Unikni svetu a začni žiť sku­točný život

Martin Bohunický / 1. augusta 2015 / Zaujímavosti

Pred­stav si, že pra­cu­ješ a za tvo­jím note­bo­okom nie je biela stena. Pred­stav si, že je tam to naj­čis­tej­šie hor­ské jazero. Pred­stav si, že je tam priez­račné azú­rové more, koko­sov­níky a nohy ti masí­ruje pie­sok jemný ako prá­šok. Pred­stav si aké­koľ­vek miesto, o kto­rom sní­vaš. A teraz sa vráť do rea­lity. Čo cítiš? Smú­tok? Závisť? Poin­tou je, že čokoľ­vek si si pred­sta­vil, môže byť sku­točné. A naozaj nepot­re­bu­ješ byť bohatý. Stačí len tro­cha seba­dô­very.

Roky som pra­co­val ako dizaj­nér pre Texas Ins­tru­ments a môj život nestál za nič. Roz­ho­dol som sa odísť. Na celý rok. Strá­vil som ich v Cana­dian Roc­kies. Keď som videl tú neví­danú krásu, roz­ho­dol som sa, že už ďalej nech­cem žiť v ška­tuľke, chcem začať žiť a pra­co­vať nie­kde, kde to bude každý deň výni­močné.

Začal som pre­mýš­ľať, ako na to. Napadlo mi jediné – forex. Aby som sa teda raz dostal z den­nej rutiny, inves­to­val som všetky svoje peniaze. Celé to bol jeden veľký nezmy­sel a za rok som pri­šiel o všetko. Po celom roku som nie že nebol bliž­šie k svojmu snu, naopak, bol som od neho ešte viac vzdia­lený. Vtedy som sa stal pod­ni­ka­te­ľom a môj život to navždy zme­nilo. Miesto inves­tí­cií do spo­loč­ností, ktoré som ani poriadne nepoz­nal, roz­ho­dol som sa vziať to na svoje ple­cia. A to bola tá sku­točne pravá inves­tí­cia! Zmena život­ného štýlu na pod­ni­ka­teľa nebola ľahká, žil som z posled­ných peňazí a nie vždy šlo všetko podľa plánu. Toto sú 3 naj­dô­le­ži­tej­šie veci, ktoré ma moja skú­se­nosť naučila:

1. Než odídeš z práce, niečo si ušetri

Ide­álny sce­nár je roz­bie­hať svoj biz­nis popri den­nej práci. Každá firma potre­buje na roz­beh nejaký čas, zvy­čajne mini­málne rok tvr­dej práce, než začne pri­ná­šať nejaké peniaze. Zabez­pe­čiť si finančnú nezá­vis­losť trvá dlh­šie, než by si čakal, preto buď rad­šej pri­pra­vený.

2. Kým pra­cu­ješ na pro­jekte, zís­kaj aspoň nejaký prí­jem 

Ak budu­ješ naprí­klad nejaký hard­vé­rový pro­dukt, môžu prvé peniaze prísť až po nie­koľ­kých rokoch. To, že pra­cu­ješ na nie­čom takom ale určite zna­mená, že máš nejakú schop­nosť, ktorú skvele ovlá­daš. Možno sa vyznáš v mar­ke­tingu, možno si prog­ra­má­tor, možno dobre píšeš. Určite máš niečo, čo doká­žeš ponúk­nuť. Ak teda nemáš stálu prácu, skús ponú­kať svoje služby cez out­sour­cing. Na weboch ako Elance, Guru či Upwork môžeš začať zará­bať prak­ticky okam­žite.

3. Zís­kaj si čo naj­väč­šie pub­li­kum

Či plá­nu­ješ vyvi­núť nový tech­no­lo­gický pro­dukt alebo začať robiť kon­zul­tá­cie, aby si bol úspešný, potre­bu­ješ pub­li­kum. Jed­nou z naj­lep­ších metód je guest blog­ging. Zdie­ľať svoje zna­losti a skú­se­nosti s inými je per­fektný spô­sob, ako si zís­kať fanú­ši­kov. Zisti, čo tvoji poten­ci­onálni fanú­ši­ko­via čítajú a ukáž im, čo robíš! Nie je žiadna lep­šia inves­tí­cia na trhu, ako inves­tí­cia do seba. Začni v seba veriť a ži život, o akom si vždy sní­val. Sny sa plnia, ale chce to najprv tvrdo makať a čo je ešte dôle­ži­tej­šie, byť seba­ve­domý. Dôve­ruj v seba a všetko je možné.

Zdroj: entrepreneur.com, autor: John Teel

Pridať komentár (0)