohľa­du LAUN­CHER-a, pod kto­ré­ho kríd­la­mi sa UAVO­NIC roz­bie­ha, sa na spo­loč­nosť poze­rá­me ako na naše die­ťa, kto­ré sa posta­vi­lo na nohy a zača­lo krá­čať. Teraz začne cho­diť a radi ho uvi­dí­me nie­ke­dy bežať… a mož­no aj lie­tať.

Pridať komentár (0)