V Bratislave vznikol jedinečný coworking, v ktorom sa okrem práce jazdí aj na tobogáne

Jana Mikysová / 13. septembra 2018 / Zo Slovenska

  • Ne­dávno sa me­dzi co­wor­king cen­trami ob­ja­vilo jedno nové, ne­všedné, s náz­vom Plat­form house
  • Keďže nás toto troj­pos­cho­dové miesto pre prá­cech­ti­vých zau­jalo, zis­tili sme viac priamo od CEO Plat­form House, Lu­káša Ho­ráka
  • A pri­ná­šame ti aj fo­to­gra­fie priamo z miesta činu

Lu­káš, vy­svetli nám, prečo si sa roz­ho­dol za­lo­žiť práve co­wor­king?

Co­wor­king je v rôz­nych vy­spe­lých mes­tách už nie­koľko ro­kov úplne bežný kon­cept. Keď sme v roku 2015 roz­bie­hali biz­nis v San Fran­ciscu, roz­hodli sme sa vy­užiť zdie­ľané kan­ce­lá­rie. Po ná­vrate zo San Fran­cisca som si uro­bil malý pries­kum v ob­lasti co­wor­kin­gov u nás a zis­til som, že v Bra­ti­slave žiadny kva­litný co­wor­king ne­máme. Ne­po­da­rilo sa mi však nájsť par­tnera, ktorý by so mnou do toho išiel. Ľu­dia sa na mňa po­ze­rali skep­ticky a väč­ši­nou ani ne­mali tu­še­nie, o čom roz­prá­vam. Pus­til som to teda na­čas z hlavy. Myš­lienka ot­vo­riť co­wor­king ma však ne­opus­tila a tento rok som sa roz­ho­dol k to­muto ná­padu vrá­tiť. Všetko pre­behlo veľmi rýchlo a dnes do­kon­ču­jeme náš kon­cept Plat­form House.

Aké sú podľa teba vý­hody co­wor­kin­go­vých pries­to­rov?

V roku 2015 co­wor­kingu tak­mer ni­kto po­riadne ne­ro­zu­mel. Dnes však ne­môže ni­kto pop­rieť, že co­wor­king je bu­dúc­nosť pra­cov­ných pries­to­rov. Umož­ňuje mla­dým pod­ni­ka­te­ľom a ich tí­mom za­čať pod­ni­kať bez nut­nosti pla­tiť drahé kan­ce­lá­rie, in­ves­to­vať do ná­bytku a za­ria­dení či sa upí­sať dl­ho­do­bým náj­mom. Je to v pod­state win-win si­tu­ácia, za niž­šie ná­klady do­sta­nete pri­danú hod­notu v po­dobe člen­ských vý­hod a ko­mu­nity ta­len­to­va­ných a po­dobne zmýš­ľa­jú­cich ľudí.

Na we­bo­vej stránke pí­šete, že máte uni­kátne pries­tory. V čom sa Plat­form House líši od os­tat­ných co­wor­king cen­tier?

Je to hlavne spo­je­nie troch sku­pín, ktoré si môžu na­vzá­jom veľmi po­môcť – fre­e­lan­ceri, star­tupy a sca­le­upy z kre­a­tív­nych a tech­no­lo­gic­kých ob­lastí pod­ni­ka­nia. Do­konca aj bu­dova je na­vr­hnutá podľa tohto kon­ceptu. Prvé po­scho­die je pris­pô­so­bené jed­not­liv­com – fre­e­lan­ce­rom. Druhé po­scho­die sme pri­pra­vili pre men­šie firmy – star­tupy. Tre­tie po­scho­die bu­deme vy­uží­vať my, plat­form- sca­leup.

Čo bolo va­šim cie­ľom pri vy­tvá­raní tohto co­wor­kingu?

Chceme po­môcť za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom a fir­mám roz­be­hnúť pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku aj v za­hra­ničí pro­stred­níc­tvom ne­twor­kingu, prí­stupu k in­for­má­ciám, co­achingu či men­to­ringu. Naša práca nám do­vo­lila vi­dieť kus sveta a zís­kať množ­stvo skú­se­nosti. Tieto skú­se­nosti chceme vy­užiť pri bu­do­vaní a pre­vádz­ko­vaní co­wor­kingu Plat­form House.

 

Bu­dete mať v rámci cen­tra aj niečo, čo sa v iných co­wor­kin­goch ne­na­chá­dza?

Na pr­vom po­schodí náj­dete pries­tor, ktorý je ako stvo­rený pre ne­twor­king a ne­ofi­ciálne stret­nu­tia s kli­entmi. Zá­ro­veň tu máme veľký od­hluč­nený open space, kde sa dá ne­ru­šene pra­co­vať. Te­le­fónne búdky sme na­vrhli tak, aby ste na te­le­fo­no­va­nie mali sú­kro­mie a zá­ro­veň ne­ru­šili ľudí okolo seba. Po ce­lej bu­dove sú od­dy­chové, re­la­xačné a zá­bavné zóny. Plá­nu­jeme aj jed­no­du­chú po­siľ­ňovňu priamo v bu­dove. Všet­kým bude k dis­po­zí­cii aj za­ško­lená re­cep­cia a máme k dis­po­zí­cii aj pries­tor pre works­hopy, me­e­tupy a malé kon­fe­ren­cie. Na dru­hom po­schodí sú za­sa­da­cie miest­nosti, pri­vátne kan­ce­lá­rie či de­di­ko­vané pra­covné stoly.

A keď sa budú chcieť na­jesť, treba ísť ako z bež­nej kan­ce­lá­rie nie­kam do re­štau­rá­cie?

V bu­dove bude aj naša vlastná re­štau­rá­cia a na kaž­dom po­schodí je k dis­po­zí­cii aj vlastná fa­rebná ku­chyňa, kde si každý pri­praví, čo má rád.

Čo sa bude diať na tre­ťom po­schodí?

Na tre­ťom po­schodí je sídlo na­šej firmy Plat­form. Chceme na­ďa­lej po­má­hať biz­ni­som po ce­lom svete a vy­tvá­rať kva­litné di­gi­tálne pro­dukty. Naše nové pries­tory však budú o niečo zau­jí­ma­vej­šie. Sme sca­leup, teda firma v ob­dobí rastu a to nás úplne vy­sti­huje. Roz­ras­táme sa o nové ta­lenty a ná­roč­nej­šie pro­jekty. Ve­ríme, že nám s ná­roč­nými pro­jek­tami budú po­má­hať aj nové ta­lenty v Plat­form House.

 

Keďže Plat­form House za­lo­žila di­gi­tálna agen­túra Plat­form, plá­nu­jete toto pre­po­je­nie ne­jako vy­užiť?

Chceme vy­užiť všetky vý­hody co­wor­king pries­to­rov, ob­klo­piť sa ta­len­to­va­nými ľuďmi, ne­twor­ko­vať, zdie­ľať naše skú­se­nosti či učiť sa priamo v na­šom event space od za­hra­nič­ných aj na­šich spík­rov, kto­rých sem pri­tiah­neme. Prí­stup k ta­len­to­va­ným ľu­ďom by nám mal umož­niť jed­no­duch­šie šká­lo­vať tím.

Aké máte pod­mienky co­wor­kingu, ak by sme k vám chceli prísť pra­co­vať mohli by sme alebo mu­síme mať zmluvu s via­za­nos­ťou?

Pri­pra­vili sme rôzne typy člen­stva. V tomto co­wor­kingu vás via­za­nosť ur­čite blo­ko­vať ne­bude. Člen­stvo si vy­be­riete úplne fle­xi­bilne podľa toho, čo práve po­tre­bu­jete – deň, týž­deň, me­siac, štvrť­rok alebo rok. Úvodné člen­ské bude veľmi pria­teľ­ské a sa­moz­rejme, čím dl­h­šie člen­stvo, tým väč­šie vý­hody.

Vraj máte v co­wor­kingu aj to­bo­gán, aké ne­všedné prvky u vás máme mož­nosť vi­dieť?

Dali sme si zá­le­žať na dob­rom a ná­pa­di­tom di­zajne a hlavne sa ne­be­rieme prí­liš vážne, ale ne­chajte sa prek­va­piť. :)

 

Kde Plat­form house mô­žeme nájsť a od­kedy je v ňom možné pra­co­vať?

Plat­form House sídli na Ra­čian­skej ulici v Bra­ti­slave v zre­kon­štru­ova­nej in­dus­triál­nej bu­dove bý­va­lého Vý­skum­ného ústavu zvá­račs­kého. V po­lo­vici au­gusta sa sťa­hu­jeme my a hneď na to prví fre­e­lan­ceri a star­tupy.

Na ko­niec nám pre­zraďte, čo pri­pra­vu­jete najb­liž­šie?

Ur­čite by sme chceli všet­kých po­zvať na našu najb­liž­šiu ak­ciu, ktorú pri­pra­vu­jeme v tom naj­čerstvej­šom co­wor­kingu v Bra­ti­slave (úsmev). Je to di­zaj­nér­sky me­e­tup na tému Di­zaj­nér­ske trendy zo Si­li­con Val­ley. Bude sa ko­nať 20. sep­tem­bra o 17:30 hod. UI trendy budú po­kra­čo­vať v práci s fa­reb­nos­ťou, ty­po­gra­fiou, iste prídu mierne po­suny v la­y­oute, a sa­moz­rejme, vy­lep­še­nia hard­véru pri­nesú fan­tas­tické mož­nosti.

Dis­ku­sie budú za­me­rané na témy Con­ver­sa­ti­onal In­te­rac­ti­ons, Touch ID & Face re­cog­ni­tion, Func­ti­onal Use of Aug­men­ted Re­a­lity, Inc­re­a­sed and Im­pro­ved Per­so­na­li­sa­tion.

Pridať komentár (0)