Unikátne preteky pre budúcich astronautov v Bratislave! Získaj vesmírne zážitky

Zuzana Kotuliaková / 22. júna 2017 / Zo Slovenska

Pre­kážky, ktoré pre­ve­ria hlavu aj svaly. In­špi­ro­vané astro­naut­ským tré­nin­gom, ale do­stupné pre všet­kých.

zdroj: FB Spaceman Championship

Pre­kážky, ktoré pre­ve­ria hlavu aj svaly. In­špi­ro­vané astro­naut­ským tré­nin­gom, ale do­stupné pre všet­kých.

Tento dob­ro­družný zá­ži­tok pri­ne­sie druhý roč­ník Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip už 1. sep­tem­bra do Are­álu Di­voká Voda v Ču­nove. Pre­teky sú pre všet­kých, kto­rých fas­ci­nuje ves­mír a hľa­dajú vý­zvy.

foto: ar­chív Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip

Po­rov­najte si sily vo fy­zic­kých a psy­cho­lo­gic­kých dis­cip­lí­nach, ktoré ne­majú žiadne iné pre­teky na Slo­ven­sku ani vo svete. Kan­di­dáti na Spa­ce­man-a budú mu­sieť najprv zvlád­nuť pre­káž­kovú dráhu a testy ref­le­xov. Po­tom budú mu­sieť pri­stá­vať ra­ke­to­plán, lie­tať s dro­nom cez pre­kážky, prejsť vir­tu­ál­nou re­a­li­tou, po­tá­pať sa a pus­tia sa na zip­line.

Hlavná vý­hra za­bez­pečí ví­ťa­zovi Ze­roG po­city, aké za­ží­vajú astro­nauti vo ves­míre. Čaká ho ne­za­bud­nu­teľný 5-dňový le­tecký zá­jazd do Star City v Mos­kve a k tomu bez­tia­žový pa­ra­bo­lický let. Ďalší v po­radí zís­ka­vajú let stí­hač­kou, ho­dinky, dron a ceny od par­tne­rov.

foto: ar­chív Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip

Máš na to byť Spa­ce­man? Chec­kuj vi­deo z pr­vého roč­níka a vy­uži do 18.7. zľav­nenú re­gis­trá­ciu na www.pred­pre­daj.sk/spa­ce­man. Or­ga­ni­zá­tori sľu­bujú skvelý zá­ži­tok pre sú­ťa­žia­cich aj náv­štev­ní­kov.  

zdroj: Tla­čová správa

Pridať komentár (0)